Без категорії

Відповіді у вигляді витягів/цитат

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною


2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.


3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.


4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.


6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.


7. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними


8. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.


9. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами
10. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної служби?

Стаття 38. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


11. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.


12. Хто має право на участь в управлінні державними справами?

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


13. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.


14. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

Стаття 70. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.


15. Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об’єднання громадян рівні перед законом.


16. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


17. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону.


18. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.


19. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.


20. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.


21. Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової праці?

Стаття 43. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.


22. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.


23. Ким призначається всеукраїнський референдум?

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.


24. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.


25. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.


26. Хто може бути народним депутатом України?

Стаття 76. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.


27. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.


28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?

Стаття 76.Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


29. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?
Стаття 77. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.


30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?

Стаття 77. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.


31. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом?

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.


32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?

Стаття 78. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.


33. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?

Стаття 78. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.


34. Що є підставою для втрати мандату народного депутата України?Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог;
щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;
7) його смерті.


35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: “Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”. Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.


36. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати України?
Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.


37. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог
щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;
7) його смерті.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, – судом. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.


38. Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?

Стаття 83. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.


39. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

Стаття 83. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.


40. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;


41. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України;
затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації,
визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.


42. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.


43. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

Стаття 1. Закону України “Про уповноваженого Верховної ради України з прав людини” Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


44. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?


Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.


45. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

Стаття 104. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.


46. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?

Стаття 103. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.


47. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом.


48. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України?

Стаття 106. Президент України:

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;


49. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?

Стаття 106. Президент України:

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;


50. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.


51. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента України згідно з Конституцією України?

Стаття 106. Президент України:1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією; 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; 10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; 13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України; 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини; 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; 27) здійснює помилування; 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

52. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?

Стаття 107. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.


53. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

Стаття 106. Президент України: Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.


54. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

Стаття 114. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.


55. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.


56. Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження Кабінету Міністрів України?

Стаття 113. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.


57. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.


58. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

Стаття 113. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.


59. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

Стаття 113. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.


60. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України?

Стаття 114. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України


61. Перед ким відповідальні при здійснення своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?

Стаття 118. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.


62. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?

Стаття 118. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.


63. Яку функцію здійснює прокуратура України?

Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.
Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.


64. Який строк повноважень Генерального прокурора України?Стаття 131-1. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.


65. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?

Стаття 131-1. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.


66. Який найвищий суд у системі судоустрою України?

Стаття 125. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.


67. За якими принципами будується система судоустрою України?

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.


68. Яким органом звільняється з посади Голова Верховного Суду?

Стаття 128. Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.


69. Чи можуть законом встановлюватися інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності судді, ніж ті, що встановлені Конституцією України?

Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Cуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності.


70. Який стаж професійної діяльності повинна мати особа, яка претендує на посаду судді?

Стаття 127. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.


71. За поданням якого органу здійснюється призначення судді на посаду?

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.


72. Які суди розглядають справи у сфері публічно-правових відносин?

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди.


73. На який юридичний спір поширюється юрисдикція судів?

Стаття 124. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.


74. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.


75. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

Стаття 141. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.


76. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?

Стаття 140. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.


77. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?

Стаття 140. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.


78. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?

Стаття 141. Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.


79. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації?

Стаття 141. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради


80. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.


81. Чим є місцеве самоврядування в Україні?

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.


82. Ким компенсуються витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади?

Стаття 142. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.


83. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів.


84. Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки Крим?

Стаття 138. 3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;


85. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України дії цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?

Стаття 137. З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.


86. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.


87. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?

Стаття 136. Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.


88. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.


89. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів?

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;


90. В якому обсязі закони та інші акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.


91. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

Стаття 148. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.


92. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення та висновки Конституційного Суду України?

Стаття 1512. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.


93. Чи можуть бути оскарженими рішення та висновки Конституційного Суду України?

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.


94. З якого часу втрачають чинність закони, інші акти або їх окремі положення, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?

Стаття 152. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.


95. Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.


96. Хто затверджує законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.


97. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану


98. З якого дня набула чинності Конституція України?

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.


99. На що поширюється суверенітет України?

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.


100. Яка форма державного устрою в Україні?

Стаття 2. Україна є унітарною державою.


101. Яка із перелічених складових принципу верховенства права закріплена в Конституції України?

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.


102. Як здійснюється державна влада в Україні на засадах її поділу?

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.


103. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

Стаття 5. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.


104. Норми якого нормативно-правового акта згідно з Конституцією України є нормами прямої дії?

Стаття 8. Норми Конституції України є нормами прямої дії.


105. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


106. Чи є вичерпним перелік прав і свобод закріплених в Конституції України?

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.


107. Яка відповідальність передбачена за відмову особи давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом?

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.


108. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України?

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.


109. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


110. Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстраці. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.


111. За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою людина?

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.


112. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і громадянина?

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.


113. Який правовий режим церкви і релігійних організацій в Україні?

Стаття 35. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.


114. Який порядок прийняття закону, яким встановлюється опис державних символів України та порядок їх використання?

Стаття 20. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.


115. Хто має право голосу на виборах і референдумах?

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.


116. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

Стаття 17. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.


117. Як вирішується питання про зміну території України?

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.


118. В якому випадку відповідно до Конституції України референдум не допускається?

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.


119. Який єдиний орган законодавчої влади в Україні?

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.


120. Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою?

Стаття 15. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.


121. Чи може громадянин бути позбавлений громадянства?

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.


122. Чи обмежує Конституція України використання власності?

Стаття 13. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.


123. Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.


124. Коли починаються повноваження народних депутатів України?

Стаття 79. Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.


125. Якою діяльністю можуть займатися народні депутати України?

Стаття 78. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.


126. Коли припиняються повноваження народних депутатів України?

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.


127. У яких випадках повноваження народного депутата України припиняються достроково?

Стаття 81. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.

 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.


128. Коли Верховна Рада України збирається на першу сесію?

Стаття 82. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.


129. У якому випадку Верховна Ради України збирається на засідання без скликання?

Стаття 83. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.


130. Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.


131. До чиїх повноважень належить усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції України?

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;


132. Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України належить до повноважень?

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;


133. За згодою якого органу народні депутати України можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?

Стаття 80. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.


134. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

Стаття 93. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.


135. Які питання визначаються/встановлюються виключно законами України?

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;

2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;

18) правовий режим державного кордону;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.


136. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?

Стаття 95. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.


137. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.


138. До чиїх повноважень віднесено здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


139. Хто може бути обраний Президентом України?

Стаття 103. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.


140. В який період після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України вступає на пост?

Cтаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.


141. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?

Стаття 106. Президент України 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;


142. Хто має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України?

Стаття 106. Президент України 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;


143. Хто призначає на посади третину складу Конституційного Суду України?

Стаття 106. Президент України 22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;


144. Якій посадовій особі Президент України може передати свої повноваження?

Стаття 106. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.


145. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує?

Стаття 107. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.


146. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі?

Стаття 108. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.


147. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

Стаття 113. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.


148. До повноважень якої посадової особи належить здійснення керівництва роботою Кабінету Міністрів України?

Стаття 114. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.


149. Хто вносить подання Верховній Раді України щодо призначення Прем’єр-міністра України?

Стаття 114. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.


150. Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку?

Стаття 131–1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;


151. До чиїх повноважень належить розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання?

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;


152. Які акти Кабінету Міністрів України є обов’язковими для виконання?

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.


153. До чиїх повноважень належить здійснення виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.


154. До чиїх повноважень належить скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України?

Стаття 118. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.


155. До чиїх повноважень належить прийняття рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради?

Стаття 118. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.


156. З якою роботою мають право суміщати свою службову діяльність члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади?

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.


157. Якими нормативно-правовими актами визначається організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади?

Стаття 120. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.


158. До чиїх повноважень належить здійснення правосуддя в Україні?

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.


159. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через?

Стаття 124. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.


160. Яке основне завдання суддівського самоврядування?

Стаття 130-1. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування.


161. В яких випадках передбачено створення надзвичайних та особливих судів?

Стаття 125. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.


162. Без згоди якого органу (посадової особи) суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?

Стаття 126. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.


163. Що не може бути підставою для притягнення судді до відповідальності?

Стаття 126. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.


164. На який строк суддя призначається на посаду?

Стаття 126. Суддя обіймає посаду безстроково.


165. За яких умов припиняються повноваження судді?

Стаття 126. Повноваження судді припиняються у разі:

1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

4) смерті судді;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.


166. До чиїх повноважень належить призначення на посаду судді?

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.


167. Які обмеження встановлені для суддів?

Стаття 127. Cуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.


168. Як обирається Голова Верховного Суду?

Стаття 128. Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом. https://testderz.com/


169. Які основні засади судочинства?

Стаття 129. Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов’язковість судового рішення.


170. Який склад Вищої ради правосуддя?

Стаття 131. Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох – призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.


171. Які обмеження встановлені для членів Вищої ради правосуддя?

Стаття 131. Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.


172. Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?

Стаття 131. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.


173. Який строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя?

Стаття 131. Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.


174. До компетенції якого органу належить підтримання публічного обвинувачення в суді?

Стаття 1311. В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді;


175. Хто звільняє Генерального прокурора України?

Стаття 106. Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;


176. Який інститут діє в Україні для надання професійної правничої допомоги?

Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.


177. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.


178. Які з перелічених міст мають спеціальний статус, який визначається законами України?

Стаття 133. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.


179. На якій території рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим є обов’язковими до виконання?

Стаття 136. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.


180. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?

Стаття 141. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.


181. З яких підстав рішення органів місцевого самоврядування зупиняються у встановленому законом порядку?

Стаття 144. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.


182. До повноважень якого судового органу віднесено вирішення питання про відповідність Конституції України законів України, здійснювати офіційне тлумачення Конституції України?

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.


183. Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України?

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.


184. Хто призначає по шість суддів Конституційного Суду України?

Стаття 148. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.


185. З якого віку громадянин України може бути суддею Конституційного Суду України?

Стаття 148. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років.


186. Як обирається (призначається) Голова Конституційного Суду України?

Стаття 148. Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.


187. Хто звільняє суддю Конституційного Суду України?

Стаття 149-1. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.


188. На який період призначаються судді Конституційного Суду України?

Стаття 148. Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.


189. За зверненням якого органу Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

Стаття 151. За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.


190. Чи оскаржуються рішення та висновки Конституційного Суду України?

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.


191. Через який період може бути поданий до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався і закон не був прийнятий?

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.


192. За наявності висновку якого органу Верховною Радою України розглядається законопроект про внесення змін до Конституції України?

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.


193. До компетенції якого органу відноситься питання організації управління районами в містах?

Стаття 140. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1.Що таке професійна компетентність державного службовця?

Стаття 2. 5) професійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;


2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

Стаття 2. 3) керівник державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;


3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

Стаття 2. 6) рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;


4. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?

Стаття 6. ч. 2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1)категорія “А” (вищий корпус державної служби) – посади:

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;

– керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;

голів місцевих державних адміністрацій;

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;


5. Яке право належить до майнових прав державних службовців?

Стаття 7. Основні права державного службовця

1. Державний службовець має право на: 4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;


6. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця

1. Державний службовець зобов’язаний: 1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;


7. Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня?

Стаття 9. ч. 4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.


8. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?

Стаття 9. ч.6. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.


9. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

Стаття 13. ч.2. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії “А”.


10. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 14. ч.3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її складу Кабінету Міністрів України вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


11. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомочним?

Стаття 16. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.


12. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 16. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


13. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?

Стаття 17. ч.1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:

2) у міністерстві – державний секретар міністерства


14. Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством?

Стаття 18. ч.2. Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.


15. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?

Стаття 7. ч.1. Державний службовець має право на:

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

2) чітке визначення посадових обов’язків;

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.


16. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

Стаття 9. Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.


17. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

Стаття 9. ч.8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк.


18. На що не має права державний службовець?

Стаття 10. ч.2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

ч.3. Державний службовець не має права:

1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”. На час державної служби на посаді категорії “А” особа зупиняє своє членство в політичній партії;

2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;

3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”;

4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.


19. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?

Стаття 11. ч.3. Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).


20. Яка особа не може вступити на державну службу?

Стаття 19. ч.2. На державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.


21. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?

Стаття 20. ч. 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

1) для посад категорії “А” – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;


22. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?

Стаття 20. ч. 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

2) для посад категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;


23. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?

Стаття 20. ч. 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

5) для посад категорії “В” – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.


24. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?

Стаття 21. ч. 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.


25. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?

Стаття 21. ч. 3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а


26. З якого часу особа, яка займає посаду державної служби повторно, набуває статусу державного службовця?

Стаття 21. ч. 3. Особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, набуває статусу державного службовця з дня призначення на посаду.


27. Відповідно до якого акта проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

Стаття 22. ч. 1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі – конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби


28. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?

Стаття 22. ч.4. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.


29. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

Стаття 23. ч.2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення


30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?

Стаття 23. ч.2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” приймає керівник державної служби відповідно до цього Закону.


31. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?

Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс

1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.


32. Який документ не подають державні службовці, які бажають взяти участь у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?

Стаття 25. Документи для участі у конкурсі

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу – інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


33. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

Стаття 15. Комісія з питань вищого корпусу державної служби проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;


34. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?

Стаття 22. ч.3. Порядок проведення конкурсу визначає: 5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;


35. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?

Стаття 28. ч.2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.


36. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

Стаття 28. ч.5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії: 1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” – до суду;


37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?

Стаття 28. ч.5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії: 2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.


38. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?

Стаття 29. ч. 1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.


39. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?

Стаття 31. ч. 2. Рішення про призначення приймається: 1) на посаду державної служби категорії “А” – суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;


40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?

Стаття 31. ч. 2. Рішення про призначення приймається: 2) на посади державної служби категорій “Б” і “В” – керівником державної служби.


41. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

Стаття 31. ч. 5. у день призначення особи на посаду державної служби.


42. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

Стаття 31. ч. 5. Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.


43. На які категорії посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?

Стаття 34. ч. 2. Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:

1) призначення на посаду державної служби категорії “А” – на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;

2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.


44. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?

Стаття 35. ч. 2. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.


45. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 39. ч. 2. Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.

46. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?

Стаття 39. ч. 5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.


47. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?

Стаття 39. ч. 6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.


48. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?

Стаття 39. ч. 6. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.


49. У якому випадку державний службовець може бути позбавлений рангу?

Стаття 39. ч. 10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.


50. У якому випадку не допускається переведення державного службовця і є обов’язковим проведення конкурсу?

Стаття 41. Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.


51. Яким може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?

Стаття 42. ч. 3. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.


52. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?

Стаття 42. ч. 2. Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.


53. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?

Стаття 42. ч. 4. Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.


54. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?

Стаття 44. ч. 6. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.


55. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?

Стаття 48. ч. 5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на три роки.


56. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?

Стаття 44. ч. 10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.


57. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?

Стаття 44. ч. 4. Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.


58. Якими будуть правові наслідки для особи у разі її відмови від складення Присяги державного службовця?

Стаття 46. ч. 4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.


59. Протягом якого строку з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби?

Стаття 48. ч. 8. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.


60. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?

Стаття 50. Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України.


61. Які складові заробітної плати державного службовця?

Стаття 50. ч. 2. Заробітна плата державного службовця складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).


62. Який загальний розмір премій (місячна або квартальна) з 01 січня
2019 року може отримати державний службовець за рік?

Стаття 50. Загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

{Абзац четвертий частини третьої статті 50 набирає чинності з 01.01.2019 – див. пункт1 розділу XI}


63. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?

Стаття 54. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.


64. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?

Стаття 53. Заохочення державних службовців

1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:

1) оголошення подяки;

2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);

5) представлення до відзначення державними нагородами.


65. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорії «А»?

Стаття 53. ч. 2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій “Б” і “В”, застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії “А”, – суб’єктом призначення.


66. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?

Стаття 52. Надбавки, доплати та премії

1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.


67. Ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?

Стаття 50. ч.3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.


68. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?

Стаття 52. ч.6. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.


69. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?

Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців

1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло.

2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.


70. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?

Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.


71. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?

Стаття 56. ч.3. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.


72. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?

Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування

1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.


73. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?

Стаття 69. ч.3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів.


74. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку, щоб державного службовця не можна було притягнути до дисциплінарної відповідальності?

Стаття 65. ч.3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.


75. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?

Стаття 65. ч.2. Дисциплінарними проступками є:

1) порушення Присяги державного службовця;

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.


76. Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних причин?

Стаття 65. ч.2. п.12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;


77. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?

Стаття 71. Проведення службового розслідування

1. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування


78. Яка тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки державних службовців, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців

1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.


79. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?

Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців

1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.


80. Протягом якого часу державний службовець повинен дати відповідь в письмовій формі на пропозицію керівника державної служби про відшкодування шкоди?

Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди

3. Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про відшкодування шкоди в письмовій формі протягом двох тижнів з дня отримання пропозиції.


81. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями?

Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди

3. У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.


82. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?

Стаття 78. ч.2. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.


83. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?

Стаття 69. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.


84. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?

Стаття 88. ч. 1. Підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є: 5) обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з дня набуття повноважень;


85. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?

Стаття 87. За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.


86. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?

Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення

1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:

1) скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі;

2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;

3) отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності;

4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.


87. Який граничний вік перебування на державній службі?

Стаття 83. Підстави для припинення державної служби

1. Державна служба припиняється: 7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;


88. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?

Стаття 86. ч. 1. Державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.


89. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?

Стаття 86. ч. 3. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.


90. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?

Стаття 66. ч. 7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.


91. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?

Стаття 91. ч. 4. Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, визначеному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.


92. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?

Стаття 91. ч. 5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.


93. На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби?

Стаття 92. ч. 2. Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.


94. Які посади не належать до посад патронатної служби?

Стаття 92. ч. 1. До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.


95. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?

Стаття 92. ч. 5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.


96. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?

Стаття 92. ч. 6. Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному цим Законом для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.


97. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 14. Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.


98. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?

Стаття 92. ч. 5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.


99. Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 1. Державна служба та державний службовець

1. Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави


100. Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави?

Стаття 1. Державна служба та державний службовець

1. Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.


101. Яке визначення терміну «державний службовець» передбачено в Законі України «Про державну службу»?

Стаття 1. ч. 2. Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.


102. Що таке посада державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 2. ч. 1 пп.4) посада державної служби – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;


103. Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 2. ч. 1 пп.10) службова дисципліна – неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.


104. Як поширюється дія норм законодавства про працю на державних службовців?

Стаття 5. ч. 3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.


105. На кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»?

Стаття 3. ч. 3. Дія цього Закону не поширюється на:

1) Президента України;

2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;

3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;

4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;

5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;

6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників;

7) народних депутатів України;

8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;

9) службовців Національного банку України;

10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;

11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;

12) суддів;

13) прокурорів;

14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами;

16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;

17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;

18) працівників патронатних служб.


106. На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»?

Стаття 3. ч. 2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) місцевих державних адміністрацій;

4) органів прокуратури;

5) органів військового управління;

6) закордонних дипломатичних установ України;

7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону;

8) інших державних органів.


107. З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?

Стаття 4. Принципи державної служби

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

2) законності – обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) професіоналізму – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

4) патріотизму – відданість та вірне служіння Українському народові;

5) доброчесності – спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

6) ефективності – раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

9) прозорості – відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

10) стабільності – призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.


108. Яка особливість призначення на посади державної служби?

Стаття 21. ч. 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.


109. Яке визначення терміну «безпосередній керівник» відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 2. ч.1 п. 1) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;


110. Ким затверджується перелік посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування?

Стаття 3. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.


111. Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про державну службу»?

Стаття 4. ч. 1 п. 8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;


112. Які категорії посад державної служби встановлює Закон України «Про державну службу»?

Стаття 6. Категорії посад державної служби

2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1) категорія “А” (вищий корпус державної служби)

2) категорія “Б”

3) категорія “В”


113. Залежно від чого посади державної служби поділяються на категорії?

Стаття 6. Категорії посад державної служби

1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.


114. Яку кількість посад в державному органі повинні становити посади державної служби категорій «А» і «Б»?

Стаття 6. ч. 3. Кількість посад державної служби категорій “А” і “Б” в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності.


115. Що належить до основних обов’язків державного службовця?

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця

1. Державний службовець зобов’язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних символів України;

5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.


116. Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних службовців?

Стаття 8. Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.


117. У який строк керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення, зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення?

Стаття 9. ч. 8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк.


118. Які наслідки має ненадання керівником на вимогу державного службовця письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

Стаття 9. У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.


119. До якого органу зобов’язаний звернутися державний службовець у разі виявлення ним під час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб?

Стаття 8. ч. 2. У разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


120. В якій формі має бути оформлене доручення керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

Стаття 9. Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.


121. Ким може бути скасовано наказ (розпорядження), доручення?

Стаття 9. ч. 5. Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано керівником, який його видав, а також керівником вищого рівня або органом вищого рівня.


122. Що повинен робити державний службовець у разі отримання доручення від працівника патронатної служби?

Стаття 9. Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби.


123. Що зобов’язаний робити державний службовець у разі його реєстрації кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) у встановленому порядку?

Стаття 10. ч. 4. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.


124. У який строк державний службовець має подати скаргу керівнику державної служби у разі порушення наданих йому Законом України «Про державну службу» прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав?

Стаття 11. Захист права на державну службу

1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації.


125. Скільки осіб входить до складу комісії, що утворюється керівником державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації?

Стаття 11. ч. 2. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.


126. У який строк керівник державної служби зобов’язаний надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення) на скаргу про порушення його прав або перешкод у їх реалізації?

Стаття 11. ч. 3. Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).


127. Хто має статус керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади (крім міністерства) та у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби?

Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі

1. Повноваження керівника державної служби здійснюють: 3) в іншому центральному органі виконавчої влади – керівник відповідного органу;


128. Який орган не входить до системи управління державною службою?

Стаття 12. Система управління державною службою

1. Система управління державною службою включає:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;

4) керівників державної служби;

5) служби управління персоналом.


129. На який строк призначається на посаду керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

Стаття 13. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.


130. До повноважень якого органу належить ведення обліку державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду?

Стаття 13. ч. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби: пп. 17) веде облік державних службовців категорії “А”, строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;


131. До повноважень якого органу належить розроблення типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії “А” ?

Стаття 13. ч. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби: пп. 18) розробляє за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії “А” та подає їх Кабінету Міністрів України для затвердження;


132. Який орган погоджує типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії «А»?

Стаття 13. ч. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби: пп. 18) розробляє за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії “А” та подає їх Кабінету Міністрів України для затвердження;


133. До повноважень якого органу належить затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України?

Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби

ч. 1 Комісія: п. 6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.


134. Який статус має Комісія з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.


135. Хто входить за посадою до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 14. ч. 2. До складу Комісії входять:

4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);

5) керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою);


136. Що зберігається за членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби на період участі у її роботі?

Стаття 16. ч. 2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. За членами Комісії на період участі у роботі Комісії зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата.


137. Хто не може входити до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 14. ч. 4. Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.


138. Що не належить до повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби

1. Комісія:

1) погоджує розроблені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

2) проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;

3) розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 цього Закону;

5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;

6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.


139. З якою метою проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

Стаття 15. ч. 1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби.


140. Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на посади державної служби без обов’язкового проведення конкурсу?

Стаття 22. ч. 5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.


141. Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття будь-якої вакантної посади державної служби?

Стаття 20. Вільне володіння державною мовою.


142. Який строк оприлюднення результатів конкурсу на вакантні посади державної служби встановлено законом?

Стаття 23. ч. 5. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.


143. Який строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 23. ч. 5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу


144. Хто проводить перевірку документів, поданих кандидатом для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам?

Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу

1. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про результати такої перевірки.


145. Хто повідомляє кандидата про результати перевірки документів, поданих ним для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам?

Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу

1. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про результати такої перевірки.


146. Чи проводиться конкурс у разі подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби лише однією особою?

Стаття 26. ч. 4. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.


147. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»?

Стаття 27. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б”, крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії “В” проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в державному органі. При цьому до складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”, відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.


148. Яким документом оформлюється рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу?

Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом


149. Протягом якого строку підписується протокол засідання конкурсної комісії?

Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.


150. Протягом якого строку в державному органі, в якому проводився конкурс, зберігається протокол засідання конкурсної комісії?

Стаття 28. Зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.


151. Протягом якого строку служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу?

Стаття 28. ч. 4. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.


152. Який строк подання скарги на рішення конкурсної комісії?

Стаття 28. ч. 6. Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.


153. Який строк розгляду скарги учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, на рішення конкурсної комісії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

Стаття 28. ч. 7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги.


154. Яких заходів вживає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, у разі встановлення факту порушення за результатами розгляду скарги учасника конкурсу на рішення конкурсної комісії?

Стаття 28. ч. 7. В разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.


155. В якому випадку другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду?

Стаття 29. ч. 1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.


156. Що із наведеного не є підставою для проведення повторного конкурсу?

Стаття 30. Повторний конкурс

1. Повторний конкурс проводиться у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.


157. На який строк здійснюється призначення на посади державної служби (крім посад вищого корпусу державної служби та випадків заміщення посади на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби, а також інших випадків передбачених законом) за загальним правилом?

Стаття 34. Строкове призначення

1. Призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково


158. Де зберігається копія акта про призначення на посаду державного службовця?

Стаття 33. ч. 3. Копія акта про призначення на посаду видається державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій справі.


159. У яких випаках здійснюється строкове призначення на посаду державної служби?

Стаття 34. ч. 2. Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:

1) призначення на посаду державної служби категорії “А” – на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;

2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.


160. Що із наведеного не є обов’язковою складовою особової справи кожного державного службовця?

Стаття 37. Особова справа державного службовця

1. Стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) дата і місце народження;

3) сімейний стан;

4) освіта і спеціальність;

5) результати конкурсу;

6) реквізити акта про призначення на посаду;

7) дата і місце (державний орган) складення Присяги державного службовця;

8) відомості про проходження державної служби в державному органі (посада, категорія посади та ранг державного службовця, відомості про професійне навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення в цьому державному органі);

9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності;

10) вид і строки надання відпустки;

11) інформація про заохочення;

12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;

13) підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та пункт цього або іншого закону України.


161. Що є підставою для зміни істотних умов державної служби?

Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби

1. Підставами для зміни істотних умов державної служби є:

1) ліквідація або реорганізація державного органу;

2) зменшення фонду оплати праці державного органу;

3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.


162. Яка тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця?

Стаття 56. ч. 5. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.


163. Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби?

Стаття 39. ч. 5. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.


164. Коли може здійснюватися дострокове присвоєння чергового рангу?

Стаття 39. ч. 7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.


165. Який із наведених органів державної влади визначає порядок присвоєння рангів державних службовців?

Стаття 39. Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.


166. Які ранги може бути присвоєно заступнику Державного секретаря Кабінету Міністрів України?

Стаття 39. ч. 3. Присвоюються такі ранги: державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “А”, – 1, 2, 3 ранг;


167. За якої умови здійснюється переведення державного службовця?

Стаття 41. ч. 2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.


168. Ким затверджуються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу?

Стаття 42. ч. 2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типових правил.


169. В якій галузі знань проводиться професійне навчання державних службовців через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації?

Стаття 48. ч. 2. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.


170. Скільки існує груп оплати праці державних службовців?

Стаття 51. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців

1. Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на 9 груп оплати праці


171. Які посади належать до групи 1 оплати праці державних службовців?

Стаття 51. До групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;


172. Яким чином здійснюється встановлення премій державним службовцям?

Стаття 52. Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).


173. Який розмір виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця?

Стаття 50. ч.1 п. 4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;


174. До якої групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади?

Стаття 51. До групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;


175. На яких умовах проводиться оплата праці державного службовця, який проходить стажування у іншому державному органі?

Стаття 48. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.


176. З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців?

Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності

1. Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.


177. Ким здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які не належать до посад вищого корпусу державної служби?

Стаття 44. ч. 3. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, здійснюється суб’єктом призначення.


178. Які наслідки настають у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності?

Стаття 44. ч. 10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.


179. Після досягнення якого стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки за кожний рік державної служби?

Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців

1. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.


180. У якому випадку державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки?

Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток

1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії “А”, можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій “Б” і “В”, – за наказом (розпорядженням) керівника державної служби. Порядок відкликання державних службовців із щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України.


181. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння?

Стаття 66. ч. 5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону.


182. Скільки представників громадських об’єднань може бути включено до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ?

Стаття 66. Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.


183. Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до державного службовця без участі дисциплінарної комісії відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 66. 1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

ч. 6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2-4 частини першої цієї статті, накладаються виключно за пропозицією Комісії, поданням дисциплінарної комісії, тобто зауваження – правильна відповідь.


184. Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження

Стаття 77. ч. 1. Рішення оформляється відповідним актом суб’єкта призначення.


185. Ким скликаються загальні збори (конференція) державних службовців державного органу?

Стаття 70. ч. 1. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу скликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності), або службою управління персоналом.


186. Який строк службового розслідування відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Стаття 71. ч. 3. Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.


187. Якими мають бути дії державного службовця під час відсторонення його від виконання посадових обов’язків?

Стаття 72. ч. 5. Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження.


188. Ким формується дисциплінарна справа під час здійснення дисциплінарного провадження?

Стаття 73. ч. 1. З метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку Комісією, дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа.


189. У якому випадку до державного службовця не може бути застосоване дисциплінарне стягнення?

Стаття 74. ч. 4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.


190. Протягом якого строку суб’єкт призначення приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?

Стаття 77. ч. 1. Рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження приймає суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня отримання пропозицій Комісії, подання дисциплінарної комісії у державному органі.


191. Протягом якого строку державним службовцем подається скарга на рішення про накладення дисциплінарного стягнення?

Стаття 78. ч. 2. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.


192. За чий рахунок відшкодовується матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень?

Стаття 80. ч. 1. Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.


193. Якими мають бути дії державного службовця у разі заподіяння шкоди фізичним та юридичним особам внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків?

Стаття 81. ч. 1. Державний службовець зобов’язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків.


194. Що робить керівник державної служби для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок неналежного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків?

Стаття 82. ч. 1. Для відшкодування шкоди керівник державної служби вносить державному службовцю письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування.


195. Які наслідки для працівника патронатної служби має припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений?

Стаття 92. ч. 2. Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.(правильна відповідь – припинення трудових відносин)


196. Відповідно до якого законодавчого акта здійснюється пенсійне забезпечення державних службовців?

Стаття 90. Пенсійне забезпечення

1. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.


197. Коли набрав чинності Закон України «Про державну службу»?

Прикінцеві та перехідні положення. ч. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року.

 

 

Перейти на головну сторінку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *