іспит адвоката

Адвокатський іспит – відповіді 2019

Оновлені відповіді 2019 року для підготовки до кваліфікаційного екзамену адвоката. Порядок допуску до складення іспиту та методика оцінювання результатів для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні затверджений Національною Асоціацією адвокатів України (unba.org.ua). Плата за складення іспиту – три мінімальні заробітні плати, встановлені законом на день подання особою заяви про допуск до конкурсу.
Особам, які бажають скласти адвокатський іспит необхідно:
1. Згідно свого місця проживання обрати відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;
2. Подати заяву довільній формі, додатково надавши згоду у письмовій формі на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей, та на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
3. Не пізніше дня, що передує даті складення екзамену, внести плату за його склажання.

Усна частина:

I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура і судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам’ятки видатних адвокатів цих країн про адвокатські професії та ораторське мистецтва.

Відповідь

2. Історія української адвокатури. Судове представництво в Київській Русі у IX-XIII століттях та характерні риси цього представництва.

Відповідь

3. Створення професійної адвокатури в Україні, формування поняття “адвокат”. Пам’ятки права XIV-XVI століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю у цей період.

Відповідь

4. Судова реформа 1864 року в Росії. Присяжні повірені в Україні. Повноваження Рад присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-1917 роках. Найбільш відомі адвокати цього періоду.

Відповідь

5. Адвокатура України у 1917-1922 роках. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період.

Відповідь

6. Адвокатура України у 1922-1931 роках. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України. Порядок набуття статусу адвоката у цей період.

Відповідь

7. Адвокатура України у період 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об’єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів і дисциплінарна відповідальність адвокатів у цей період.

Відповідь

8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 років. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів і порядок оскарження дисциплінарних стягнень у цей період.

Відповідь

9. Правове становище адвокатури України у період 1962-1980 років. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом і виключення із колегій адвокатів у цей період.

Відповідь

10. Адвокатура України у період 1980-1990 років. Нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури. Створення Спілки адвокатів України. Органи адвокатського самоврядування у цей період.

Відповідь

11. Закон України «Про адвокатуру» 1991 року. Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом. Права і обов’язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність за Законом України «Про адвокатуру».

Відповідь

12. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Нормативно- правові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про Раду адвокатів України. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Правила адвокатської етики, Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України

Відповідь

13. Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Правовий статус і реєстрація адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально.

Відповідь

14. Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень у кримінальних провадженнях та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення та дострокове розірвання угоди про надання правової допомоги.

Відповідь

15. Структура органів адвокатського самоврядування за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідь

16. Поняття адвокатської таємниці та гарантії адвокатської діяльності згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Форми реагування адвокатом на дії осіб, що посягають на втручання чи розкриття адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності.

Відповідь

17. Система безоплатної правової допомоги громадянам в Україні. Роль адвокатури в ній. Первинна та вторинна безоплатна правова допомога. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних провадженнях.

Відповідь

18. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідь

19. Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Відповідь

20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати праці адвокатів. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання правової допомоги.

Відповідь

21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види дисциплінарних стягнень. Умови і порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки оскарження рішень про накладення дисциплінарних стягнень. Підстави зупинення та припинення адвокатської діяльності.

Відповідь

22. Акти Національної асоціації адвокатів: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Відповідь

II. Правила адвокатської етики

1. Основні принципи адвокатської етики. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.

Відповідь

2. Незалежність і професійна свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Відповідь

3. Конфіденційність. Обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю.

Відповідь

4. Компетентність і добросовісність. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Відповідь

5. Повага до адвокатської професії. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Відповідь

6. Вимоги щодо рекламування діяльності адвокатів.

Відповідь

7. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання адвокатом правової допомоги. Форма та зміст договору про надання правової допомоги

Відповідь

8. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги певним адвокатом.

Відповідь

9. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі та хід виконання доручення.

Відповідь

10. Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта.

Відповідь

11. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням.

Відповідь

12. Гонорар та оплата фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення. Отримання невнесеного (недонесеного) гонорару.

Відповідь

13. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги. Одностороннє розірвання адвокатом договору про надання правової допомоги. Розірвання договору про надання правової допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта. Обов’язки адвоката при розірванні договору

Відповідь

14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою.

Відповідь

15. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

Відповідь

16. Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.

Відповідь

17. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції.

Відповідь

18. Етичні аспекти взаємин між адвокатами.

Відповідь

19. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

Відповідь

20. Адвокатське бюро, адвокатське об’єднання як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Відповідь

21. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Відповідь

22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Відповідь

III. Конституційне право

1. Конституція України про діяльність адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень. Конституційне право на правову допомогу.

Відповідь

2. Право громадян на працю. Правова допомога при захисті передбаченого Конституцією права на працю.

Відповідь

3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом при захисті цих прав.

Відповідь

4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі органами державної влади та місцевого самоврядування. Здійснення адвокатом представництва громадян у цих справах.

Відповідь

5. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. Провадження в справах у Конституційному Суді України.

Відповідь

6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства. Правовідносини, на які поширюється юрисдикція судів.

Відповідь

7. Право на житло згідно з Конституцією України. Надання адвокатом правової допомоги при захисті житлових прав.

Відповідь

8. Конституційне право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

Відповідь

9. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення на посаду та підстави звільнення з посади суддів.

Відповідь

10. Право на освіту та охорону здоров’я. Надання адвокатом правової допомоги при порушені цих прав.

Відповідь

11. Соціальні права громадян України. Правова допомога адвоката при порушенні соціальних прав громадян.

Відповідь

12. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання.

Відповідь

13. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, його обрання. Повноваження Президента України.

Відповідь

14. Обов’язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов’язків.

Відповідь

15. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення захисту прав та свобод людини і громадянина».

Відповідь

16. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.

Відповідь

17. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міністрів України, його повноваження.

Відповідь

18. Повноваження Прокуратури України відповідно до Конституції України, організація та порядок діяльності.

Відповідь

19. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторканості у конституційному праві. Право на правову допомогу. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».

Відповідь

20. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій, згідно з Конституцією України.

Відповідь

21. Конституційні гарантії свободи вільного вираження поглядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні гарантії свободи пересування та політичних прав.

Відповідь

22. Основні положення конституційної реформи щодо здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту від кримінального обвинувачення виключно адвокатом. Незалежність адвокатури України

Відповідь

IV. Цивільне право

1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія права та аналогія закону

Відповідь

2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів.

Відповідь

3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

Відповідь

4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи

Відповідь

5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права

Відповідь

6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.

Відповідь

7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

Відповідь

8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність.

Відповідь

9. Поняття строку та терміну. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Відповідь

10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав.

Відповідь

11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

Відповідь

12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності».

Відповідь

13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні.

Відповідь

14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло.

Відповідь

15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту.

Відповідь

16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

Відповідь

17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення зобов’язання.

Відповідь

18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань.

Відповідь

19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору.

Відповідь

20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань відшкодування шкоди

Відповідь

21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування».

Відповідь

22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину.

Відповідь

V. Цивільне процесуальне право

1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

Відповідь

2. Принципи цивільного процесуального права.

Відповідь

3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.

Відповідь

4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог.

Відповідь

5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

Відповідь

6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу

Відповідь

7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.

Відповідь

8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.

Відповідь

9. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник у цивільному процесі

Відповідь

10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.

Відповідь

11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

Відповідь

12. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

Відповідь

13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі».

Відповідь

14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

Відповідь

15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова практика

Відповідь

16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення

Відповідь

17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Заперечення на апеляційну скаргу. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».

Відповідь

18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку».

Відповідь

19. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, чим вони відрізняються від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.

Відповідь

20. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах. Судова практика Верховного Суду України (навести приклади конкретних рішень Верховного Суду України, якими вирішено питання неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права

Відповідь

21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги сторонам на цій стадії.

Відповідь

22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

Відповідь

VI. Кримінальне право

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб

Відповідь

2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому злочині

Відповідь

3. Поняття вини та її форми. Поняття осудності та неосудності в кримінальному праві. Обмежена осудність. Примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування заходів. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».

Відповідь

4. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників

Відповідь

5. Повторність, сукупність і рецидив злочинів

Відповідь

6. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах

Відповідь

7. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання

Відповідь

8. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання

Відповідь

9. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: їх види; підстави для застосування та підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально- правового характеру

Відповідь

10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх»

Відповідь

11. Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки.

Відповідь

12. Умисне вбивство. Погроза вбивством. Пленум Верховного Суду України про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи

Відповідь

13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Пленум Верховного Суду України про судову практику у справах про статеві злочини

Відповідь

14. Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Пленум Верховного Суду України про судову практику у справах про злочини проти власності

Відповідь

15. Злочини у сфері господарської діяльності, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда. Фіктивне підприємництво. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Шахрайство з фінансовими ресурсами. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності»

Відповідь

16. Злочини проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі ознаки. Терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту. Фінансування тероризму. Бандитизм та його відмінність від злочинів проти власності, скоєних організованою злочинною групою. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»

Відповідь

17. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом

Відповідь

18. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров’я людини. Пленум Верховного Суду України про судову практику в справах про хуліганство

Відповідь

19. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та подібні дії, вчинені без мети збуту. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Відповідь

20. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Декларування недостовірної інформації. Службова недбалість

Відповідь

21. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Підкуп. Провокація підкупу. Зловживання впливом. Особливості захисту в таких справах

Відповідь

22. Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. Невиконання судового рішення. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження їх майна. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

Відповідь

VII. Кримінальне процесуальне право

1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження

Відповідь

2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні

Відповідь

3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні

Відповідь

4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження його повноважень на участь у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна

Відповідь

5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування

Відповідь

6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення

Відповідь

7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування

Відповідь

8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів

Відповідь

9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу

Відповідь

10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду

Відповідь

11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу

Відповідь

12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної відповідальності

Відповідь

13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження)

Відповідь

14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх особливості

Відповідь

15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних проваджень

Відповідь

16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду. Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення

Відповідь

17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Методика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. Подання заперечень на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Участь адвоката у суді апеляційної інстанції

Відповідь

18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції

Відповідь

19. Перегляд судових рішень Верховним Судом України, право на звернення та підстави такого перегляду. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним судом України, строки та порядок її подання

Відповідь

20. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, порядок і строки її подання

Відповідь

21. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди

Відповідь

22. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

Відповідь

VIII. Господарське та господарське процесуальне право

1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Обмеження у здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності

Відповідь

2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Відповідь

3. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб’єкта господарювання. Установчі документи. Печатки. Припинення суб’єкта господарювання

Відповідь

4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура підприємства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства. Майно підприємств. Об’єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства

Відповідь

5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Припинення господарського товариства. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань

Відповідь

6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі

Відповідь

7. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерське господарство

Відповідь

8. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії

Відповідь

9. Громадянин як суб’єкт господарювання. Кредитні спілки. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

Відповідь

10. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав

Відповідь

11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів

Відповідь

12. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця

Відповідь

13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави

Відповідь

14. Господарські зобов’язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов’язань. Надання адвокатом правової допомоги суб’єктам господарювання

Відповідь

15. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Галузі та види господарської діяльності. Спеціальний режим господарювання

Відповідь

16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори та види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах

Відповідь

17. Система господарських судів України, їх завдання і компетенція. Принципи господарського судочинства. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Форми судового процесу. Міжнародний комерційний арбітраж

Відповідь

18. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів. Участь адвоката у таких справах

Відповідь

19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін і третіх осіб у господарському суді. Судові витрати, їх склад та розподіл

Відповідь

20. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Участь адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування

Відповідь

21. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Виконання рішень господарського суду. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання

Відповідь

22. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень Верховним судом України та за нововиявленими обставинами. Участь адвоката на цих стадіях господарського процесу

Відповідь

IX. Законодавство про працю

1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника

Відповідь

2. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України

Відповідь

3. Колективний договір: сфера укладення, сторони, зміст, строк чинності та порядок укладення. Контроль за виконанням колективного договору. Спори, які виникають при його укладанні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв’язанні таких спорів

Відповідь

4. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Трудові спори, що випливають із трудових договорів. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах

Відповідь

5. Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові спори з цих питань. Правова допомога адвоката в таких справах

Відповідь

6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога адвоката

Відповідь

7. Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань

Відповідь

8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов’язаних із відпусткою

Відповідь

9. Оплата праці, її правове регулювання. Системи оплати праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Правова допомога адвоката при вирішенні спорів із цих питань

Відповідь

10. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах

Відповідь

11. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття. Правова допомога адвоката в таких спорах

Відповідь

12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників. Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав цих працівників

Відповідь

13. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Правова допомога адвоката у вирішенні цих спорів

Відповідь

14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду. Зміст і форма позовної заяви. Здійснення адвокатом представництва у суді

Відповідь

15. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників. Правова допомога адвоката в цих справах

Відповідь

16. Правові засади соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів

Відповідь

17. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх

Відповідь

18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів

Відповідь

19. Відрядження і його правове регулювання. Компенсації у зв’язку зі службовими відрядженнями. Документи, що надаються працівником на підтвердження вартості витрат по відрядженню

Відповідь

20. Правове регулювання, права та гарантії діяльності професійних спілок, їх участь у захисті прав і представленні інтересів працівників при виникненні трудових спорів

Відповідь

21. Правове регулювання та особливості умов праці учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав даної категорії працівників

Відповідь

22. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх компетенція. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів”

Відповідь

X. Житлове право

1. Конституційне право на житло та допомога адвоката у вирішенні спорів, пов’язаних з питаннями житла.

Відповідь

2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом

Відповідь

3.Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Правова допомога адвоката у таких справах

Відповідь

4. Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката

Відповідь

5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ адвокатом

Відповідь

6. Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та порядок його укладання. Використовування житлових приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження адвокатом справ цієї категорії

Відповідь

7. Норма житлової площі при наданні громадянину житлового приміщення. Право на додаткову житлову площу окремих категорій громадян

Відповідь

8. Плата за користування житловим приміщенням і комунальними послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката

Відповідь

9. Зміна договору наймання жилого приміщення в будинках державної, комунальної та колективної власності. Ведення таких справ адвокатом

Відповідь

10. Підстави розірвання договору наймання житлового приміщення. Правова допомога адвоката

Відповідь

11. Порядок і підстави виселення із житлових приміщень. Спори, що виникають з таких питаннях, правова допомога адвоката

Відповідь

12. Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у випадку визнання ордера недійсним. Правова допомога адвоката

Відповідь

13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання адвокатом допомоги у таких справах

Відповідь

14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом

Відповідь

15. Визнання особи такою, що втратила право використання жилим приміщенням. Надання правової допомоги в справах цієї категорії

Відповідь

16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об’єкти приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам. Правова допомога адвоката з цих питань

Відповідь

17. Користування службовими жилими приміщеннями. Поняття службового жилого приміщення. Порядок надання службових жилих приміщень та оплата за їх використання. Порядок припинення користування службовим жилим приміщенням. Ведення таких справ адвокатом

Відповідь

18. Використання житлових приміщень у гуртожитках. Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата за мешкання у гуртожитку. Правова допомога адвоката

Відповідь

19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ до ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов’язки члена ЖБК та членів його сім’ї. Виселення із будинків ЖБК. Правова допомога в таких справах

Відповідь

20. Використання жилих приміщень у квартирах (будинках) приватного житлового фонду. Виселення членів сім’ї власника квартири (будинку). Правова допомога адвоката в цих справах

Відповідь

21. Практика застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадянина на жиле приміщення. Правова допомога адвоката в таких справах

Відповідь

22. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Правова допомога адвоката в цих справах. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України»

Відповідь

XI. Сімейне право

1. Завдання Сімейного кодексу України

Відповідь

2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин

Відповідь

3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів. Ведення адвокатом справ, що випливають із сімейних відносин

Відповідь

4. Шлюб, його укладення і розірвання. Права та обов’язки подружжя. Ведення справ, пов’язаних з розірванням шлюбу.

Відповідь

5. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок та правові наслідки. Спори, пов’язані з цими питаннями, юридична допомога адвоката

Відповідь

6. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя. Пленум Верховного Суду України про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя.

Відповідь

7. Право особистої власності подружжя. Спільна сумісна власність подружжя. Ведення адвокатом справ щодо поділу спільного майна подружжя.

Відповідь

8. Права та обов’язки подружжя з утримання один одного. Провадження адвокатом справ зі стягнення аліментів на утримання одного із подружжя

Відповідь

9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення, правове значення, внесення змін в умовах договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу

Відповідь

10. Права та обов’язки матері, батька і дитини. Виявлення походження дитини

Відповідь

11. Спори про визнання батьківства чи про оспорювання батьківства.

Відповідь

12. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Підстави позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом таких справ у суді

Відповідь

13. Майнові права батьків та дітей. Роздільне майно батьків та дітей. Право загальної сумісної власності батьків та дітей

Відповідь

14. Аліментні обов’язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину. Ведення адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних дітей.

Відповідь

15. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення. Особи, які можуть стати усиновителями, правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземними громадянами Правова допомога адвоката

Відповідь

16. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові наслідки цих дій

Відповідь

17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Правова допомога в таких справах.

Відповідь

18. Патронат над дітьми

Відповідь

19. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Допомога адвокатів і вирішення спорів про участь діда, баби, прабаби та прадіда, братів та сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини

Відповідь

20. Обов’язки з утримання інших членів сім’ї та родичів. Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім’ї та родичів, строки їх стягнення. Правова допомога.

Відповідь

21. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.

Відповідь

22. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства.

Відповідь

XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення. Правова допомога в адміністративних справах

Відповідь

2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення

Відповідь

3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Відповідь

4. Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії

Відповідь

5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні правової допомоги

Відповідь

6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінальним процесуальним законодавством. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про національну поліцію». Ведення адвокатом справ, пов’язаних з адміністративним затриманням

Відповідь

7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами

Відповідь

8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення

Відповідь

9. Постанова в справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, роль у цьому адвоката. Судова практика

Відповідь

10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Відповідь

11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення

Відповідь

12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності

Відповідь

13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

Відповідь

14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

Відповідь

15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

Відповідь

16. Завдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Правова допомога у вирішенні справ в адміністративному суді

Відповідь

17. Система адміністративних судів. України, їх компетенція щодо вирішення адміністративних справ. Підсудність адміністративних справ. Відводи. Судові виклики і повідомлення

Відповідь

18. Право на звернення до адміністративного суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в адміністративному процесі, їх права та обов’язки. Судові витрати. Фіксування адміністративного процесу

Відповідь

19. Учасники адміністративного процесу, їх права і обов’язки. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Процесуальне представництво

Відповідь

20. Докази в адміністративному процесі. Подання доказів. Обов’язок доказування. Підготовче провадження

Відповідь

21. Судовий розгляд адміністративної справи. Судові рішення, порядок і строки їх оскарження. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Робота адвоката на цих стадіях адміністративного процесу. Судова практика

Відповідь

22. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ: у справах щодо оскарження нормативно-правових актів; у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби; у справах щодо уточнення списку виборців та оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій; у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України; у справах щодо обмеження реалізації права на мирні зібрання

Відповідь

23. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій

Відповідь

24. Порядок оскарження рішення, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму. Спеціальні строки оскарження

Відповідь

25. Особливості звернення до суду із заявою про уточнення списку виборців

Відповідь

26. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум. Обчислення строків оскарження

Відповідь

27. Особливості судового оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу

Відповідь

28. Особливості звернення до суду по справам, пов’язаним із виборами Президента України

Відповідь

29. Особливості оскарження судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Відповідь

30. Особливості обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму та наслідки їх порушення

Відповідь

31. Особливості провадження в судах адміністративної юрисдикції у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності

Відповідь

32. Право обирати і бути обраним. Межі втручання держави у це право. (справа Суховецький проти України, Мельниченко проти України, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, Py v.Franсe)

Відповідь

XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення

Відповідь

2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків та кредитування бюджету

Відповідь

3. Система оподаткування України

Відповідь

4. Основні засади податкового законодавства України. Податковий кодекс України, його зміст і значення

Відповідь

5. Оподаткування прибутку підприємств.

Відповідь

6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Правова допомога суб’єктам оподаткування при веденні таких справ

Відповідь

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Надання правової допомоги громадянам – платникам податків

Відповідь

8. Транспортний податок. Правова допомога при виникненні спору

Відповідь

9. Правове регулювання місцевих податків і зборів.

Відповідь

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове регулювання

Відповідь

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-правове регулювання та вдосконалення законодавства України з цього питання

Відповідь

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Відповідь

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ.

Відповідь

14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Правова допомога адвоката у справах про контрабанду

Відповідь

15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах

Відповідь

16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках.

Відповідь

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах

Відповідь

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні

Відповідь

19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні умови та підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності

Відповідь

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ

Відповідь

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України

Відповідь

22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції

Відповідь

XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо).

1. Суб’єкти права власності на землю. їх права, обов’язки. Захист права власності на землю

Відповідь

2. Право і види власності на землю. Спільна і сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність

Відповідь

3. Позбавлення права власності на землю і на право користування землею. Порядок розгляду спорів

Відповідь

4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»

Відповідь

5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань і порядок їх вирішення

Відповідь

6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення

Відповідь

7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів із цих питань

Відповідь

8. Відшкодування збитків у зв’язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків

Відповідь

9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок їх розгляду

Відповідь

10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність за порушення у цій галузі

Відповідь

11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди

Відповідь

12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду

Відповідь

13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів

Відповідь

14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування

Відповідь

15. Водокористування: суб’єкти, види і порядок. Відповідальність за порушення водного законодавства

Відповідь

16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Відповідь

17. Відповідальність за порушення водного законодавства

Відповідь

18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, що проживають на цій території, їхні пільга, гарантії

Відповідь

19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Відповідь

20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов’язки користувачів надр. Плата за користування надрами

Відповідь

21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Відповідь

22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань

Відповідь

XV. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи. Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні

Відповідь

2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини

Відповідь

3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

9. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

10. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

11. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

12. Свобода мирних зібрань та об’єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

13. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

14. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

15. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

16. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

17. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)

Відповідь

18. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)

Відповідь

19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду

Відповідь

20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи

Відповідь

21. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в провадженні Європейського суду з прав людини

Відповідь

22. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною

Відповідь

Письмова-частина

I. Складання цивільних процесуальних документів

II. Складання господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів

III. Складання кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень

Усна частина – 2013 рік

Письмова та усна частина – 2008 рік

5 коментарів до “Адвокатський іспит – відповіді 2019

  1. Розробники -молодці!
    актуальна інформація для тих, хто бажає доступу до професії.

  2. Я здала іспит, на відмінно, завдяки Вашій підтримці, Вашій праці. Все супер! Матеріал толково викладений і зібраний. Дякую Вам щиро, любі друзі. Віка Вам довгого і щасливого, і здоров’я Вам і Вашим родинам.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *