тести по запобіганню корупції

Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»


III. 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України
 • Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

III. 2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України
 • центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони
 • орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів

III. 3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • народні депутати України
 • Президент України
 • члени Кабінету Міністрів України
 • сільські, селищні, міські головиIII. 4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • прокурор
 • прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
 • Генеральний прокурор України або виконувач обов’язків Генерального прокурора України
 • детектив Національного антикорупційного бюро України

III. 5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • 2 роки
 • 4 роки
 • 6 років
 • безстроково

III. 6. Що не належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції
 • здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
 • залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики
 • здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень

III. 7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

 • звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обґрунтованим висновком для складення протоколу про таке правопорушення
 • поінформувати спеціально уповноважений підрозділ Служби безпеки України для складення протоколу про таке правопорушення
 • скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
 • повідомити про це керівника правопорушника для ініціювання складення протоколу про таке правопорушення спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

III. 8. Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • прозорість його діяльності
 • спеціальний статус Національного агентства з питань запобігання корупції
 • особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень членів Національного агентства
 • усі відповіді правильні

III. 9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

 • Президентом України
 • Кабінетом Міністрів України
 • Радою національної безпеки і оборони України
 • Верховною Радою України

III. 10. Для якої з перелічених груп державних органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

 • центральні органи виконавчої влади
 • обласні ради
 • районні державні адміністрації
 • обласні державні адміністрації

III. 11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

 • відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
 • прийняти вигоду або подарунок; ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; повідомити про це керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
 • прийняти вигоду або подарунок; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків; передати його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції
 • відмовитися від пропозиції без повідомлення будь-яких суб’єктів; попередити особу, яка зробила пропозицію, про можливу відповідальність

III. 12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

 • у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю
 • у забороні здійснювати благодійну діяльність
 • у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку
 • у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю

III. 13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • суддівська практика із спорту
 • адвокатська діяльність
 • аудиторська діяльність
 • професійна оціночна діяльність

III. 14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 • набувати протягом року з дня припинення відповідної діяльності у власність будь-які корпоративні права, крім тих, щодо яких протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб
 • укладати протягом року з дня припинення відповідної діяльності трудові договори з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, щодо яких протягом останнього року перебування на службі здійснювали повноваження з контролю, нагляду
 • розголошувати інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень
 • представляти протягом року з дня припинення відповідної діяльності інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності

III. 15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 • протягом двох років
 • протягом шести місяців
 • протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень
 • протягом одного року, крім безстрокового обмеження представляти інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення відповідної діяльності

III. 16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

 • до обох осіб застосовується звільнення
 • застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької особи
 • обидві особи продовжують працювати в умовах прямого підпорядкування до самостійного усунення відносин прямого підпорядкування
 • до обох осіб застосовується дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком до 1 року

III. 17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

 • протягом 10 календарних днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів
 • законом не передбачено такого обов’язку
 • протягом 5 робочих днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів
 • не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів

III. 18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

 • протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення виносить підлеглій особі попередження про неприпустимість зловживань при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів
 • протягом 30 календарних днів надсилає повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції, після роз’яснення від якого вирішує питання про врегулювання конфлікту інтересів
 • протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу
 • протягом 3 робочих днів приймає рішення про відсторонення підлеглої особи від виконання службових повноважень до самостійного врегулювання нею конфлікту інтересів

III. 19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

 • направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції запиту щодо роз’яснення на предмет наявності або відсутності конфлікту інтересів
 • позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів керівнику
 • утримання від вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів
 • внесення керівнику пропозицій щодо заходів врегулювання конфлікту інтересів та їх реалізація за умови погодження керівником

III. 20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

 • вказана обставина є такою, що пом’якшує відповідальність особи за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів
 • вказана обставина жодним чином не впливає на притягнення особи до відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів
 • вказана обставина є такою, що обтяжує відповідальність особи за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів
 • така особа звільняється від відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів

III. 21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

 • переведення особи на іншу посаду
 • самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник конфлікт інтересів
 • обмеження доступу особи до певної інформації
 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів

III. 22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

 • лише спеціально створена в органі комісія для розгляду ситуацій щодо конфлікту інтересів
 • лише керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює особа
 • лише керівник Національного антикорупційного бюро України
 • лише керівник Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

 • конфлікт інтересів має постійний характер
 • можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження
 • можливість доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику
 • відсутні підстави для переведення особи на іншу посаду

III. 24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

 • конфлікт інтересів пов’язаний з конкретними повноваженнями особи
 • в органі наявні працівники, яких можливо наділити окремими службовими повноваженнями, які виконує особа з конфліктом інтересів
 • конфлікт інтересів не має постійного характеру
 • перерозподіл повноважень не впливає на можливість виконання особою службових завдань

III. 25. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

 • самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник конфлікт інтересів
 • відпустка особи без збереження заробітної плати
 • передача в управління корпоративних прав
 • здійснення повноважень під зовнішнім контролем

III. 26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

 • перевірка визначеним керівником органу працівником змісту проектів рішень, що розробляються особою, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів
 • виконання особою завдання у присутності визначеного керівником органу працівника
 • участь уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу
 • оприлюднення прийнятого особою рішення, пов’язаного з наявним у неї конфліктом інтересів

III. 27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

 • конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер
 • відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають особистим та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів
 • конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій
 • особа згодна на її переведення на нижчу посаду у зв’язку з наявним у неї конфліктом інтересів

III. 28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

 • конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може бути врегульований шляхом обмеження її доступу до інформації
 • конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і може бути врегульований шляхом перегляду обсягу службових повноважень
 • конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може бути врегульований шляхом усунення від виконання завдання
 • конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів

III. 29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

 • члени сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права
 • особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 • фізичні особи-підприємці
 • інститути спільного інвестування

III. 30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?

 • утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити керівника органу, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції
 • виконати доручення та негайно повідомити Генерального прокурора України
 • виконати доручення та негайно повідомити Національне антикорупційне бюро України
 • підлеглий не зобов’язаний оцінювати доручення керівництва, а повинен виконувати їх

III. 31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України “Про запобігання корупції”?

 • надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції
 • шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт декларування
 • надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу
 • шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • оприлюднення декларацій не передбачено
 • оприлюднення декларацій лише керівників державних органів, органів місцевого самоврядування на офіційних веб-сайтах відповідних органів
 • оприлюднення усіх декларацій в офіційних друкованих виданнях
 • відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

 • передача має бути здійснена на момент призначення
 • протягом 30 днів після призначення
 • передача має бути здійснена на момент подання заяви про призначення
 • протягом 60 днів після призначення

III. 34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

 • компанії з управління активами, в яких працюють члени сім’ї осіб, які передають підприємства та корпоративні права
 • особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 • суб’єкти підприємницької діяльності, в яких не працюють члени сім’ї осіб, які передають підприємства та корпоративні права
 • інститути спільного інвестування, в яких не працюють близькі особи осіб, які передають підприємства та корпоративні права

III. 35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

 • державні службовці
 • члени Національного агентства з питань запобігання корупції
 • посадові та службові особи органів прокуратури
 • виборні особи та особи, які обіймають політичні посади

III. 36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • при вступі на службу та двічі на рік під час проходження служби
 • щорічно під час проходження служби та у разі встановлення за результатами моніторингу способу життя невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам
 • при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при припиненні служби та наступного року після припинення служби
 • при вступі на службу, протягом першого року перебування на службі та при припиненні служби

III. 37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?

 • суб’єкт декларування упродовж семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію
 • суб’єктам декларування забороняється виправляти помилки в поданих деклараціях
 • суб’єкт декларування упродовж десяти днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію
 • суб’єкт декларування шляхом обміну електронними листами з Національним агентством з питань запобігання корупції погоджує внесення до декларації виправлень, якщо агентство надасть йому таку можливість

III. 38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • протягом одного року з моменту внесення в реєстр
 • вся інформація зберігається безстроково
 • упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково
 • упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж десяти років після припинення виконання зазначених функцій

III. 39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • виявлення у декларації невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю
 • декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, або суб’єктом декларування, який відповідно до затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції переліку займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків
 • несвоєчасне подання декларації
 • член сім’ї суб’єкта декларування відмовився надати інформацію для заповнення декларації

III. 40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

 • законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення
 • 3 місяці
 • 1 рік
 • 10 днів

III. 41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

 • отримання виграшу на суму 50 тис. грн
 • придбання майна на суму 50 тис. грн
 • отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року
 • законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення

III. 42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

 • 10 днів з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна
 • законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення
 • 1 рік з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна
 • 3 місяці з моменту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

III. 43. Яка особа відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є викривачем?

 • особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншою особою
 • посадова особа Національного агентства з питань запобігання корупції
 • особа, до кола посадових обов’язків якої входить викриття фактів корупції
 • працівник правоохоронного органу, якому повідомляють про виявлені факти корупції

III. 44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

 • наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені
 • анонімні повідомлення не підлягають розгляду
 • повідомлення складене за формою, визначеною Національним агентством з питань запобігання корупції
 • анонімне повідомлення стосується лише кримінального корупційного правопорушення

III. 45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”?

 • упродовж 5 днів від дня отримання
 • не більше 15 днів від дня отримання з можливістю продовження строку до 30 днів від дня отримання
 • не менше 30 днів від дня отримання
 • законодавством не визначені терміни розгляду таких повідомлень

III. 46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • будь-якої антикорупційної експертизи
 • експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України
 • експертизи, що здійснюється Міністерством юстиції України
 • експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення корупціогенних факторів

III. 47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки?

 • копія паспорта громадянина України
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)
 • медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я
 • копія трудової книжки

III. 48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

 • юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” незалежно від вартості закупівлі
 • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 15 мільйонів гривень
 • юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень, а робіт – 50 мільйонів гривень
 • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень

III. 49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

 • законодавство забороняє відсторонення таких осіб
 • керівник органу, в якому працює особа, зобов’язаний своїм наказом відсторонити таку особу на строк не менше 2 місяців
 • такі особи підлягають негайному обов’язковому звільненню
 • керівник органу, в якому працює особа, вправі відсторонити таку особу до закінчення розгляду справи судом

III. 50. Яке з описаних нижче діянь не належить до “правопорушень, пов’язаних з корупцією”?

 • службова особа не повідомила керівника про реальний конфлікт інтересів
 • державний службовець займається підприємницькою діяльністю
 • службова особа прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в користування приватній компанії земельної ділянки
 • службова особа подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 10 днів пізніше від встановленого законом строку

III. 51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • тільки ті, що перебувають у власності суб’єкта декларування
 • перебували у власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, але були відчужені ними за 3 роки до подання декларації
 • належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування
 • належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, за умови, що відповідні права на ці об’єкти набуті у звітному періоді

III. 52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • на запит державного органу з метою проведення спеціальної перевірки
 • на запит правоохоронного органу у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження
 • у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про себе
 • у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про іншу фізичну особу, яку вона не уповноважена представляти

III. 53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • за результатами конкурсу
 • за результатами стажування
 • за результатами іспиту
 • за результатами переведення

III. 54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

 • звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обґрунтованим висновком для складення протоколу про таке правопорушення
 • поінформувати спеціально уповноважений підрозділ Служби безпеки України для складення протоколу про таке правопорушення
 • скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
 • повідомити про це керівника правопорушника для ініціювання складення протоколу про таке правопорушення спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

III. 55. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?

 • 3 днів
 • 7 днів
 • 10 днів
 • одного місяця

III. 56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?

 • тільки у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 • у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом одного року після припинення такої діяльності
 • у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом двох років після припинення такої діяльності
 • у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності

III. 57. Що таке подарунок відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової
 • грошові кошти або інше майно, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової
 • нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової
 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно

III. 58. Хто є близькими особами згідно із Законом України “Про запобігання корупції”?

 • особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта
 • подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри, усиновлювачі, усиновлені
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, крім осіб, що пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки
 • батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки

III. 59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою – суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення з використанням конфлікту інтересів
 • діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність
 • діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”
 • умисне або необережне діяння (злочин або адміністративне правопорушення), що містить ознаки корупції, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

III. 60. Що таке корупція у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення
 • використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей
 • діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг
 • використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди

III. 61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?

 • різновид корупційного правопорушення, за яке настає виключно адміністративна відповідальність
 • суміжне до корупційного правопорушення діяння, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність, вчинене суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”
 • діяння, що не містить ознак корупції, але за яке настає виключно адміністративна відповідальність
 • діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України “Про запобігання корупції” вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

III. 62. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

 • кримінальна, адміністративна та цивільно-правова
 • виключно кримінальна
 • кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна
 • кримінальна та адміністративна

III. 63. Що таке потенційний конфлікт інтересів?

 • наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
 • суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
 • суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб
 • суперечність між інтересами державної служби або органу, у якому працює особа, та інтересами інших фізичних та/або юридичних осіб

III. 64. Що таке реальний конфлікт інтересів?

 • суперечність між особистими інтересами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інтересами фізичних або юридичних осіб
 • наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
 • наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тих, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях
 • суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

III. 65. Що таке неправомірна вигода?

 • майно, право на майно або дії майнового характеру
 • матеріальні чи нематеріальні цінності
 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав
 • гроші, будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, матеріальні чи нематеріальні активи, будь-які вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

III. 66. Що таке антикорупційна експертиза?

 • діяльність із встановлення у вчиненому діянні ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
 • діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією
 • діяльність із виявлення в нормативно-правових актах чи їх проектах положень, які містять корупційну складову
 • діяльність із визначення потенційного чи реального конфлікту інтересів

III. 67. Що таке пряме підпорядкування?

 • відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням
 • правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні відносини безпосередньої підпорядкованості
 • відносини, за яких у підлеглої особи існує тільки один безпосередній керівник (начальник), який реалізує правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні повноваження
 • відносини, за яких у підлеглого існує виключно один начальник, котрий не має заступника (заступників)

III. 68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України “Про запобігання корупції”?

 • особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки
 • подружжя, а також їхні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
 • батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки

III. 69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

 • здійснення функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представлення інтересів держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації
 • входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку
 • медична практика
 • усі відповіді правильні

III. 70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 • інформації, що надходить від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
 • інформації, що міститься у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 • інформації з будь-якого джерела, яке містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам
 • інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам

III. 71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • тільки державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування
 • тільки особи, зазначені у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”
 • тільки особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 • тільки особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах публічного чи приватного права

III. 72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?

 • у зв’язку із здійсненням такими суб’єктами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи
 • якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово
 • якщо вартість таких подарунків не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року
 • якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи; якщо подарунки належать до предметів, вилучених з вільного обігу; якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка

III. 73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”?

 • якщо їх вартість не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка
 • які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 цього Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки
 • якщо сукупна вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття подарунка
 • якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки

III. 74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

 • у Законі України “Про Національне антикорупційне бюро України”
 • у Законі України “Про запобігання корупції”
 • у Антикорупційній стратегії
 • у Кримінальному кодексі України

III. 75. Що визначає Закон України “Про запобігання корупції”?

 • правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень
 • засади запобігання та протидії корупції в Україні, механізм функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, правила щодо усунення конфлікту інтересів та стратегію попередження корупційних правопорушень
 • нормативно-правові чинники, які сприяють запобіганню корупції та усуненню її негативних наслідків для суспільства, систему недопущення конфлікту інтересів, правила належного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 • комплекс організаційних, правових і правозастосовних заходів, спрямованих на запобігання корупції з боку осіб, уповноважених на конання функцій держави або місцевого самоврядування, та профілактику корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

III. 76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції?

 • цим законом
 • Кримінальним процесуальним кодексом
 • Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”
 • усі відповіді правильні

III. 77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?

 • законами України “Про Національне антикорупційне бюро України”, “Про запобігання корупції” та “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”
 • Законом України “Про запобігання корупції”
 • Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законом України “Про запобігання корупції” та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами
 • Законом України “Про запобігання корупції” та прийнятими на його основі іншими нормативно-правовими актами

III. 78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?

 • не менше половини членів конкурсної комісії
 • не менше двох третин членів конкурсної комісії
 • не менше п’яти членів конкурсної комісії
 • не менше шести членів конкурсної комісії

III. 79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входить?

 • п’ять членів
 • шість членів
 • дев’ять членів
 • дванадцять членів

III. 80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним?

 • хоча б двох його членів
 • більше половини його загального кількісного складу
 • більше двох третин його загального кількісного складу
 • всіх його членів

III. 81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • на один рік
 • на два роки
 • на три роки
 • на чотири роки

III. 82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • щоденно
 • будь-коли, якщо в цьому існує потреба
 • не рідше одного разу на тиждень
 • п’ять разів на тиждень

III. 83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, максимальна кількість членів якої не повинна перевищувати 24 осіб, які обираються на підставі результатів конкурсу
 • через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу
 • через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 10 осіб на підставі результатів конкурсу та з погодженням з Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
 • через громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції, персональний склад якої затверджується Верховною Радою України

III. 84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?

 • за 10 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття
 • за 15 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття
 • за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття
 • за 30 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття

III. 85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України “Про запобігання корупції”?

 • пріоритет інтересів
 • компетентність і ефективність
 • нерозголошення інформації
 • усі відповіді правильні

III. 86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

 • Кабінету Міністрів України
 • Міністерства юстиції України
 • Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Національного антикорупційного бюро України

III. 87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки?

 • протягом трьох робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність
 • протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність
 • протягом семи днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність
 • протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність

III. 88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?

 • негайно повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду
 • повідомляє протягом одного робочого дня про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду
 • повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду
 • повідомляє протягом семи робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду

III. 89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади?

 • у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки
 • у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки
 • у строк, що не перевищує тридцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки
 • у строк, що не перевищує шістдесяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки

III. 90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення?

 • Національною поліцією
 • Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України
 • Державною пенітенціарною службою України
 • усі відповіді правильні

III. 91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?

 • до 1 квітня
 • до 1 травня
 • до 1 вересня
 • до 31 грудня

III. 92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”?

 • шляхом надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу, де працює (проходить службу) особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 • шляхом надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції до 1 травня
 • шляхом надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції, а для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, – шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства електронної декларації
 • шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції

III. 93. Що охоплює відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
 • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 • подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”
 • усі відповіді правильні

III. 94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • одного робочого дня після їх внесення до реєстру
 • трьох робочих днів після їх внесення до реєстру
 • п’яти робочих днів після їх внесення до реєстру
 • семи робочих днів після їх внесення до реєстру

III. 95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?

 • Національним агентством з питань запобігання корупції, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 • Верховною Радою України
 • Кабінетом Міністрів України
 • Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією

III. 96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?

 • послуги та майно, крім тих, що надходять (або надаються) від благодійних та неприбуткових організацій
 • послуги та майно, крім тих, що надаються як благодійна допомога фізичними або юридичними особами
 • грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України
 • усі відповіді правильні

III. 97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (уповноважений) в юридичній особі?

 • посадовою особою Національного агентства з питань запобігання корупції, що призначається у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою
 • посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою
 • посадовою особою, яка прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 • посадовою особою спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

III. 98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?

 • якщо судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності
 • у випадку звернення з відповідним клопотанням до керівника зборів трудового колективу
 • за наявності вмотивованого подання прокурора
 • законом не передбачено таких підстав

III. 99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

 • Верховною Радою України
 • Кабінетом Міністрів України
 • Міністерством юстиції України
 • Національним агентством з питань запобігання корупції, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

III. 100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?

 • відсторонення від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом
 • звільнення з відповідної посади органу державної влади або місцевого самоврядування
 • звільнення на підставі трудового договору, відповідно до Кодексу законів про працю України та інших законів України
 • усі відповіді правильні

III. 101. Яка з зазначених нижче ситуацій не охоплюється поняттям “корупція”?

 • використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди
 • порушення службовою особою обов’язку повідомити про наявність реального чи потенційного “конфлікту інтересів”
 • обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити її до неправомірного використання наданих їй службових повноважень
 • надання неправомірної вигоди третій особі на її вимогу з метою схилити цю особу до використання нею службових повноважень на користь замовника адміністративних послуг

III. 102. З якою подією пов’язане припинення дії порядку “подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, визначеного Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”?

 • дія зазначеної системи припинена 26 квітня 2015 року у зв’язку з введенням в дію Закону України “Про запобігання корупції”
 • чинне законодавство України не обмежує термін дії системи подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
 • з початком діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, про що Кабінет Міністрів України приймає відповідне розпорядження, яке оприлюднюється на офіційному Урядовому ВЕБ-порталі
 • зазначена система відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” діє до початку роботи “системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

III. 103. Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка?

 • прийняти подарунок без жодних застережень
 • скласти акт про пропозицію подарунка та надати його безпосередньому керівнику
 • прийняти подарунок з обов’язковим залученням свідків
 • письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 104. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його ухваленні?

 • конфлікт інтересів у особи не носить постійного характеру та наявна реальна можливість залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших працівників, в яких відсутній “конфлікт інтересів”
 • конфлікт інтересів не має постійного характеру і особа відмовляється від переведення на іншу посаду
 • конфлікт інтересів носить постійний характер, особа відмовляється врегулювати його самостійно
 • конфлікт інтересів є потенційним та не носить постійного характеру

III. 105. Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

 • кримінальна
 • адміністративна
 • адміністративна або кримінальна
 • цивільно-правова

III. 106. Оберіть правильний варіант поведінки суб’єкта декларування – особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо можливості самостійного виправлення нею помилок у поданій декларації:

 • упродовж 7 днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію
 • суб’єктам декларування заборонено самостійно виправляти помилки в поданих ними деклараціях
 • суб’єкт декларування протягом 10 календарних днів подає нову декларацію на заміну раніше поданої, без попередження та згоди на заміну з боку Національного агентства з питань запобігання корупції
 • суб’єкт декларування протягом 10 днів шляхом листування з Національним агентством з питань запобігання корупції погоджує можливість внесення до декларації виправлень в будь-який зручний для сторін час

III. 107. На який орган Законом України “Про запобігання корупції” покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • Міністерство юстиції України
 • Міністерство внутрішніх справ України
 • Національне антикорупційне бюро
 • Національне агентство з питань запобігання корупції

III. 108. Вкажіть, на які, з наведених нижче, дані про фізичних осіб не поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • юридичний склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • вид і розмір застосованого покарання (стягнення)
 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дані про яку внесені до Реєстру

III. 109. У якому випадку державний службовець, який вчинив корупційне правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності?

 • у випадку наявності письмового подання щодо вчиненого правопорушення від спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції
 • у випадку наявності звернення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції з відповідним клопотанням до керівника зборів трудового колективу відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування
 • за умови, якщо судом до особи не було застосовано покарання/накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 • законом у такому випадку не передбачено обов’язкового притягнення до дисциплінарної відповідальності особи

III. 110. Коли слід вважати, що посадова особа органу державної влади або місцевого самоврядування мала конфлікт інтересів, ухвалюючи рішення на користь певної особи?

 • коли особа, на користь якої було ухвалено рішення, в минулому навчалась або працювала в одній установі, організації чи підприємстві з посадовою особою
 • коли управлінське рішення/адміністративний акт, прийнятий посадовою особою, було визнано незаконним за рішенням адміністративного суду
 • коли управлінське рішення/адміністративний акт був прийнятий посадовою особою на виконання вказівки свого безпосереднього керівника
 • коли буде встановлено, що управлінське рішення/адміністративний акт посадовою особою був прийнятий на користь особи, від якої посадова особа чи її близькі особи отримали подарунок

III. 111. Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекції на приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до працевлаштування на це підприємство здійснював перевірку його діяльності?

 • особа відстороняється від роботи керівником або роботодавцем до вирішення Національним агентством з питань запобігання корупції питання про доцільність припинення дії трудового договору з нею
 • особа продовжує роботу на підприємстві без будь-яких додаткових обмежень, оскільки на неї законом не поширюється заборона такого працевлаштування
 • особа продовжує трудову діяльність на підприємстві, але характер виконуваних нею повноважень має виключати її безпосередні контакти з органами фіскальної служби
 • трудовий договір (контракт) такої особи з підприємством має бути припинений

III. 112. Зазначте, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”?

 • депутати усіх рівнів місцевих рад
 • громадяни іноземних держав, які є членами наглядових рад юридичних осіб приватного права
 • члени Кабінету Міністрів України
 • посадові особи юридичних осіб публічного права

III. 113. Який чисельний склад Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • 3 члени, з числа яких обирається Голова
 • 6 членів, з числа яких обирається Голова та його заступники
 • 7 членів, з числа яких обирається Голова та його заступники
 • 5 членів, з числа яких обирається Голова та його заступник

III. 114. Яка посадова особа, уповноважена представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України?

 • Голова Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Уповноважений Кабінету Міністрів України в складі Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Уповноважений Президента України в складі Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Уповноважений Верховної Ради України в складі Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 115. Який суб’єкт уповноважений призначати членів Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • Президент України за результатами конкурсного відбору
 • незалежна спеціально утворена Конкурсна комісія
 • Кабінет Міністрів України за результатами конкурсного відбору
 • Прем`єр-міністр за згодою Верховної Ради України

III. 116. Яка з перелічених обставин унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • особа впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії
 • особа є засновником юридичної особи приватного права і досягла 60-річного віку
 • особа в минулому притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення необережного злочину, але судимість на момент участі в конкурсі погашена в установленому законом порядку
 • особа займалася підприємницькою діяльністю до початку процедури конкурсного відбору на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 117. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • членів Національного агентства з питань запобігання корупції
 • членів Кабінету Міністрів України
 • Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Прем’єр-міністра України

III. 118. Який механізм ухвалення рішень Національним агентством з питань запобігання корупції?

 • рішення приймаються одноголосно усіма членами Національного агентства з питань запобігання корупції, кожен член має право: утриматись від голосування за рішення, проголосувати проти ухвалення рішення, викласти письмово окрему думку, яка додається до протоколу засідання
 • рішення приймаються більшістю голосів від загального складу Національного агентства з питань запобігання корупції без права утримуватись від голосування, кожен член має право викласти письмово окрему думку, яка додається до протоколу засідання
 • рішення приймаються двома третинами голосів від загального складу Національного агентства з питань запобігання корупції без права утримуватись від голосування
 • відсутня правильна відповідь

III. 119. На яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України
 • Апарат Міністерства юстиції України
 • Апарат Національного агентства з питань державної служби

III. 120. В яких випадках Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис?

 • у разі необхідності одержання інформації про стан реалізації антикорупційних заходів
 • у випадку необхідності надання методичної допомоги щодо виявлення корупційних ризиків
 • у випадках виявлення порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів або іншого порушення, передбаченого законом
 • у випадку необхідності залучення працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації до виконання окремих робіт за завданням Національного агентства України з питань державної служби

III. 121. Який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?

 • Національний банк України
 • Міністерство фінансів України
 • Рахункова палата
 • Генеральна прокуратура України

III. 122. Яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

 • Президентом України
 • Кабінетом Міністрів України
 • Національним агентством з питань запобігання корупції
 • Верховною Радою України

III. 123. Яка посадова особа представляє пропозицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, засіданнях комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України?

 • Віце Прем’єр-міністр України
 • Міністр фінансів України
 • Голова Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання

III. 124. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна?

 • стан висвітлення проблем щодо економічного розвитку країни в ЗМІ та експертних висновках
 • статистичні показники щодо динаміки внутрішнього валового продукту
 • статистичні показники щодо динаміки притягнення осіб до юридичної відповідальності державних службовців
 • аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої Антикорупційної стратегії

III. 125. Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегії держави?

 • спеціального закону, який вноситься на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України
 • Державної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції та затверджується Кабінетом Міністрів України
 • Планом заходів, що ухвалюється Антикорупційною радою при Президентові України
 • Плану дій, який затверджується одночасно з Антикорупційною стратегією та є додатком до неї

III. 126. В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • батько займає посаду голови районної державної адміністрації, а його донька – начальника відділу в цій же районній державній адміністрації, роботу якого курує один із заступників голови адміністрації
 • дядько і племінник є відповідно міським головою та секретарем міської ради цього ж міста
 • свекруха та невістка є відповідно сільським головою та бухгалтером цієї ж сільської ради
 • відсутня правильна відповідь

III. 127. В чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?

 • в інтересах інвестора, що зобов’язується покращити інфраструктуру села, міста, регіону
 • в інтересах органу, в якому вони працюють
 • в інтересах політичної партії, представники якої мають більшість у представницькому органі законодавчої влади чи місцевого самоврядування
 • в інтересах держави та територіальної громади відповідно

III. 128. Яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень?

 • уникати демонстрації власних політичних переконань або поглядів
 • не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків
 • спілкування з представниками керівних органів політичних партій в процесі розробки управлінських рішень
 • не використовувати службові повноваження в інтересах окремих політиків та членів політичних партій

III. 129. Які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка, з огляду на своє особисте негативне ставлення до осіб без постійного місця проживання, в максимально тривалі строки розглядає їх заяви щодо забезпечення житлом і роботою?

 • щодо політичної нейтральності у захисті соціальних прав людини і громадянина
 • щодо неупередженого ставлення до людини і громадянина
 • щодо нерозголошення інформації про персональні дані особи
 • щодо утримання від виконання незаконних доручень та наказів

III. 130. Який орган, згідно із Законом України “Про запобігання корупції”, уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • Рахункова палата
 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Державна аудиторська служба
 • Національне агентство України з питань державної служби

III. 131. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом?

 • декларується лише факт виконання роботи за сумісництвом без подальшої деталізації
 • інформація щодо роботи за сумісництвом не підлягає декларуванню
 • зазначається інформація про посаду чи роботу (оплачувану чи ні), інформація про особу, в якої (якій) працює (працював) суб’єкт декларування (назва/прізвище, ім’я, по батькові, код єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців/реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 • зазначається виключно інформація про займану посаду чи виконувану оплачувану роботу за сумісництвом

III. 132. Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
 • в розмірі 100 мінімальних заробітних плат і більше, встановлених на 1 січня звітного року, а транспортні засоби, інші самохідні машини і механізми та ювелірні вироби – незалежно від вартості
 • в розмірі 150 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент набуття майна у власність або користування
 • в розмірі 1 мільйона гривень і більше, а транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також культурні цінності – незалежно від вартості

III. 133. Протягом якого строку здійснюється контроль щодо своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • упродовж 30 днів з дня подання декларації
 • упродовж 15 робочих днів з дня завершення логічного та арифметичного контролю декларації
 • законодавством не передбачено строку такого контролю щодо подання декларацій
 • упродовж 10 робочих днів з дня подання декларації

III. 134. Який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Міністерство фінансів України
 • Міністерство юстиції України
 • Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

III. 135. До яких законодавчих та нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

 • проектів будь-яких законодавчих і нормативно-правових актів
 • проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України
 • лише проектів тих законодавчих актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України від імені будь-якого суб’єкта законодавчої ініціативи
 • лише проектів тих нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України

III. 136. Який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів на посади державних службовців?

 • відношення особи до військового обов’язку
 • наявність в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до кандидата на посаду
 • наявність судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу було притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також щодо наявності судимості, її зняття чи погашення
 • попередній досвід роботи за фахом, який необхідний для призначення на відповідну посаду

III. 137. На яку посадову особу покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра?

 • Глава Адміністрації Президента України
 • Міністр Кабінету Міністрів України
 • Прем’єр-міністр України
 • Голова Національного агентства України з питань державної служби

III. 138. Які результати спеціальної перевірки є підставами для відмови особі у призначенні на посаду, яка пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 • встановлення факту недостатнього рівня професійних знань і здібностей для належного виконання службових обов’язків
 • встановлення досвіду роботи за фахом меншого у порівнянні з іншими претендентами на цю ж саму посаду
 • встановлення факту притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за попереднім місцем роботи
 • встановлення відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, або встановлення факту подання претендентом на посаду підроблених документів або неправдивих відомостей

III. 139. Відомості щодо якої категорії осіб вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • особи, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також юридичні особи, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з корупційними правопорушеннями
 • особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також юридичні особи, притягнуті до цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення
 • особи, яких притягнуто до цивільно-правової або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
 • особи, яких притягнуто до кримінальної або цивільно-правової відповідальності за вчинення будь-яких кримінальних правопорушень

III. 140. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?

 • завірених в установленому порядку паперових копій судових рішень
 • оперативних відомостей, що надходять до органів державної влади від правоохоронних органів
 • електронних копій рішень суду, які набрали законної сили, отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень, що надходять від Державної судової адміністрації
 • офіційних повідомлень, що надходять від громадян та юридичних осіб

III. 141. Яка обставина не є перешкодою для призначення особи відповідальною (Уповноваженим) за реалізацію Антикорупційної програми в штатній структурі юридичної особи, де наявність такої посадової особи є обов’язковою?

 • особа за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена
 • особа раніше притягувалася до дисциплінарної відповідальності за порушення правил трудового розпорядку
 • особа має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість
 • особа рік тому була звільнена з посади за порушення присяги державного службовця

III. 142. Які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює?

 • залишити подарунок у своїй власності
 • передати подарунок керівництву органу, в якому особа працює
 • передати подарунок Громадській раді при органі, в якому особа працює
 • передати такий подарунок відповідному органу держави, для якого він був призначений

III. 143. Які заходи заборонено застосовувати до особи у зв’язку з отриманням від неї повідомлення про вчинення корупційного правопорушення іншою особою?

 • заохочувати таку особу нагородами, подяками і преміями
 • запропоновувати особі перейти на вищу посаду
 • залучати особу до виконання складних службових завдань
 • притягувати до дисциплінарної відповідальності або звільняти із займаної посади

III. 144. Які заходи зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження інформації щодо кримінального корупційного правопорушення, вчиненого його заступником, викладеної в анонімному зверненні працівника трудового колективу цього ж органу?

 • поінформувати керівника внутрішньої служби безпеки органу та Службу безпеки України
 • незалежно від результатів розгляду звернення поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
 • здійснити заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винуватої особи до дисциплінарної відповідальності, поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
 • притягнути винну особу до дисциплінарної та матеріальної відповідальності

III. 145. Який документ готується за результатами проведеної спеціальної перевірки особи, яка може бути призначена на посаду, яка передбачає виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • офіційне повідомлення претенденту на посаду, щодо якого проводилася спеціальна перевірка, про результати перевірки
 • не готується жодний зі спеціальних документів
 • довідка про результати спеціальної перевірки
 • акт щодо розбіжностей інформаційних даних, виявлених під час спеціальної перевірки

III. 146. Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого обов’язкове проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення?

 • питання щодо призначення особи на посаду не розглядається
 • спеціальна перевірка проводиться без згоди особи
 • особа призначається на посаду без проведення спеціальної перевірки
 • особа зараховується до кадрового резерву відповідного органу

III. 147. В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів?

 • за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб
 • за ініціативою та наявності дозволу Національного агентства з питань запобігання корупції
 • лише за рішенням Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції
 • за рішенням Міністерства юстиції України

III. 148. За яких підстав особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відстороняється від виконання службових повноважень?

 • за наявності у керівництва органу, в якому працює особа, підозри щодо вчинення особою корупційного правопорушення
 • за рішенням трудового колективу органу, в якому працює особа, про її відсторонення від виконання службових повноважень
 • на виконання письмової вимоги прокурора, слідчого, слідчого судді, що надійшло до керівника органу, в якому працює особа
 • за умови отримання особою в порядку, передбаченому законом, підозри у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності

III. 149. Хто може бути уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • будь-які посадові особи центральних органів виконавчої влади
 • службові особи Національного антикорупційного бюро України
 • члени Національного агентства з питань запобігання корупції та спеціально уповноважені ним посадові особи
 • спеціально уповноважені Головою Національного агентства з питань запобігання корупції посадові особи

III. 150. Хто, крім Голови і членів Національного агентства з питань запобігання корупції, має право представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в судах?

 • адвокати центрів безоплатної вторинної правової допомоги
 • працівники юридичного департаменту Кабінету Міністрів України
 • уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції
 • керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 151. На підставі чого уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції мають право входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади або місцевого самоврядування?

 • за згодою Кабінету Міністрів України
 • за згодою одного з членів Національного агентства з питань запобігання корупції
 • за згодою Голови Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступника
 • за згодою Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 152. Який розмір одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого (померлого) під час виконання службових обов’язків члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • десятирічний розмір його оплати праці за останньою посадою
 • дворічний розмір його середньомісячної оплати праці за останні чотири роки
 • десятикратний розмір мінімальної заробітної плати в країні на день загибелі (смерті) члена Національного агентства з питань запобігання корупції, обчислений за всі роки перебування на посаді
 • чотирирічний розмір його оплати праці за посадою члена Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 153. Які базові показники впливають на розмір оплати праці членів та працівників Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • займана попередня посада в органах держави та місцевого самоврядування
 • загальний трудовий стаж особи
 • вислуга років на службі в правоохоронних органах та Збройних силах
 • характер, інтенсивність та небезпечність виконуваних службових повноважень

III. 154. Які складові заробітної плати державних службовців апарату Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • тарифна ставка, доплати за вислугу років та ранг, інші надбавки
 • середньомісячний посадовий оклад працівників Національного агентства з питань запобігання корупції за минулий фінансовий рік, доплати за вислугу років та ранг, інші надбавки
 • посадовий оклад, надбавка за вислугу років, доплата за ранг, премії
 • посадовий оклад, надбавка за вислугу років, доплата за ранг, премії та інші надбавки, встановлені законодавством про державну службу

III. 155. Яким чином і перед ким щорічно звітує Національне агентство з питань запобігання корупції за реалізацію державної антикорупційної політики?

 • складає щорічний Звіт, який подається на затвердження Президенту України
 • готує щорічну національну доповідь, яка за погодженням з Кабінетом Міністрів України подається на розгляд Верховної Ради України
 • готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який подається до Кабінету Міністрів України
 • готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні

III. 156. Хто подає до Національного агентства з питань запобігання корупції інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

 • Секретаріат Кабінету Міністрів України та Адміністрація Президента України
 • міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України зі спеціальним статусом
 • Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура України
 • спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи та органи місцевого самоврядування

III. 157. Кому законом надано право повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також – про реальний або потенційний конфлікт інтересів?

 • Національному антикорупційному бюро України та його представникам
 • Державному бюро розслідувань та його представникам
 • Генеральній прокуратурі України та її представникам
 • громадським об’єднанням, їх членам або уповноваженим представникам, а також окремими громадянам

III. 158. Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюються порядок отримання громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо запобігання корупції?

 • Законом України “Про доступ до публічної інформації”
 • Конституцією України
 • законами України про громадські об’єднання та політичні партії
 • Положенням про надання інформації органами державної влади та місцевого самоврядування щодо запобігання корупції, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції

III. 159. Антикорупційну експертизу проектів яких нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити за власною ініціативою?

 • нормативно-правових актів, що вносяться виключно на розгляд Верховної Ради України
 • нормативно-правових актів, що вносяться виключно на розгляд Кабінету Міністрів України
 • нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України
 • нормативно-правових актів, винесених на розгляд органів місцевого самоврядування

III. 160. Хто має право відмовити громадському об’єднанню, фізичній або юридичній особі в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • суд
 • Служба безпеки України
 • жоден з органів державної влади та місцевого самоврядування не наділений таким правом

III. 161. Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні протидії корупції (викривач)?

 • спеціальних підрозділів правоохоронних органів України
 • органів правосуддя України
 • держави Україна
 • Служби безпеки України

III. 162. Хто надає згоду на розголошення інформації про викривача?

 • керівник органу державної влади або місцевого самоврядування, на адресу якого викривач повідомив інформацію про виявлені факти корупційного правопорушення
 • Національне агентство з питань запобігання корупції в особі його Голови чи заступника
 • суди
 • інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою

III. 163. Який орган здійснює постійний моніторинг та щорічний аналіз і перегляд державної політики виконання закону у сфері захисту викривачів?

 • Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Прокуратура України
 • Служба безпеки України
 • Національне антикорупційне бюро України

III. 164. Яким актом затверджено Антикорупційну стратегію держави Україна?

 • Законом України “Про запобігання корупції”
 • Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України”
 • Законом України “Про засади державної антикорупційної політики”
 • Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

III. 165. Як часто Верховна Рада України повинна проводити парламентські слухання щодо протидії корупції?

 • кожні три місяці
 • кожні півроку
 • щороку
 • кожні два роки

III. 166. Який орган розробляє державну програму з виконання Антикорупційної стратегії?

 • Національне антикорупційне бюро України
 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Спеціальна антикорупційна прокуратура
 • Кабінет Міністрів України

III. 167. Хто затверджує державну програму з виконання Антикорупційної стратегії?

 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Президент України
 • Рада національної безпеки та оборони України

III. 168. Яка інформація не має відображатись у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • узагальнені результати громадського обговорення законопроектів щодо запобігання корупції
 • кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду
 • відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою зацікавлених фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 • про співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації

III. 169. Де оприлюднюється національна доповідь щодо реалізації антикорупційної політики?

 • на офіційному веб-сайті Президента України
 • на офіційному веб-сайті Верховної Ради України
 • на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України
 • на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 170. Який орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Національне антикорупційне бюро України
 • Кабінет Міністрів України
 • Верховна Рада України

III. 171. Де мають відображатися відомості щодо співпраці України в питаннях боротьби з корупцією з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво?

 • у національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, яка щорічно подається до Служби безпеки України
 • у національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, яка раз на півроку подається до Верховної Ради України
 • у національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, яка щорічно подається до Кабінету Міністрів України
 • у національній доповіді щодо реалізації засад економічної політики, яка подається до Національного агентства з питань запобігання корупції

III. 172. Яка інформація не має відображатися у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • прийняті нормативні акти, а також про адміністративні та інші заходи, здійснені центральними органами виконавчої влади щодо профілактики вчинення корупційних правопорушень
 • кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією
 • результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва
 • кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність

III. 173. Хто є суб’єктом затвердження антикорупційної програми?

 • Керівник Апарату Верховної Ради України
 • Секретар Ради національної безпеки та оборони України
 • Керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 • усі відповіді правильні

III. 174. Які антикорупційні програми підлягають погодженню з Національним агентством з питань запобігання корупції?

 • усі антикорупційні програми
 • антикорупційні програми органів державної влади
 • антикорупційні програми тих суб’єктів, які звернулися до Національного агентства за погодженням
 • Національне агентство не погоджує антикорупційні програми

III. 175. Що зобов’язані здійснити органи державної влади та органи місцевого самоврядування за результатами громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування владних повноважень?

 • врахувати узагальнені результати громадського обговорення нормативно-правових актів при прийнятті рішення
 • зробити доповідь про узагальнені результати громадського обговорення нормативно-правових актів під час їх розгляду
 • оприлюднити узагальнені результати громадського обговорення проектів нормативно-правових актів на своїх офіційних веб-сайтах
 • надіслати узагальнені результати громадського обговорення нормативно-правових актів Національному агентству з питань запобігання корупції

III. 176. Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • Конституція України
 • Закон України “Про запобігання корупції”
 • Закон України “Про державну службу”
 • Закон України “Про адвокатуру”

III. 177. Який орган державної влади затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування?

 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
 • центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • Міністерство юстиції України
 • Кабінет Міністрів України

III. 178. Що відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” розробляють державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування?

 • Державний бюджет України
 • програми модельної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • галузеві/процесуальні кодекси чи стандарти етичної/фахової поведінки їх працівників
 • галузеві кодекси чи стандарти етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління

III. 179. Що зобов’язані робити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень?

 • неухильно додержуватись вимог закону
 • неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки
 • бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими
 • усі відповіді правильні

III. 180. В чиїх інтересах діють особи, представляючи державу чи територіальну громаду?

 • в інтересах українського народу – громадян України всіх національностей
 • в інтересах політичних сил, представники яких складають більшість в органах державної влади і місцевого самоврядування
 • в інтересах держави, крім випадків, визначених іншими законами та міжнародними договорами
 • представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах

III. 181. Якої поведінки зобов’язані дотримуватись особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень задля забезпечення політичної нейтральності?

 • дотримуватися політичної нейтральності
 • уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів
 • не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків
 • усі відповіді правильні

III. 182. У якому випадку політичні погляди особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть впливати на їхні рішення під час виконання своїх службових повноважень?

 • у випадку неучасті у виборах депутатів усіх рівнів
 • у випадку політичної доцільності таких поглядів
 • у випадку отримання особою вказівки від керівництва партії
 • відсутня правильна відповідь

III. 183. У якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків?

 • у випадку політичної доцільності щодо такого розголошення
 • у випадку уникнення конфлікту інтересів
 • у випадку, встановленому законом
 • у випадку бажання особи отримати підвищення по службі

III. 184. У якому випадку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незважаючи на приватні інтереси, мають утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва?

 • якщо такі рішення є очевидно некомпетентними
 • якщо такі рішення суперечать закону
 • якщо такі рішення несуть потенційну небезпеку виконанню службових повноважень
 • якщо такі рішення можуть зашкодити приватним або публічним інтересам особи

III. 185. Який суб’єкт оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • суд
 • Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, самостійно оцінюють правомірність таких рішень чи доручень
 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби

III. 186. Що повинні вчинити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі отримання для виконання рішень чи доручень, вважаючи їх незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам?

 • негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції
 • негайно в письмовій формі повідомити про це правоохоронні органи
 • негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює, після чого виконати таке рішення чи доручення
 • протягом одного робочого дня, після отримання такого рішення чи доручення, письмово або усно повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює

III. 187. Кого повинні повідомити виборні особи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які вважають незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
 • Національне антикорупційне бюро
 • Генеральну прокуратуру України

III. 188. Хто із осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може демонструвати власні політичні переконання не порушуючи при цьому вимог Закону України “Про запобігання корупції”?

 • військова посадова особа Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 • посадова особа органу місцевого самоврядування
 • депутат селищної ради

III. 189. Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості?

 • діють неупереджено, незважаючи на інтереси держави чи територіальної громади, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання
 • діють неупереджено, незважаючи на особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання, охоронювані законом права та свободи чи інтереси окремих громадян
 • діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання
 • відсутня правильна відповідь

III. 190. Що здійснюють незалежні експерти відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи?

 • проведення рекламних компаній
 • моніторингу діяльності
 • встановлення зв’язків з громадськістю
 • проведення аудиту

III. 191. Які зобов’язання покладені Законом України “Про запобігання корупції” на посадових та службових осіб юридичних осіб, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, з метою запобігання корупції?

 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи
 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи
 • усі відповіді правильні

III. 192. Кого, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, повинні інформувати посадові та службові особи юридичних осіб про виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів?

 • посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи
 • керівника юридичної особи
 • засновників (учасників) юридичної особи
 • усі відповіді правильні

III. 193. До якого документа включаються положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”?

 • трудових договорів
 • правил внутрішнього розпорядку юридичної особи
 • до договорів, які укладаються юридичною особою
 • усі відповіді правильні

III. 194. Яким документом, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, передбачається порядок призначення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • колективним договором
 • корпоративною угодою
 • антикорупційною програмою
 • трудовою угодою

III. 195. Яка особа, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, не може бути призначена на посаду Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість
 • звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом трьох років з дня такого звільнення
 • за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена
 • усі відповіді правильні

III. 196. Яка діяльність, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, є несумісною з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • творча діяльність
 • викладацька діяльність
 • діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи
 • наукова діяльність

III. 197. Заняття яких посад, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, є несумісним з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • Перший віце-прем’єр-міністр України
 • заступник керівника центрального органу виконавчої влади
 • Член Рахункової палати
 • усі відповіді правильні

III. 198. Кого згідно з Законом України “Про запобігання корупції” повинен повідомити керівник юридичної особи у випадку звільнення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • засновників (учасників) юридичної особи
 • голову райдержадміністрації
 • Національне агентство з питань запобігання корупції
 • місцеву прокуратуру

III. 199. Для яких державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, є обов’язковим затвердження антикорупційної програми?

 • де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
 • де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сорок мільйонів гривень
 • де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує сорок осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
 • де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує шістдесят мільйонів гривень

11 коментарів до “Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

 1. Добрый вечер. У Меня не открываются полностью вопросы с ответами. Может я что-то не так открываю.

 2. Доброго вечора. Велике дякую за відповіді. В цілому все бездоганно але є деякі помилки.
  Наприклад :
  Питання № 37 не відпопідає питанню з переліку розміщенного на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби ( http://www.guds.gov.ua/page/perelik-testovyh-pytan-z-variantamy-vidpovidey-zastosovuyetsya-z-03-lypnya-2017-roku).
  А позначена правильна відповідь не відповідає ЗУ “Про державну службу”.

 3. Доброї ночі. Мене цікавить 50 питання: або у питанні не повинно бути частки “не”, або підходять усі варіанти відповідей, крім обраного. Чи я щось невірно зрозуміла?

  1. Текст питання викладено у точній відповідності із оприлюдненим НАДС. Проте, також, не знаю, як пояснити чому саме ця відповідь відмічена вірною.

 4. Доброго дня! Питання III.) 126. В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  • А) батько займає посаду голови районної державної адміністрації, а його донька – начальника відділу в цій же районній державній адміністрації, роботу якого курує один із заступників голови адміністрації;
  • Б) дядько і племінник є відповідно міським головою та секретарем міської ради цього ж міста;
  • В) свекруха та невістка є відповідно сільським головою та бухгалтером цієї ж сільської ради;
  • Г) чоловік працює директором департаменту міністерства освіти, а дружина – директором школи. Правильна відповідь – Г).
  Але при проходженні он-лайн тестування за посиланням на головній сторінці вашого сайту: III. 126. В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? Правильна відповідь :
  свекруха та невістка є відповідно сільським головою та бухгалтером цієї ж сільської ради
  Статті 1 та 27 Закону України “Про запобігання корупції”
  Неправильні варіанти відповідей:
  – батько займає посаду голови районної державної адміністрації, а його донька – начальника відділу в цій же районній державній адміністрації, роботу якого курує один із заступників голови адміністрації;
  – дядько і племінник є відповідно міським головою та секретарем міської ради цього ж міста;
  – відсутня правильна відповідь.
  Я вважаю , що в переліку питань і відповідей на вашому сайті – правильна відповідь, а при проходженні он-лайн тестування – невірна.
  Як буде оцінюватись це питання, якщо воно попадеться при тестуванні?
  ________________________________________

  1. Правильно так як в онлайн тесті, на сайті попередня редакція питання, тому виправимо якнайшвидше, спасибі за інформацію.

 5. Мене цікавить питання
  III. 78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?

  не менше половини членів конкурсної комісії
  не менше двох третин членів конкурсної комісії
  не менше п’яти членів конкурсної комісії
  не менше шести членів конкурсної комісії.
  І на вашому сайті, і на сайті https://testderz.com/ вказується правильна відповідь “не менше шести членів комісії”, подається джерело – ст. 5 ЗУ “Про запобігання корупції”. Стаття 5-а цього закону присвячена
  Керівництву Національного агентства, про обрання членів Національного агентства у ній не йдеться. Зате в ст.6 п.5 сказано: “Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії, серед яких три члени з числа осіб, визначених на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції”. Отже, рішення прийняте, коли за нього проголосували чотири члени конкурсної комісії, а не менше шести. Чи я щось неправильно зрозуміла. Поясніть мені, будь ласка!

 6. III. 161. Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні протидії корупції (викривач)?
  Питання сформульовано неправильно. Мало би бути “в запобіганні і протидії”, або треба було вжити якесь одне слово “в запобіганні корупції”, або “допомогу в протидії корупції”. Інакше – у теперішній редакції – виходить безглуздя: викривач запобігає протидії корупції, тобто унеможливлює протидію корупції, по суті – допомагає корупції. Вчитайтеся уважно!

 7. Я думала, що за добу мій коментар уже отримає схвалення, а я отримаю відповідь. Цікаво, як я маю позначати правильну відповідь, якщо в законі сказано: “рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосувало 4 члени комісії”, а не ваш варіант про шістьох членів конкурсної комісії. Я розчарована рівнем підготовки тестів для прийняття на посаду держслужбовця, а також швидкістю реагування на зауваження.

  1. Актуальні тести на держслужбу опубліковані на офіційному сайті НАДС:
   https://nads.gov.ua/testuvannya-kandidativ-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi/perelik-testovih-pitan-na-znannya-zakonodavstva-z-variantami-vidpovidej

   Найближчим часом повинні внести зміни до цього переліку, оскільки багато норм законодавства вже встигли застаріти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *