тестування суддів

Відповіді до тестів на посаду судді

Відповіді на анонімне тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидатів на посади суддів у сфері права для складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду.

Відповіді не є витоком інформації та не порушують жодних законодавчих норм, оскільки добуті із загальнодоступних ресурсів мережі Інтенрет у вигляді витягів/цитат.

Тестові питання з цивільної спеціалізації місцевих судів.

Тестові запитання (500 питань) для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

1. Чи допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
Відповідь
2. В Україні носієм суверенітету і єдиим джерелом влади є…
Відповідь
3. В який спосіб народ може здійснювати владу в Українській державі?
Відповідь
[sociallocker id=1102][/sociallocker]
4. Яким є головний обов’язок держави відповідно до Конституції України?
Відповідь
5. Чи обмежує Конституція України використання власності?
Відповідь
6. Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право…
Відповідь
7. Чи мають закони та інші нормативно-правові акти зворотну дію в часі?
Відповідь
8. Яким є головний обов’язок держави відповідно до Конституції України?
Відповідь
9. Які правові наслідки тягне за собою не доведення у порядку, встановленому законом, до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян?
Відповідь
10. Чи може бути особа двічі бути притягнена до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення?
Відповідь
11. Чи несе особа відповідальність за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом?
Відповідь
12. Чи допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди?
Відповідь
13. Чи гарантує Конституція України кожній особі судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації?
Відповідь
14. Якими конституційними гарантіями забезпечується кожен, хто працює ?
Відповідь
15. Чим визначається максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення права на відпочинок?
Відповідь
16. Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть бути…
Відповідь
17. Згідно Конституції України пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя…
Відповідь
18. Чи гарантує Конституція України право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення?
Відповідь
19. Чи передбачає Конституція України обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття, та обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків?
Відповідь
20. Чи гарантується Конституцією України право особи на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб?
Відповідь
21. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції…
Відповідь
22. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції ?
Відповідь
23. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції…
Відповідь
24. Вкажіть для якої з перелічених груп державних органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?
Відповідь
25. Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)…
Відповідь
26. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ?
Відповідь
27. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
Відповідь
28. Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції…
Відповідь
29. Вкажіть яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції…
Відповідь
30. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
Відповідь
31. Які з перелічених суб’єктів належать до близьких осіб особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування…
Відповідь
32. Зазначте як вплине на дію акту встановлення факту прийняття його державним службовцем на користь особи, яка напередодні подарувала коштовний подарунок рідній сестрі службовця з метою налагодження з ним ділових стосунків…
Відповідь
33. Вкажіть яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?
Відповідь
34. На які з перелічених видів діяльності НЕ поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?
Відповідь
35. Яке з перелічених обмежень НЕ поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?
Відповідь
36. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
Відповідь
37. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?
Відповідь
38. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
Відповідь
39. Вкажіть який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією…
Відповідь
40. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?
Відповідь
41. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом…
Відповідь
42. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
Відповідь
43. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
Відповідь
44. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів…
Відповідь
45. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону передбачає…
Відповідь
46. Зазначте, який з перелічених механізмів НЕ належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів…
Відповідь
47. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?
Відповідь
48. Виберіть яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації…
Відповідь
49. Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів…
Відповідь
50. Оберіть який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення…
Відповідь
51. Визначте яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів…
Відповідь
52. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади…
Відповідь
53. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією?
Відповідь
54. Вкажіть випадок, в якому буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Відповідь
55. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначаються відомості про такі об’єкти нерухомості…
Відповідь
56. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
Відповідь
57. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування…
Відповідь
58. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно…
Відповідь
59. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування…
Відповідь
60. Зазначте про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції…
Відповідь
61. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані…
Відповідь
62. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?
Відповідь
63. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів…
Відповідь
64. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?
Відповідь
65. Де можуть встановлюватися способи захисту цивільних прав та інтересів?
Відповідь
66. Який із вказаних критеріїв характеризує зловживання правом?
Відповідь
67. Як визначається правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки?
Відповідь
68. Однією з умов пред’явлення позову про визнання права власності є…
Відповідь
69. Як називається здатність об’єкта цивільного права вільно відчужуватися або переходити у порядку правонаступництва, спадкування або іншим чином?
Відповідь
70. Чи поширюються на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах положення Цивільного кодексу України?
Відповідь
71. Яке з особистих немайнових прав за Цивільним кодексом України визнається відповідно до Конституції України найвищою соціальною цінністю?
Відповідь
72. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджетних відносин?
Відповідь
73. Чи може бути судом застосовано аналогію закону?
Відповідь
74. Чи може суд застосувати аналогію права, якщо для врегулювання цивільних правовідносин можливо застосувати аналогію закону?
Відповідь
75. Якщо у чинному міжнародному договорі України, який регулює цивільні відносини, та який укладений у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила…
Відповідь
76. Який порядок відшкодування моральної шкоди?
Відповідь
77. З якого моменту виникає правоздатність фізичної особи?
Відповідь
78. Чи передбачені законом межі здійснення особою цивільних прав?
Відповідь
79. Чи може суд зобов’язати особу припинити зловживання своїми правами у разі вчинення дій, які можуть порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині, або дій пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку?
Відповідь
80. В яких межах виконуються цивільні обов’язки?
Відповідь
81. Чи має особа право відмовитися від права власності на транспортні засоби, тварин, нерухомі речі?
Відповідь
82. Самозахист, відповідно до цивільного законодавства України – це…
Відповідь
83. Втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які вона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права, називаються…
Відповідь
84. Чи є перешкодою для звернення особи до суду за захистом цивільних прав та інтересів, прийняття Президентом України, органами державної влади, або органом місцевого самоврядування рішення щодо захисту таких прав?
Відповідь
85. Що вважається самозахистом свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань у розумінні Цивільного Кодексу України?
Відповідь
86. До форм цивільно-правової відповідальності відносяться…
Відповідь
87. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає…
Відповідь
88. У випадку реєстрації шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття…
Відповідь
89. Фізична особа виїхала на пошуки роботи до Польщі у серпні 2012 року. З того часу в місці її постійного проживання не було відомостей про місце її перебування. Через три роки її було оголошено померлою в судовому порядку. Які правові наслідки оголошення фізичної особи померлою?
Відповідь
90. Фізична особа внесла грошові кошти у банківську установу на ім’я неповнолітньої особи. Чи має неповнолітня особа право самостійно розпоряджатися даними грошовими коштами?
Відповідь
91. Після оголошення громадянина А. померлим все його майно успадкувала громадянка В. Зі спливом якого строку, з моменту переходу спадщини, В. зможе продати успадковану земельну ділянку?
Відповідь
92. Зі спливом якого строку фізичну особу можна оголосити померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування і вона пропала за обставин, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку?
Відповідь
93. Батьки звернулися до суду із заявою про обмеження неповнолітньої особи права самостійно розпоряджатися її стипендією, яка всі кошти витрачала на алкогольні напої. Чи правомірні дії батьків?
Відповідь
94. За якої умови фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою?
Відповідь
95. Піклування встановлюється над…
Відповідь
96. Яке із вказаних утворень НЕ є юридичною особою?
Відповідь
97. Місцезнаходження юридичної особи визначається…
Відповідь
98. Товариство – це…
Відповідь
99. З якого моменту юридична особа вважається створеною?
Відповідь
100. Юридичною особою є…
Відповідь
101. Що є вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю?
Відповідь
102. В якому із наведених нижче товариств засновником НЕ може бути одна особа?
Відповідь
103. Дієздатність товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється через…
Відповідь
104. Установчим документом командитного товариства є…
Відповідь
105. Яка юридична особа може мати комерційне (фірмове) найменування?
Відповідь
106. З якого моменту вважається завершеним припинення юридичних осіб шляхом злиття?
Відповідь
107. Установчим документом повного товариства є…
Відповідь
108. Чи відповідають учасники повного товариства за його зобов’язаннями?
Відповідь
109. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути…
Відповідь
110. Виробничі кооперативи належать до…
Відповідь
111. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками можуть бути створені в таких організаційно-правових формах…
Відповідь
112. Що не вказують в статуті товариства?
Відповідь
113. Представник здійснює свої повноваження…
Відповідь
114. Обсяг повноважень законного представника та їх зміст визначаються…
Відповідь
115. Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час її скасувати, окрім…
Відповідь
116. Не є об’єктом цивільних прав…
Відповідь
117. Строком є…
Відповідь
118. Строк, що визначений роками, спливає…
Відповідь
119. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю…
Відповідь
120. З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення права або інтересу неповнолітньої особи?
Відповідь
121. Перебіг позовної давності переривається…
Відповідь
122. На які вимоги позовна давність не поширюється?
Відповідь
123. Які наслідки настають у випадку, коли громадянин А. виконав своє грошове зобов’язання перед громадянином В. після спливу позовної давності, незнаючи про її закінчення?
Відповідь
124. Що таке інформація як об’єкт цивільних прав?
Відповідь
125. Іваненко звернувся до суду із позовом, вказавши, що Петренко порушив його права, оскільки розмістив оголошення на стовпі про те, що Іваненко пропонує мешканцям кварталу послуги з ремонту покрівлі, натомість жодних документів про відповідний фах не має, виконує роботи неякісно, працює повільно, та закликав звертатись за такими послугами не до Іваненко, а до нього. У позовній заяві Іваненко зазначив, що дійсно не має відповідного фаху, натомість працює завжди якісно та швидко. Що має бути об’єктом цивільно-правового захисту у наведеній ситуації?
Відповідь
126. За якої умови медична допомога може бути надана повнолітній дієздатній особі без її згоди?
Відповідь
127. До яких речей відповідно до ЦК України відноситься підприємство як єдиний майновий комплекс?
Відповідь
128. Безхазяйна нерухомість після спливу одного року з дня взяття на облік може переходити за рішенням суду…
Відповідь
129. В якому випадку припинення права власності відбувається без відшкодування власникові вартості майна?
Відповідь
130. За яких умов виникає право власноті на об’єкт нерухомості, що є самочинним будівництвом?
Відповідь
131. Що складає зміст права власності?
Відповідь
132. Від імені українського народу право власності здійснюють…
Відповідь
133. Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно переробила чужу річ?
Відповідь
134. Рішення про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності приймає…
Відповідь
135. З якого моменту виникає право власності на житловий будинок?
Відповідь
136. Протягом якого часу, з дня отримання повідомлення продавця про намір продати свою частку, зберігається за співвласником переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності на рухоме майно?
Відповідь
137. Якщо особа заволоділа нерухомим майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред’явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю…
Відповідь
138. Від імені Українського народу права власника здійснюють…
Відповідь
139. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють…
Відповідь
140. Право власності за набувальною давністю на транспортні засоби…
Відповідь
141. До позовних вимог співвласника про переведення прав та обов’язків покупця у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі застосовується позовна давність…
Відповідь
142. Суб’єктами права власності на землю (земельну ділянку) є…
Відповідь
143. Власник житлового будинку, квартири…
Відповідь
144. Склад та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати…
Відповідь
145. Суб’єктами права спільної часткової власності можуть бути…
Відповідь
146. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють…
Відповідь
147. Які права щодо земельної ділянки, на якій розміщений житловий будинок, переходять до покупця житлового будинку, за умови, що продавець мав право користування земельною ділянкою?
Відповідь
148. Для якого речового права на чуже майно характерним є право власника вимагати від користувача знесення споруджених будівель та приведення земельної ділянки до попереднього стану при припиненні права користування земельною ділянкою?
Відповідь
149. За яких умов майно НЕ вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею?
Відповідь
150. Чи може суд застосувати з власної ініціативи реституцію як наслідок недійсності оспорюваного правочину, якщо такої вимоги не міститься в позовній заяві?
Відповідь
151. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе…
Відповідь
152. Предметом віндикаційного позову є…
Відповідь
153. Вкажіть, за яких умов та зі спливом якого строку набувальної давності суд може визнати за особою право власності на об’єкт самочинного будівництва?
Відповідь
154. Примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, з мотивів суспільної необхідності може мати місце?
Відповідь
155. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється…
Відповідь
156. Що є умовою дійсності для правочинів про відчуження житла, які вчинені одним з батьків малолітніх або неповнолітніх дітей?
Відповідь
157. Чи повинен суд встановити наявність порушеного цивільного права або інтересу для задоволення позову про визнання правочину недійсним?
Відповідь
158. Чи тягне недійсність окремої частини правочину недійсність інших його частин та правочину в цілому?
Відповідь
159. Який із перерахованих правочинів відноситься до нікчемних?
Відповідь
160. Визначте, який правочин є фіктивним?
Відповідь
161. Правочин, який може бути визнаний судом недійсним у разі, коли одна із сторін або інша зацікавлена особа заперечують його дійсність на підставах, передбачених законом, називається…
Відповідь
162. Хто з перелічених суб’єктів може тлумачити зміст правочину?
Відповідь
163. Чим визначається форма відмови від правочину?
Відповідь
164. Вкажіть, які правочини є нікчемними при відсутності нотаріального посвідчення правочину?
Відповідь
165. Які правові наслідки може тягти відсутність у особи під час укладення договору дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у власність обдаровуваного й передача його за умови вчинення на користь дарувальника будь-якої дії майнового або немайнового характеру?
Відповідь
166. Правочин – це…
Відповідь
167. У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?
Відповідь
168. З якого моменту є вчиненим правочин, що підлягає нотаріальному посвідченню?
Відповідь
169. Який порядок заміни боржника у договірному зобов’язанні?
Відповідь
170. За домовленістю сторін припинення зобов’язання можливо зарахуванням зустрічних однорідних вимог. В яких випадках НЕ допускається зарахування зустрічних вимог?
Відповідь
171. Що є місцем укладення договору, якщо воно не визначене у договорі?
Відповідь
172. Зобов’язання це…
Відповідь
173. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється…
Відповідь
174. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання зобов’язання?
Відповідь
175. В альтернативному зобов’язанні право вибору предмета зобов’язання, за загальним правилом, належить…
Відповідь
176. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання, називається…
Відповідь
177. Який договір припиняється зі смертю фізичної особи?
Відповідь
178. Що таке строк дії поруки?
Відповідь
179. Іпотекою є застава…
Відповідь
180. Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання, називається…
Відповідь
181. Яке визначення має грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання?
Відповідь
182. Чи допускається наступна застава майна, що вже є предметом застави і за яких умов?
Відповідь
183. Яку з вказаних вимог можна зарахувати як зустрічну?
Відповідь
184. Яке зобов’язання може бути припинене новацією?
Відповідь
185. У випадку смерті боржника, порука встановлена по його зобов’язаннях…
Відповідь
186. Яким є договір щодо відчуження викраденого майна?
Відповідь
187. Недотримання письмової форми якого договору свідчить про його нікчемність?
Відповідь
188. Яка з умов є істотною при укладенні договорів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем?
Відповідь
189. За яких умов електронний цифровий підпис прирівнюється до власноручного підпису відповідно до ЗУ «Про електронний цифровий підпис»?
Відповідь
190. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно та в ній не вказано строк для відповіді. З якого моменту договір вважається укладеним?
Відповідь
191. З якого моменту виникає обов’язок у особи, яка публічно пообіцяла винагороду, виплатити її?
Відповідь
192. Які правові наслідки необґрунтованого ухилення сторони попереднього договору від укладення основного (сторони є фізичними особами)?
Відповідь
193. Чи можливо укласти договір за допомогою інформаційно-телекомукаційних систем і вважати його укладеним у письмовій формі?
Відповідь
194. Вкажіть чи може односторонній правочин створювати обов’язки для інших осіб?
Відповідь
195. Умови, без погодження яких договір не вважається укладеним, називаються…
Відповідь
196. У якій формі має бути укладений попередній договір?
Відповідь
197. За загальним правилом, якщо в договорі або законі не вказано інше, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе…
Відповідь
198. Яке право мають пожертвувач або його правонаступники у разі використання пожертви за договором пожертви не за призначенням?
Відповідь
199. Між громадянами було укладено договір дарування рухомої речі, яка має особливу цінність, в усній формі. Яким вважається (або є) такий договір?
Відповідь
200. Сторони уклали договір купівлі-продажу. Після його виконання продавець поставив питання про збільшення ціни у договорі. Чи допускається зміна ціни у договорі після його виконання?
Відповідь
201. Кваліфікуйте договір дарування, за яким обдарованими є кілька осіб…
Відповідь
202. Договір, за яким одна сторона, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність другої сторони для використання його у цілях, пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, є договором…
Відповідь
203. Хто може бути одержувачем ренти за договором ренти?
Відповідь
204. Право власності на які об’єкти може передаватися за договором довічного утримання?
Відповідь
205. Громадянин К. за договором довічного утримання передав у власність громадянці Б. квартиру. Коли Б. зможе подарувати дану квартиру своєму внуку?
Відповідь
206. Що з нижченаведеного характеризує договір оренди житла з викупом?
Відповідь
207. В якій формі необхідно укладати додаткову угоду, у випадку неодноразової пролонгації договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строк дії якого менший трьох років?
Відповідь
208. В якій формі укладається договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи, яка набула статусу суб’єкта підприємницької діяльності?
Відповідь
209. Який з наведених договорів НЕ є видом договору найму?
Відповідь
210. З якого моменту обчислюється строк позовної давності щодо вимог страхової компанії до особи, винуватої у заподіянні шкоди?
Відповідь
211. Згідно із Законом України «Про фінансовий лізинг» витрати на утримання предмета лізингу, пов’язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, якщо інше не встановлено договором або законом, несе…
Відповідь
212. Сторони уклали договір позики, обрали гарантію способом забезпечення виконання зобов’язання. Які правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією?
Відповідь
213. У якій формі особа, яка публічно обіцяла винагороду, може припинити зобов’язання?
Відповідь
214. У якому випадку вважається, що договір побутового підряду укладений у належній формі?
Відповідь
215. Протягом якого строку має бути повернена позика позичальником, якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги позикодавцем?
Відповідь
216. Між громадянами А. і Б. укладено договір управління майном. На який строк він вважається укладеним, якщо в договорі сторони не визначили строк?
Відповідь
217. З якого моменту готель несе відповідальність за схоронність речей особи, що проживає в ньому?
Відповідь
218. Кредитний договір укладається у…
Відповідь
219. Що може бути предметом договору лізингу?
Відповідь
220. Яку із нижченаведених умов заборонено включати у договір комерційної концесії?
Відповідь
221. В якому розмірі громадянин П. має право вимагати винагороду за знахідку від громадянина С., який загубив дану річ?
Відповідь
222. Яка з вимог НЕ відноситься до публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу?
Відповідь
223. Протягом якого строку публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу вважається чинною, якщо в ній не визначено строк (термін) виконання завдання?
Відповідь
224. Шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я внаслідок злочину, має бути відшкодована потерпілому державою…
Відповідь
225. Шкода, завдана правомірними діями…
Відповідь
226. Розмір збитків, що підлягає відшкодуванню шкоди завданної майну потерпілого, визначається відповідно до…
Відповідь
227. Не відшкодовується шкода, завдана потерпілому внаслідок його…
Відповідь
228. Визначте, як впливає груба необережність потерпілого, яка сприяла виникненню або збільшенню шкоди, на відповідальність особи, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки?
Відповідь
229. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження…
Відповідь
230. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень…
Відповідь
231. Якщо вчиненням злочину спричинено значні збитки, а особа, що цей злочин вчинила, знаходиться в скрутному матеріальному становищі, то…
Відповідь
232. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини фізичної або юридичної особи, яка її завдала…
Відповідь
233. Підстави визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину…
Відповідь
234. Вкажіть, яке з вказаних прав входить до складу спадщини?
Відповідь
235. У разі оголошення фізичної особи померлою…
Відповідь
236. Спадкоємець за законом, який закликається до спадкування, може відмовитись від прийняття спадщини…
Відповідь
237. Заповіт, складений і підписаний за заповідача особою, яка не мала на це права…
Відповідь
238. Визначте, як здійснюється спадкування у випадку складання заповідального розпорядження щодо вкладу у банку після складання заповіту на все майно…
Відповідь
239. У якій формі повинен бути складений заповіт?
Відповідь
240. Який розмір обов’язкової частки у спадщині?
Відповідь
241. Заповідальний відказ – це…
Відповідь
242. Хто із вказаних осіб НЕ є спадкоємцем першої черги?
Відповідь
243. Які особи є спадкоємцями першої черги?
Відповідь
244. Строк для прийняття спадщини складає…
Відповідь
245. З яким позовом спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, звертається до суду?
Відповідь
246. Спадкоємець, який подав заяву про прийняття спадщини…
Відповідь
247. Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом…
Відповідь
248. Що не входить до складу спадщини?
Відповідь
249. Які земельні ділянки належать до земель природоохоронного призначення?
Відповідь
250. Працівникам яких підприємств передаються земельні ділянки при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств?
Відповідь
251. Яким документом визначається розмір водоохоронних зон
Відповідь
252. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати
Відповідь
253. Землі сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності…
Відповідь
254. У якому розмірі створюється резервний фонд земель у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій?
Відповідь
255. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на ..
Відповідь
256. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки ..
Відповідь
257. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності..
Відповідь
258. Чи можуть власники земельних ділянок використовувати для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі
Відповідь
259. Протягом якого часу, з моменту отримання заяви громадянина, має бути прийнято рішення щодо приватизації земельної ділянки
Відповідь
260. Які підстави набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
Відповідь
261. Чи може бути укладений договір, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, у разі відсутності кадастрового номеру земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на ці об’єкти
Відповідь
262. В якому розмірі громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок у містах із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Відповідь
263. В якому розмірі громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства?
Відповідь
264. Хто може бути покупцем земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського призначення?
Відповідь
265. З якого моменту виникає право оренди земельної ділянки?
Відповідь
266. Чи зберігається дія земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи?
Відповідь
267. Що таке емфітевзис за Земельним кодексом України?
Відповідь
268. Що таке суперфіцій за Земельним кодексом України?
Відповідь
269. За рішенням якого органу здійснюється повернення самовільно зайнятих земельних ділянок?
Відповідь
270. В яких випадках виключно судом вирішуються земельні спори?
Відповідь
271. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за…
Відповідь
272. За рахунок яких коштів здійснюються роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі?
Відповідь
273. Які суб’єкти мають право на одержання в оренду земельних ділянок для городництва із земель державної або комунальної власності?
Відповідь
274. Які земельні ділянки можуть передаватись у заставу?
Відповідь
275. Чи мають право власники земельних ділянок та землекористувачі здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок за її межі?
Відповідь
276. Який орган здійснює ведення моніторингу земель?
Відповідь
277. За чий рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд?
Відповідь
278. Що є підставою для здійснення землевласником чи землекористувачем зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок?
Відповідь
279. Яким органом встановлюються нормативи у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів?
Відповідь
280. За який строк орендодавець має право отримати орендну плату від орендаря у разі розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення?
Відповідь
281. В якому випадку орендодавець має право на відшкодування збитків від орендаря?
Відповідь
282. Чи може бути примусово відчужена з мотивів суспільної необхідності земельна ділянка, що знаходиться у приватній власності?
Відповідь
283. Громадянам або їх об’єднанням можуть надаватися земельні ділянки для городництва із земель державної або комунальної власності на підставі…
Відповідь
284. Які суб’єкти можуть набувати право постійного користування землями водного фонду?
Відповідь
285. Які землі відносяться до техногенно забруднених?
Відповідь
286. Які землі підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу?
Відповідь
287. До якої категорії земель належать малопродуктивні землі?
Відповідь
288. На якій підставі здійснюється консервація земель?
Відповідь
289. Які земельні ділянки входять до складу земель рекреаційного призначення?
Відповідь
290. Під час реєстрації шлюбу наречена забажала мати потрійне прізвище. Чи має вона на це право і чому?
Відповідь
291. Майно, набуте особами під час недійсного шлюбу, належить їм на праві..
Відповідь
292. У якому випадку шлюб вважається фіктивним?
Відповідь
293. У разі визнання одного із подружжя недієздатним, ким може бути пред’явлений позов про розірвання шлюбу?
Відповідь
294. В якій формі повинна відображатися домовленість подружжя про зміну шлюбного договору?
Відповідь
295. У яких випадках можлива одностороння зміна умов шлюбного договору за рішенням суду?
Відповідь
296. Що не може бути врегульовано у шлюбному договорі?
Відповідь
297. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею ..
Відповідь
298. До яких вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність НЕ застосовується?
Відповідь
299. Чи має право суд розглядати справи про позбавлення батьківських прав без участі органу опіки та піклування і чому?
Відповідь
300. Під час перебування у шлюбі подружжя придбало у власність земельну ділянку для будівництва житла та оформило її на чоловіка. Чи є земельна ділянка об’єктом спільної сумісної власності подружжя?
Відповідь
301. За усною згодою дружини чоловік поклав спільні кошти в банк на депозит. Трохи згодом чоловік отримав премію до професійного свята і ці ж кошти довніс на депозит. Строк дії депозитного договору продовжувався автоматично. Через деякий час дружина подала позов про розлучення та поділ спільно нажитого майна. Дитина залишалася проживати з матір’ю. Який правовий режим і чому поширюється на ту частину депозиту, що сформована за рахунок додаткового внеску чоловіка?
Відповідь
302. В якому випадку договір, укладений одним із подружжя щодо розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, може бути визнаний недійсним?
Відповідь
303. Яка річ може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя?
Відповідь
304. При вирішенні спору про поділ майна суд…
Відповідь
305. До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу застосовується позовна давність…
Відповідь
306. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п’ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали…
Відповідь
307. Аліменти одному з подружжя присуджуються за рішенням суду…
Відповідь
308. Якщо після припинення права на утримання одного з подружжя виконання рішення суду про стягнення аліментів буде продовжуватися, всі суми, одержані як аліменти…
Відповідь
309. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років…
Відповідь
310. Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання…
Відповідь
311. Який правовий режим майна, що набуте за час спільного проживання жінкою та чоловіком однією сім’єю, але таких, що не перебували у шлюбі між собою або в іншому шлюбі?
Відповідь
312. Які дії має вчиняти орган державної реєстрації актів цивільного стану при отриманні від неповнолітньої особи заяви про визнання себе батьком дитини?
Відповідь
313. З досягненням якого віку дитини її місце проживання визначається за спільною згодою батьків та самої дитини?
Відповідь
314. У подружжя народилася дитина. Батьки забажали дитині дати чотири імені. Чи мали вони на це право?
Відповідь
315. Що є підставою припинення обов’язку батьків з утримання своїх дітей?
Відповідь
316. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є…
Відповідь
317. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить…
Відповідь
318. Дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки…
Відповідь
319. Суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі…
Відповідь
320. Додаткові витрати на дитину…
Відповідь
321. Якщо платник аліментів на дитину є неповнолітнім та прострочив сплату аліментів…
Відповідь
322. Повнолітні дочка, син зобов’язані…
Відповідь
323. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину у разі…
Відповідь
324. Що мають право вимагати усиновителі, якщо дитина, яка ними була усиновлена, страждає на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що вони не знали і не могли знати на час усиновлення?
Відповідь
325. Які правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя?
Відповідь
326. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється…
Відповідь
327. Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у нежилі здійснюється…
Відповідь
328. З якою метою може використовуватись житло, наймачем якого є юридична особа?
Відповідь
329. Норма загальної площі користування житлом на ОДНУ особу відповідно до ЖК встановлюється у розмірі…
Відповідь
330. Що є підставою для вселення в надане жиле приміщення?
Відповідь
331. Які особи мають право на приватизацію житлових приміщень?
Відповідь
332. Які з об’єктів державного житлового фонду НЕ підлягають приватизації?
Відповідь
333. Угода про обмін жилими приміщеннями між їх наймачами набирає чинності з моменту…
Відповідь
334. У якій формі укладається договір найму житла, сторонами якого є дві фізичні особи?
Відповідь
335. Чи може юридична особа бути стороною договору найму житла?
Відповідь
336. В якому випадку договір найму (оренди) житла підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню?
Відповідь
337. Які правові наслідки тимчасової відсутності наймача або членів його сім’ї у жилому приміщенні будинку державного чи громадського житлового фонду без поважних причин понад шість місяців?
Відповідь
338. У договорі найму житла, укладеного між Акціонерним товариством (наймодавець) і Р. (наймач) передбачено, що разом з наймачем у помешканні постійно проживатиме його дружина К. Хто несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору?
Відповідь
339. Громадянин В. уклав договір найму 1-кімнатної квартири із її власником С. Договором передбачалось, що В. винаймає квартиру один. Через півроку В. зареєстрував шлюб із У., у зв’язку із чим постало питання щодо можливості її проживання у даній квартирі. Чи має право В. вселити У. в квартиру?
Відповідь
340. Які правові наслідки смерті наймача за договором найму житла, укладеного відповідно до положень Цивільного кодексу України, якщо разом із наймачем у помешканні постійно проживали інші особи?
Відповідь
341. У чому полягає одна із передбачених Цивільним кодексом України особливостей договору найму житла строком до одного року, порівняно із іншими договорами найму житла?
Відповідь
342. На підставі чого відбувається користування жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду?
Відповідь
343. У разі вибуття наймача та всіх членів його сім’ї на постійне проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення вважається розірваним…
Відповідь
344. У разі визнання ордера на жиле приміщення недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони…
Відповідь
345. Виконання власником квартири робіт з перепланування такої квартири, які не передбачають втручання в несучі конструкції…
Відповідь
346. Договір найму жилого приміщення між власником будинку (квартири) і наймачем укладається…
Відповідь
347. Оберіть, який вид приміщення може бути самостійним предметом договору найму жилого приміщення в будинку, що належить громадянинові на праві приватної власності?
Відповідь
348. Члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності…
Відповідь
349. У разі припинення договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, наймач і особи, які проживають разом з ним, зобов’язані звільнити жиле приміщення, а в разі відмовлення…
Відповідь
350. При переході права власності на жилий будинок, (частину будинку, квартиру), в якому знаходиться здане в найом жиле приміщення, до іншої особи…
Відповідь
351. Надаване громадянам у зв’язку з виселенням з службового жилого приміщення інше жиле приміщення…
Відповідь
352. Єдиною підставою для вселення на надану жилу площу в гуртожитку є…
Відповідь
353. Студент, який був відрахований з навчального закладу за результатами сесії, на вимогу про виселення, посилаючись на Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», не виселився з гуртожитку і подав позов в суд про порушення його конституційних прав на житло. Чи повинен суд застосувати норми даного Закону при вирішенні спору і чому?
Відповідь
354. Без надання іншого жилого приміщення із службового жилого приміщення може бути виселено осіб…
Відповідь
355. Які категорії жилих приміщень, як правило, виділяються під службові?
Відповідь
356. Кого із зазначених осіб може бути виселено із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення?
Відповідь
357. Що є підставою для вселення на надану жилу площу у гуртожитку?
Відповідь
358. Що є підставою включення жилих приміщень до числа службових?
Відповідь
359. Що є підставою вселення в службове жиле приміщення?
Відповідь
360. У якому порядку проводиться примусове виселення із займаного жилого приміщення?
Відповідь
361. Хто спрямовує та координує діяльність Державної служби зайнятості?
Відповідь
362. Колективний договір набирає чинності…
Відповідь
363. Вкажіть, яке із зазначених тверджень характеризує роботу при суміщенні професій (посад)…
Відповідь
364. Вкажіть, які із зазначених осіб НЕ належать до тих категорій громадян, для працевлаштування яких підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік…
Відповідь
365. На підприємствах недержавної форми власності законодавством НЕ забороняється…
Відповідь
366. Вкажіть, чи вважатиметься укладеним трудовий договір, якщо наказу чи розпорядження про зарахування працівника на роботу видано не було, запис в трудову книжку не внесено, але працівник фактично виконував роботу, хоч і без відома роботодавця…
Відповідь
367. Вкажіть, що із зазначеного НЕ є підставою для зміни істотних умов праці…
Відповідь
368. Вкажіть, в якому випадку законодавством НЕ передбачено відсторонення працівників від роботи…
Відповідь
369. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій…
Відповідь
370. Підставами допущення працівника до роботи є…
Відповідь
371. Згода працівника не потрібна на…
Відповідь
372. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений…
Відповідь
373. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк…
Відповідь
374. На кого покладається обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою незаконно звільненому працівникові часу вимушеного прогулу?
Відповідь
375. Кому із перелічених працівників надається перевага в залишенні на роботі при звільненні з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?
Відповідь
376. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника…
Відповідь
377. Працівник, у зв’язку з виходом на пенсію, має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово…
Відповідь
378. В яких випадках можливе розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за вчинення аморального проступку?
Відповідь
379. Чи виплачується вихідна допомога у разі звільнення працівника внаслідок скорочення штату та чисельності працівників? Якщо так, то який її розмір?
Відповідь
380. Вкажіть, чи може частина щорічної відпустки бути замінена грошовою компенсацією, якщо таке бажання висловить 17-річний працівник…
Відповідь
381. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути НЕ менш як:
Відповідь
382. При стягненні аліментів на неповнолітніх дітей розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати…
Відповідь
383. Вкажіть, які системи заробітної плати передбачає тарифна система оплати праці…
Відповідь
384. Вкажіть, які з зазначених виплат Є компенсаційними…
Відповідь
385. У якому випадку вихідна допомога виплачується у розмірі не менше середнього місячного заробітку?
Відповідь
386. Що з нижчепереліченого НЕ є порушенням трудової дисципліни?
Відповідь
387. До заходів заохочення, передбачених Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, належить…
Відповідь
388. Загальна дисциплінарна відповідальність передбачає застосування до працівника наступних видів дисциплінарних стягнень…
Відповідь
389. У який строк застосовується власником або уповноваженим ним органом дисциплінарне стягнення?
Відповідь
390. В яких випадках працівник вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення?
Відповідь
391. Чи застосовуються протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника?
Відповідь
392. Чи може власник або уповноважений ним орган замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу?
Відповідь
393. Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом…
Відповідь
394. Чи може бути покладена матеріальна відповідальність на працівника за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток?
Відповідь
395. Чи може працівник, який заподіяв шкоду, добровільно покрити її повністю або частково шляхом передачі рівноцінного майна?
Відповідь
396. За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівники з якими не укладено договір про повну матеріальну відповідальність, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше…
Відповідь
397. Яка матеріальна відповідальність настає у разі спричинення шкоди при виконанні трудових обов’язків працівником, який був у нетверезому стані?
Відповідь
398. Вкажіть, які особи НЕ належать до тих категорій працівників, проведення медичних оглядів яких зобов’язаний організовувати роботодавець…
Відповідь
399. За бажанням жінки у період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах…
Відповідь
400. Гарантії прав працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, забезпечуються шляхом…
Відповідь
401. Вкажіть, чи буде комісія по трудових спорах обов’язковим первинним органом по розгляду спору про поновлення на роботі, що виник на підприємстві з числом працюючих 19 чоловік…
Відповідь
402. Вкажіть, яке із зазначених рішень підлягає негайному виконанню…
Відповідь
403. У разі, якщо працівник не погоджується з відрахуванням із заробітної плати, здійсненим для покриття завданої ним шкоди, він може звернутися…
Відповідь
404. Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються спори про відмову у прийнятті на роботу…
Відповідь
405. З якого часу починається перебіг місячного строку для звернення до суду у справах про звільнення?
Відповідь
406. Протягом якого строку працівник вправі звернутися з позовною заявою до суду щодо виплати компенсації за невикористану відпустку?
Відповідь
407. Якщо спірні відносини НЕ врегульовані законом, який закон застосовує суд?
Відповідь
408. Для забезпечення якого принципу цивільного судочинства судом враховується в сукупності: завдання цивільного судочинства, забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами, особливості предмета спору, ціну позову, складність справи, значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо?
Відповідь
409. Які права мають особи, які НЕ брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення?
Відповідь
410. Яке процесуальне рішення повинен прийняти суд, який розглядає справу, якщо відвід заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше?
Відповідь
411. Чи можуть судді та присяжні бути допитаними як свідки щодо обставин обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення?
Відповідь
412. Які дії, при колегіальному розгляді справи, може вчинити суддя, не згодний з рішенням?
Відповідь
413. Чи може суддя суду апеляційної інстанції, який брав участь у вирішенні справи, отримавши заяву про перегляд судового рішення у цій справі у зв’язку з виключними обставинами, брати участь у розгляді такої заяви?
Відповідь
414. Вкажіть порядок вирішення питання про відвід, якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів?
Відповідь
415. Хто є учасниками справи у справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду?
Відповідь
416. Вкажіть, які дії вчиняє суд, якщо до закінчення підготовчого засідання позивач подав письмову заяву про зміну підстав позову без надання доказів направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи?
Відповідь
417. Вкажіть, на якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду?
Відповідь
418. У якому порядку суд першої інстанції замінює первісного відповідача належним відповідачем?
Відповідь
419. Вкажіть, на якій стадії судового процесу суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи?
Відповідь
420. У якому порядку суд першої інстанції має право залучити до участі у справі співвідповідача?
Відповідь
421. Який документ подає третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, щоб вступити у справу?
Відповідь
422. Які дії вчиняє суд, якщо законний представник НЕ має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом?
Відповідь
423. Вкажіть, які процесуальні права та обов’язки мають органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб?
Відповідь
424. На якій стадії судового розгляду прокурор може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи?
Відповідь
425. Хто може бути представником у суді, крім розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи)?
Відповідь
426. Особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, може бути представником під час розгляду спорів, що виникають з…
Відповідь
427. Якими документами у цивільному процесі підтверджуються повноваження адвоката як представника сторони?
Відповідь
428. У якості експерта з питань права може залучатись особа…
Відповідь
429. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються до суду…
Відповідь
430. Позови про зняття арешту з майна пред’являються до суду…
Відповідь
431. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій розглядаються судом…
Відповідь
432. Які дії суду, якщо справа була прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, але в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду…
Відповідь
433. У розумінні ст.77 ЦПК України, належними є докази…
Відповідь
434. Обставини, які визнаються учасниками справи…
Відповідь
435. Речові докази, які НЕ можна доставити до суду…
Відповідь
436. В яких наведених випадках призначення експертизи судом є обов’язковим?
Відповідь
437. Судом може бути призначена додаткова експертиза, якщо висновок експерта буде визнано…
Відповідь
438. Висновок експерта у галузі права…
Відповідь
439. Встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання процесуальних вимог, суд постановляє ухвалу, якою…
Відповідь
440. Заява про забезпечення доказів розглядається судом…
Відповідь
441. Зупинення провадження у справі…
Відповідь
442. У разі пропуску, встановленого судом процесуального строку, такий строк…
Відповідь
443. Судова повістка про виклик повинна бути вручена…
Відповідь
444. Чи зобов’язані учасники справи повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи?
Відповідь
445. Чи може суд зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією…
Відповідь
446. Що враховує суд при вирішенні питання про відстрочку або розстрочку сплати судового збору…
Відповідь
447. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду, встановлюється…
Відповідь
448. Чи враховує суд при вирішенні питання про розподіл судових витрат дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи на якій такі дії вчинялись…
Відповідь
449. Чи може суд застосувати кілька видів забезпечення позову?
Відповідь
450. За одночасного існування яких умов суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів?
Відповідь
451. Постановивши ухвалу про заочний розгляд справи, суд розглядає справу і ухвалює рішення за правилами…
Відповідь
452. Чи може бути видано судовий наказ,якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку…
Відповідь
453. Чи може бути видано судовий наказ, якщо заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості?
Відповідь
454. Особа має право звернутися до суду з вимогами до юридичної особи або фізичної особи – підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб…
Відповідь
455. До якого суду першої інстанції подається заява про видачу судового наказу?
Відповідь
456. Яке судове рішення ухвалює суд, якщо подано заяву про видачу судового наказу, але з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов строк, встановлений законом для пред’явлення позову в суд за такою вимогою?
Відповідь
457. Якщо заяву про видачу судового наказу подано з порушенням правил підсудності, суддя постановляє ухвалу якою…
Відповідь
458. Яке процесуальне рішення приймає суд, якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких НЕ підлягає розгляду в порядку наказного провадження та всі заявлені вимоги між собою взаємопов’язані і окремий їх розгляд неможливий?
Відповідь
459. Коли судовий наказ набирає законної сили?
Відповідь
460. Заходами процесуального примусу, що вчиняються судом, НЕ є…
Відповідь
461. Чи можуть бути піддані приводу в суд в якості свідка інваліди першої і другої груп…
Відповідь
462. Чи можуть бути передані на розгляд третейського суду справи окремого провадження, та чи можуть бути такі справи закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди?
Відповідь
463. Які дії вчиняє суд, якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження…
Відповідь
464. Ким може бути подано заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?
Відповідь
465. На підставі яких документів суд скасовує раніше ухвалене рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлює її цивільну дієздатність у разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану?
Відповідь
466. Які процесуальні дії вчиняє суд у разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було оголошено померлою?
Відповідь
467. Яке рішення приймає суд у разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили?
Відповідь
468. Чи підлягають судовому розгляду в окремому провадженні справи про встановлення факту належності особі паспорта та свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану?
Відповідь
469. Яке рішення приймає суд на стадії відкриття провадження, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право?
Відповідь
470. Яке рішення приймає суд, якщо заява про визнання спадщини від умерлої подана до закінчення одного року з часу відкриття спадщини?
Відповідь
471. Чи є обов’язковою при розгляді справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку участь прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву про надання особі психіатричної допомоги, та законного представника особи, стосовно якої розглядається питання про надання особі психіатричної допомоги?
Відповідь
472. До якого суду подається заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу?
Відповідь
473. Чи є обов’язковою участь у розгляді справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого відкрито провадження у справі, представника особи, стосовно якої вирішується питання про примусову госпіталізацію?
Відповідь
474. Ухвали, постановлені судом, НЕ виходячи до нарадчої кімнати…
Відповідь
475. Чи може суд постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором?
Відповідь
476. Законним є рішення у цивільній справі…
Відповідь
477. Чи може суд при ухваленні рішення виходити за межі позовних вимог?
Відповідь
478. В якій частині рішення суд зазначає фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин?
Відповідь
479. Чи може при проголошенні рішення суд оголосити такі відомості щодо учасників справи, як реквізити документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, адреси електронної пошти?
Відповідь
480. Подання заяви про роз’яснення судового рішення допускається…
Відповідь
481. Який порядок оголошення рішення, якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні?
Відповідь
482. Чи допускає суд негайне виконання рішень у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати та про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника?
Відповідь
483. Виконавчими документами, які видаються судом, є…
Відповідь
484. Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати…
Відповідь
485. Що з наведеного є неправомірним обмеженням права на доступ до суду (як елементу права на справедливий суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
Відповідь
486. Виходячи зі ст.6 « Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яка з наведених умов може бути підставою для вступу прокурора у цивільний процес на стороні одного із учасників (фізичної особи)?
Відповідь
487. Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу думки, совісті та релігії згідно зі статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
488. Які цілі обмеження права на свободу вираження поглядів НЕ можуть бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
489. Хто відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має право мирно володіти своїм майном?
Відповідь
490. Вимога законності, яка випливає з Конвенції означає…
Відповідь
491. Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною?
Відповідь
492. З яких джерел фінансується виконання рішення Європейського Суду з прав людини, яким визнано порушення Україною прав людини?
Відповідь
493. Якою мовою, відповідно до українського законодавства, повинен бути текст Конвенції про захист прав людини і основоположні свободи для цілей посилання на нього в судах України?
Відповідь
494. Чи є заборона листування ув’язнених в місцях позбавлення волі з членами їх сім’ї на підставі не оприлюдненої відомчої інструкції порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
495. Яка юридична особа НЕ може бути суб’єктом звернення щодо порушень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
496. Що НЕ є майном у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
497. Що з наведеного входить до обсягу цивільної дієздатності малолітньої особи?
Відповідь
498. Коли один з подружжя має право укласти з іншою особою договір купівлі-продажу щодо своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя?
Відповідь
499. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен врахувати…
Відповідь
500. До якого суду подається заява про визнання спадщини від умерлої у випадках, встановлених Цивільним кодексом України?
Відповідь

Перелік питань затверджено 03 жовтня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

1. «До заяви, яка подається представником заявника, повинно бути додано документ, що підтверджує його повноваження» (ч. 4 ст. 98 ЦПК) – це…
Відповідь
2. «Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі» (ч. 8 ст. 53 ЦПК) – це…
Відповідь
3. «Живе» право та зумовленість змісту права суспільними відносинами є ознакою…
Відповідь
4. 14 липня Б. направив пропозицію В. укласти договір купівлі-продажу обладнання. 16 липня В. відповів на пропозицію згодою укласти договір, якщо будуть скореговані строки поставки. Вказана відповідь була отримана Б. 20 липня, а 21 липня Б. було відвантажено В. обладнання. Коли договір купівлі-продажу вважається укладеним?
Відповідь
5. Адміністративний суд може призначити додаткову експертизу, якщо висновок експерта буде визнано…
Відповідь
6. Без чиєї згоди суддю за загальним правилом не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом?
Відповідь
7. Безоплатна передача речі для користування протягом встановленого строку може бути оформлена як…
Відповідь
8. В господарському суді попереднє судове засідання…
Відповідь
9. В чому полягає особливість засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію?
Відповідь
10. В чому полягає сутність принципу змагальності сторін?
Відповідь
11. В чому полягає суть правила про належність доказів?
Відповідь
12. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років?
Відповідь
13. В який спосіб можуть відчужувати належні їм акції акціонери публічного акціонерного товариства?
Відповідь
14. В який строк виконується ухвала про вжиття запобіжних заходів?
Відповідь
15. В який строк з моменту набуття рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного стягувачеві виплачується державою відшкодування?
Відповідь
16. В який строк з моменту постановлення судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог?
Відповідь
17. В який строк за загальним правилом розглядаються і вирішуються звернення громадян?
Відповідь
18. В який строк затримана без ухвали слідчого судді, суду особа має бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу?
Відповідь
19. В який строк має бути вручена повістка у адміністративних справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду?
Відповідь
20. В який строк може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах?
Відповідь
21. В який строк особі, яка бере участь у справі, має бути вручена судова повістка про виклик?
Відповідь
22. В який строк повинно бути призначено і проведено попереднє судове засідання…
Відповідь
23. В який строк подається апеляційна скарга на рішення суду особами, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення?
Відповідь
24. В який строк позивачеві повинна бути надіслана ухвала про відмову у відкритті провадження у справі?
Відповідь
25. В який строк працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати?
Відповідь
26. В який строк працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення?
Відповідь
27. В який строк розпорядник інформації має надати відповідь на запит на публічну інформацію?
Відповідь
28. В який строк суддя вирішує питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі?
Відповідь
29. В яких адміністративних справах громадянин України може бути відповідачем?
Відповідь
30. В яких адміністративних справах НЕ застосовується скорочене провадження?
Відповідь
31. В яких випадках до адміністративних судів не можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень?
Відповідь
32. В яких випадках має місце проста співучасть у злочині?
Відповідь
33. В яких випадках опіка встановлюється судом?
Відповідь
34. В яких випадках під час судового розгляду справи адміністративним судом в судовому засіданні може НЕ здійснюватись повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу?
Відповідь
35. В яких випадках суд задовольняє клопотання про відвід експерта?
Відповідь
36. В яких випадках суд може відстрочити або розстрочити сплату витрат, пов’язаних з розглядом справи?
Відповідь
37. В яких категоріях цивільних справ є можливим розшук відповідача?
Відповідь
38. В яких справах НЕ допускається негайне виконання судових рішень?
Відповідь
39. В які строки вручається письмове повідомлення про підозру затриманій особі?
Відповідь
40. В які строки вручається повідомлення про підозру?
Відповідь
41. В якій організаційно-правовій формі створюється договірне об’єднання підприємств з метою постійної координації їх господарської діяльності шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників без права втручатися у господарську діяльність підприємств-учасників?
Відповідь
42. В якій формі викладається судове рішення про застосування судом заходів процесуального примусу?
Відповідь
43. В якій формі укладається договір про сплату аліментів на дитину між батьками?
Відповідь
44. В якій формі укладається спадковий договір?
Відповідь
45. В якій частині постанови суду зазначаються встановлені судом обставини із посиланням на докази?
Відповідь
46. В якому випадку відповідно до положень Сімейного кодексу України неможливе оспорювання батьківства?
Відповідь
47. В якому випадку допускається звільнення неповнолітньої особи з ініціативи роботодавця без подальшого працевлаштування?
Відповідь
48. В якому випадку законний представник потерпілого не залучається до участі в процесуальній дії?
Відповідь
49. В якому випадку законодавством НЕ передбачено відсторонення працівників від роботи?
Відповідь
50. В якому випадку застосовується обмежена матеріальна відповідальність?
Відповідь
51. В якому випадку кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється судом присяжних?
Відповідь
52. В якому випадку право, гарантоване статтею 3 Конвенції (заборона катування, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження або покарання) може бути обмежене?
Відповідь
53. В якому з наведений випадків слідчому, прокурору забороняється входити до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?
Відповідь
54. В якому з наведених випадків господарський суд замінює сторону – юридичну особу її правонаступником?
Відповідь
55. В якому з наведених випадків захисник не має права відмовитися від виконання своїх обов’язків у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину?
Відповідь
56. В якому з наведених випадків наявна повторність злочинів?
Відповідь
57. В якому з наведених випадків перебіг строку вирішення спору починається спочатку?
Відповідь
58. В якому з наведених випадків прокурор набуває статусу позивача?
Відповідь
59. В якому з наведених випадків суд має право покласти судовий збір на визначену ним сторону незалежно від результатів вирішення спору?
Відповідь
60. В якому з наведених формулювань визначено поняття сукупності злочинів?
Відповідь
61. В якому з перелічених випадків досудове розслідування не може бути зупиненим?
Відповідь
62. В якому з перелічених випадків у співвласника виникає право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності?
Відповідь
63. В якому із зазначених випадків угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним не може бути укладена?
Відповідь
64. В якому із зазначених випадків участь понятих при проведенні слідчих дій не є обов’язковою, незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії?
Відповідь
65. В якому із наведених нормативно-правових актів визначається термін «суб’єкт владних повноважень»?
Відповідь
66. В якому порядку закон про кримінальну відповідальність набирає чинності?
Відповідь
67. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років?
Відповідь
68. В якому разі заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно?
Відповідь
69. В якому складі діє суд під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Відповідь
70. В якому суді та яким складом суду розглядаються і вирішуються адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України?
Відповідь
71. Визнана в конкретному суспільстві офіційна форма (спосіб) зовнішнього вираження та закріплення норм права – це…
Відповідь
72. Визначте валюту обчислення розміру збитків, заподіяних порушенням грошових зобов’язань…
Відповідь
73. Визначте вид (види) відповідальності, яку (які) держава Україна несе перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності…
Відповідь
74. Визначте вид (спосіб) дії нормативно-правового акта у часі, встановлений цією нормою «До позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред’явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше» (п. 7 Прикінцевих та перехідних положень ЦК)…
Відповідь
75. Визначте вид дієздатності осіб у віці від 14 до 18 років…
Відповідь
76. Визначте вид дії у часі: «Клопотання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані відповідним прокурорам до набрання чинності цим Кодексом, розглядаються та подаються ними до суду в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом»…
Відповідь
77. Визначте вид Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI:
Відповідь
78. Визначте вид інституту відповідальності за порушення земельного законодавства залежно від сфери поширення (за складом)…
Відповідь
79. Визначте вид правомочності, яка передбачає право обдаровуваного вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості у разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, передбачене статтею 723 ЦК…
Відповідь
80. Визначте вид правосуб’єктності державних службовців…
Відповідь
81. Визначте вид співучасника злочину, який забезпечував фінансування організованої злочинної групи та приховування її діяльності…
Відповідь
82. Визначте вид співучасника злочину, якщо особа умовлянням, підкупом, примусом схилила іншу особу до вчинення злочину…
Відповідь
83. Визначте вид функції, яку виконує цивільно-правова відповідальність, що передбачає відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи (ст. 1166 ЦК)…
Відповідь
84. Визначте вид юридичного факту – дієздатність особи…
Відповідь
85. Визначте види спадкування за цивільним законодавством України…
Відповідь
86. Визначте вищий орган управління виробничого кооперативу…
Відповідь
87. Визначте власника майна, яке передане йому у власність учасником як внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю…
Відповідь
88. Визначте документ (документи), що підтверджує(ють) повноваження представника фізичної особи-підприємця на ведення справ останнього у суді…
Відповідь
89. Визначте закінчення строку давності, якщо особа, яка вчинила злочин, ухилялася від досудового слідства та суду…
Відповідь
90. Визначте засіб подолання прогалин у НПА, який передбачений ст. 10 СК: «Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми цього Кодексу, які регулюють подібні відносини»…
Відповідь
91. Визначте максимальний розмір частки привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства…
Відповідь
92. Визначте максимальний строк виплат певними частинами особою, засудженою до штрафу з розстрочкою…
Відповідь
93. Визначте мету, з якою застосовуються запобіжні заходи під час судового провадження…
Відповідь
94. Визначте наслідки задоволення заяви про відвід судді…
Відповідь
95. Визначте норму права залежно від способу правового регулювання «1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред’явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї» (ст. 366 ЦК)…
Відповідь
96. Визначте об’єкт, за подачу до господарського суду якого сплачується судовий збір…
Відповідь
97. Визначте орган (органи), до повноважень якого (яких) належить видача наказу на виконання постанови апеляційного господарського суду, якою скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове рішення…
Відповідь
98. Визначте перелік осіб, що можуть ініціювати питання щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами…
Відповідь
99. Визначте підслідність кримінального провадження стосовно Голови Національного банку України…
Відповідь
100. Визначте підстави кримінальної відповідальності…
Відповідь
101. Визначте підставу для видачі дубліката наказу…
Відповідь
102. Визначте підставу для відводу (самовідводу) судді…
Відповідь
103. Визначте підставу для відмови господарським судом у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду…
Відповідь
104. Визначте підставу для повернення позовної заяви…
Відповідь
105. Визначте підставу для повернення судового збору…
Відповідь
106. Визначте підсудність справ за позовами до кількох відповідачів, які проживають в різних місцях…
Відповідь
107. Визначте підсудність справи про порушення майнових прав інтелектуальної власності…
Відповідь
108. Визначте підсудність справи у спорі за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню…
Відповідь
109. Визначте підсудність, якщо необхідно забезпечити неупереджений судовий розгляд кримінального провадження щодо судді…
Відповідь
110. Визначте порядок набрання законної сили рішенням місцевого господарського суду…
Відповідь
111. Визначте правові наслідки відсутності, протягом одного місяця після закінчення строку дії договору оренди, заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов вказаного договору…
Відповідь
112. Визначте правові наслідки недосягнення сторонами згоди з істотних умов договору…
Відповідь
113. Визначте правові наслідки подання позову за місцем знаходження відокремленого підрозділу юридичної особи, у якого відсутні повноваження щодо представництва юридичної особи…
Відповідь
114. Визначте правову природу ліцензійних умов…
Відповідь
115. Визначте процесуальне право, яке може використовувати третя особа без самостійних вимог на предмет спору…
Відповідь
116. Визначте процесуальний документ, який виноситься господарським судом у разі зміни рішення, переглянутого за нововиявленимии обставинами…
Відповідь
117. Визначте процесуальний порядок вирішення заяви про відвід судді…
Відповідь
118. Визначте процесуальні дії суду у випадку коли наказ суду було видано помилково…
Відповідь
119. Визначте психічне ставлення особи до вчинюваної злочинної дії, якщо вона усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання…
Відповідь
120. Визначте склад суду першої інстанції для розгляду кримінального провадження стосовно службових осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців…
Відповідь
121. Визначте спосіб подолання прогалин у НПА, який передбачений ч.6 статті 9 КПК: «У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу»…
Відповідь
122. Визначте строк закінчення досудового розслідування та початок його відліку у кримінальному провадженні…
Відповідь
123. Визначте строк застосування адміністративно-господарських санкцій…
Відповідь
124. Визначте ступінь відповідальності особи, яка виконала явно злочинний наказ…
Відповідь
125. Визначте суб’єкта господарювання, що діє на підставі засновницького договору…
Відповідь
126. Визначте суб’єкта господарювання, якого законом віднесено до підприємства колективної власності…
Відповідь
127. Визначте суд, до повноважень якого належить зупинення виконання оскарженого судового рішення…
Відповідь
128. Визначте форму (форми) господарського процесу…
Відповідь
129. Визначте форму реалізації норми права, яка передбачає право кожної особи не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання (стаття 18 КПК)…
Відповідь
130. Визначте, до яких з перелічених видів покарання не може бути застосованим звільнення від відбування покарання з випробуванням…
Відповідь
131. Визначте, про який елемент системи права йде мова: Виокремлена група норм права, які регулюють певний вид однорідних суспільних відносин…
Відповідь
132. Визначте, яке із наведених понять учасників відносин у сфері господарювання відсутнє в Господарському кодексі України…
Відповідь
133. Виключну (морську) економічну зону України становлять…
Відповідь
134. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження» (ст. 369 ЦПК) є нормою права…
Відповідь
135. Відповідальність за зобов’язаннями командитного товариства несуть…
Відповідь
136. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою. Який адміністративний суд може розглядати справу, якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам?
Відповідь
137. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність…
Відповідь
138. Відсутність відомостей про місце перебування фізичної особи в місці її постійного проживання протягом якого строку дає можливість визнати її безвісно відсутньою судом?
Відповідь
139. Вкажіть види сертифікації продукції в українській державній системі сертифікації…
Відповідь
140. Вкажіть граничний строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою…
Відповідь
141. Вкажіть граничний строк, встановлений для подання стороною заяви про скасування рішення третейського суду…
Відповідь
142. Вкажіть для кого з наведеного переліку застосування стандартів у будь-якому разі є обов’язковим…
Відповідь
143. Вкажіть договір, предметом якого є виключно товар, який має використовуватися покупцем у його підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням…
Відповідь
144. Вкажіть загальне правило застосування оперативно-господарських санкцій…
Відповідь
145. Вкажіть мінімальний розмір аліментів на одну дитину…
Відповідь
146. Вкажіть мінімальний строк, на який може бути укладено концесійний договір…
Відповідь
147. Вкажіть назву довгострокового договору, за умовами якого передбачається систематичне перевезення вантажів на річковому транспорті (внутрішньому флоті)…
Відповідь
148. Вкажіть ознаку суб’єктивної сторони правопорушення…
Відповідь
149. Вкажіть орган (органи), за рішенням якого (яких) створюються казенні підприємства…
Відповідь
150. Вкажіть підстави для тимчасової видачі особи Україні…
Відповідь
151. Вкажіть підставу для анулювання ліцензії…
Відповідь
152. Вкажіть підставу для залишення позову без розгляду…
Відповідь
153. Вкажіть підставу для прийняття судом додаткового рішення (ухвали)…
Відповідь
154. Вкажіть підставу здійснення акціонерним товариством емісії акцій…
Відповідь
155. Вкажіть правовий статус внутрішньо переміщеної особи…
Відповідь
156. Вкажіть правовий статус особи військовослужбовця…
Відповідь
157. Вкажіть правовий статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС…
Відповідь
158. Вкажіть правовий титул (правові титули), на якому (яких) за державним унітарним підприємством закріплюється державне майно…
Відповідь
159. Вкажіть правові наслідки вчинення правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання із недодержанням письмової форми…
Відповідь
160. Вкажіть правомочність, обмеження якої має місце при реалізації суб’єктом підприємництва права господарського відання…
Відповідь
161. Вкажіть службову особу, яка вправі приймати рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування…
Відповідь
162. Вкажіть співвідношення позовної давності за вимогами по основним і акцесорним зобов’язанням…
Відповідь
163. Вкажіть строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді…
Відповідь
164. Вкажіть строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії…
Відповідь
165. Вкажіть строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом…
Відповідь
166. Вкажіть строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, якщо його автор помер 20 грудня 2010 року…
Відповідь
167. Вкажіть строк, встановлений законом для розгляду справи про оскарження рішення третейського суду…
Відповідь
168. Вкажіть строк, протягом якого має бути вирішено питання про участь позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції за його клопотанням…
Відповідь
169. Вкажіть суб’єкта господарювання, який НЕ є господарським товариством…
Відповідь
170. Вкажіть сукупний строк тримання особи під домашнім арештом у випадку його продовження…
Відповідь
171. Вкажіть, з якої дати поділ юридичної особи вважається завершеним…
Відповідь
172. Вкажіть, з якої підстави усиновлення може бути скасовано за рішенням суду…
Відповідь
173. Вкажіть, з якою метою створено Європейський суд з прав людини?
Відповідь
174. Вкажіть, прийняттям якого виду судового рішення закінчується заочний розгляд справи…
Відповідь
175. Вкажіть, хто від імені держави виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників…
Відповідь
176. Вкажіть, хто з наведених учасників судового процесу НЕ наділений правом заявляти відвід судді…
Відповідь
177. Вкажіть, хто у господарському процесі НЕ може бути третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору…
Відповідь
178. Вкажіть, що з наведеного може бути об’єктами лізингу?
Відповідь
179. Вкажіть, що становить зміст правовідносин…
Відповідь
180. Вкажіть, як співвідносяться поняття «земля» та «земельна ділянка» в правовій доктрині…
Відповідь
181. Вкажіть, яка із зазначених теорій ґрунтується на ідеї божественного, надприродного походження права?
Відповідь
182. Вкажіть, який з видів земель не є категорією земель за основним цільовим призначенням…
Відповідь
183. Вкажіть, який з наведених процесуальних документів має преюдиційне значення у господарському процесі…
Відповідь
184. Власний предмет регулювання має…
Відповідь
185. Гарантії прав працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, забезпечуються шляхом…
Відповідь
186. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються та звільняються з посад…
Відповідь
187. Господарський суд може звернутись з дорученням…
Відповідь
188. Господарський суд після усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі…
Відповідь
189. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є…
Відповідь
190. Дайте оцінку діям особи, яка у стані сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, заподіяла правоохоронюваним інтересам більш значну шкоду, ніж відвернену шкоду…
Відповідь
191. Де приймаються рішення Верховної Ради України?
Відповідь
192. Для якого з видів господарських товариств Кабінет Міністрів України вже затвердив на сьогодні своєю постановою модельний статут?
Відповідь
193. Для якої категорії осіб передбачено встановлення часткової дієздатності?
Відповідь
194. Для якої категорії працівників законодавством передбачена скорочена тривалість робочого часу?
Відповідь
195. До заходів якого характеру належить повторний розгляд справи судом відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
Відповідь
196. До заяви про вжиття запобіжних заходів додаються документи, які підтверджують…
Відповідь
197. До кого застосовується такий захід забезпечення кримінального провадження, як привід, що полягає у примусовому супроводженні особи в судове засідання?
Відповідь
198. До кого зобов’язаний звернутися суддя у разі втручання в його діяльність як судді?
Відповідь
199. До кого із вказаних осіб може застосовуватися поліцейське піклування?
Відповідь
200. До кого із вказаних осіб поліцейський НЕ може застосувати вогнепальну зброю?
Відповідь
201. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади НЕ належить здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукової діяльності?
Відповідь
202. До складу виробничого кооперативу «Едельвейс» входить 15 членів. Вкажіть, створення якого з органів управління даного кооперативу НЕ є обов’язковим…
Відповідь
203. До суду звернувся громадянин О. з вимогою стягнути на його користь нараховану, але не виплачену суму заробітної плати. Вкажіть, в порядку якого провадження суд повинен розглянути дану вимогу…
Відповідь
204. До чиєї компетенції згідно з Конституцією України відноситься питання організації управління районами в містах?
Відповідь
205. До чиїх обов’язків, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, належить встановлення особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевірка повноважень посадових і службових осіб, їхніх представників?
Відповідь
206. До яких категорій осіб може застосовуватися адміністративний арешт?
Відповідь
207. До яких категорій справ НЕ застосовуються правила виключної підсудності справ?
Відповідь
208. До якого виду посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
Відповідь
209. До якого виду публічної служби належить служба на посаді помічника судді?
Відповідь
210. До якого джерела права можна віднести колективний договір?
Відповідь
211. До якого моменту діє засновницький договір акціонерного товариства?
Відповідь
212. До якого моменту знаходження справи в суді можливе задоволення клопотання третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, про залучення їх до участі в справі…
Відповідь
213. До якого моменту знаходження справи в суді треті особи, які не заявляють самостійних вимог, можуть вступити у справу?
Відповідь
214. До якого моменту можлива заміна основного присяжного на запасного?
Відповідь
215. До якого стажу НЕ зараховується відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку…
Відповідь
216. До якого суб’єкта владних повноважень НЕ передбачене звернення громадян з електронною петицією?
Відповідь
217. До якого суб’єкта господарювання НЕ застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?
Відповідь
218. До якої із наведених груп цінних паперів належить вексель?
Відповідь
219. До якої категорії осіб межі критики, відповідно до практики ЄСПЛ щодо статті 10 (право на свободу вираження поглядів), є найширшими?
Відповідь
220. До якої системи відноситься виконавчий комітет Бориспільської міської ради як суб’єкт адміністративного права?
Відповідь
221. Документ, що містить недостовірну інформацію, який прийняла (видала) юридична особа, має бути…
Відповідь
222. Допомога спеціаліста у цивільному процесі…
Відповідь
223. Елементом правової культури особи є…
Відповідь
224. Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, без їх згоди не можуть…
Відповідь
225. З досягненням якого віку громадянин України може бути засновником молодіжної організації?
Відповідь
226. З досягненням якого віку дитина, залишена у пологовому будинку, може бути усиновлена?
Відповідь
227. З досягненням якого віку особа може бути усиновлювачем за загальним правилом?
Відповідь
228. З досягненням якого віку особи можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь?
Відповідь
229. З ким із вказаних осіб виникають відносини представництва?
Відповідь
230. З яких частин складається рішення господарського суду?
Відповідь
231. З якого віку за сімейним законодавством особа втрачає правовий статус «дитина»?
Відповідь
232. З якого віку особа, яка потребує поліпшення житлових умов, за загальним правилом має право на отримання жилого приміщення з державного житлового фонду?
Відповідь
233. З якого віку особі, що не досягла шлюбного віку, може бути надане право на шлюб?
Відповідь
234. З якого дня набуває статусу державного службовця особа, яка вступає на посаду державної служби вперше?
Відповідь
235. З якого дня набуває статусу державного службовця особа, яка призначається на посаду державної служби повторно?
Відповідь
236. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку, придбану за договором купівлі-продажу?
Відповідь
237. З якого моменту виникає правоздатність фізичної особи?
Відповідь
238. З якого моменту набуває чинності відставка Президента України?
Відповідь
239. З якого моменту нікчемний правочин є недійсним?
Відповідь
240. З якого моменту нормативно-правові акти Президента України набирають чинності?
Відповідь
241. З якого моменту обов’язково забезпечується участь захисника у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів?
Відповідь
242. З якого моменту особа, засуджена за вчинення тяжкого злочину, вважається такою, що не має судимості?
Відповідь
243. З якого моменту починають спливати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності?
Відповідь
244. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
Відповідь
245. З якого часу шлюб, який визнаний недійсним за рішенням суду, є недійсним?
Відповідь
246. З якої із вказаних підстав неповнолітній батько може бути позбавлений батьківських прав?
Відповідь
247. З якої підстави може бути звільнено державного службовця, якщо наявні відносини його прямої підпорядкованості близькій особі, які не були врегульовані добровільно?
Відповідь
248. За бажанням жінки у період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах…
Відповідь
249. За вчинення яких злочинів застосовується спеціальна конфіскація?
Відповідь
250. За ГК України договір поставки, умовами якого не визначено строк його дії, вважається укладеним…
Відповідь
251. За Господарським кодексом України залежність між асоційованими підприємствами може бути…
Відповідь
252. За Господарським кодексом України формою інвестування інноваційної діяльності є…
Відповідь
253. За ГПК України відповідач має право подати зустрічний позов…
Відповідь
254. За ГПК України господарський суд при вирішенні господарських спорів застосовує…
Відповідь
255. За ГПК України позивач може збільшити розмір позовних вимог…
Відповідь
256. За загальним правилом підсудності позови до суду пред’являються за…
Відповідь
257. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час, по досягненні ними…
Відповідь
258. За ініціативою яких суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин суд замінює первісного відповідача належним відповідачем?
Відповідь
259. За Конституцією України адміністративні суди діють з метою захисту прав, свобод та інтересів…
Відповідь
260. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право…
Відповідь
261. За наявності чиєї ініціативи розглядається питання про забезпечення доказів?
Відповідь
262. За правилами виключної підсудності позови до суду пред’являються за…
Відповідь
263. За результатами якої процедури здійснюється просування державного службовця по службі?
Відповідь
264. За результатом якої процедури здійснюється вступ на державну службу?
Відповідь
265. За способом формування нормативно-правових приписів Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» є формою нормотворення:
Відповідь
266. За умови настання яких наслідків Конституція України НЕ може бути змінена?
Відповідь
267. За участю яких осіб (особи) судом розглядаються справи окремого провадження?
Відповідь
268. За чиєї ініціативи треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть бути залучені до участі в адміністративній справі?
Відповідь
269. За чиєю постановою НЕ може бути накладений арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках?
Відповідь
270. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України?
Відповідь
271. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів?
Відповідь
272. За чиїм поданням призначаються Верховною Радою України Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України?
Відповідь
273. За чиїм поданням призначаються Верховною Радою України Члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України)?
Відповідь
274. За що суддю не може бути притягнуто до відповідальності за загальним правилом?
Відповідь
275. За якими критеріями здійснюється поділ юридичних осіб публічного та приватного права?
Відповідь
276. За якими суб’єктами господарювання майно закріплюється на праві оперативного управління?
Відповідь
277. За яких обставин, згідно з практикою ЄСПЛ, НЕ будуть дотримані критерії незалежного розслідування в сенсі статті 2 Конвенції «Право на життя»?
Відповідь
278. За яких підстав суд зобов’язаний задовольнити клопотання про відвід секретаря судового засідання?
Відповідь
279. За яких умов відбувається звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим?
Відповідь
280. За яких умов договір найму житла вважається пролонгованим (укладеним на тих самих умовах і на такий самий строк)?
Відповідь
281. За яких умов іноземець чи особа без громадянства НЕ може бути примусово видворений в іншу країну?
Відповідь
282. За яких умов сторона звільняється від доказування?
Відповідь
283. За яких умов суддя має право зобов’язати неповнолітнього, який спричинив шкоду адміністративним правопорушенням, усунути її своєю працею?
Відповідь
284. За якої обставини провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю?
Відповідь
285. За якої підстави розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілкового органу, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу?
Відповідь
286. За якої у виняткових випадках умови може бути усиновлена повнолітня особа?
Відповідь
287. За якої умови адміністративні справи розглядаються і вирішуються в суді першої інстанції колегією у складі трьох суддів?
Відповідь
288. За якої умови можливе забезпечення позову?
Відповідь
289. За якої умови суд на власний розсуд може залучити третю особу без самостійних вимог до участі в справі?
Відповідь
290. Заборона – це…
Відповідь
291. Загальна дисциплінарна відповідальність передбачає застосування до працівника наступних видів дисциплінарних стягнень…
Відповідь
292. Задовольнити клопотання про витребування доказів суд може, якщо заяву подано…
Відповідь
293. Зазначте вид гіпотези (ч. 2 ст. 53 ЦПК): «Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів»…
Відповідь
294. Зазначте статтю Конвенції, яка гарантує право мирно володіти своїм майном…
Відповідь
295. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює статус особи…
Відповідь
296. Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено проведення атестації серед осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування більше одного року. Яка посадова особа підлягає атестації?
Відповідь
297. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є…
Відповідь
298. Засновниками та членами (учасниками) якого з зазначених громадських об’єднань є фізичні особи?
Відповідь
299. Заява про перегляд постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у…
Відповідь
300. Заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами НЕ може бути подана повторно у разі…
Відповідь
301. Збірник «Житлове законодавство України» є прикладом…
Відповідь
302. Звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду є підставою для…
Відповідь
303. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини «право на суд» включає…
Відповідь
304. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини дискримінація означає…
Відповідь
305. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини надмірна завантаженість суду…
Відповідь
306. Земельне право – це…
Відповідь
307. Зупинившись на заправці, водій, власник транспортного засобу, вийшов із автомобіля для здійснення оплати за паливо, не замкнув дверей автомобіля, залишивши ключі в середині авто. За час його відсутності автомобіль був вкрадений К., який вчинив наїзд на людину. Хто відповідатиме за шкоду, завдану здоров’ю потерпілого?
Відповідь
308. Ідеї, уявлення, погляди, концепції є структурою…
Відповідь
309. Інститут приватної власності є…
Відповідь
310. Кваліфікуйте дії особи, яка умисно заподіяла іншій особі тяжкої шкоди, яка не відповідає небезпечності посягання…
Відповідь
311. Кваліфікуйте договір дарування, за яким обдарованими є кілька осіб…
Відповідь
312. Ким виконуються платіжні вимоги-доручення щодо визнаних претензій про сплату грошових коштів?
Відповідь
313. Ким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру?
Відповідь
314. Ким можуть бути скасовані рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України?
Відповідь
315. Ким проводиться державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб підприємців?
Відповідь
316. Ким утворюються та ліквідуються Національні комісії регулювання природних монополій?
Відповідь
317. Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції подається до суду не пізніше за…
Відповідь
318. Кого віднесено до складу осіб, які беруть участь в адміністративній справі?
Відповідь
319. Кого має право обрати дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки?
Відповідь
320. Кого органи, що виконують судове рішення, повідомляють про його виконання?
Відповідь
321. Колегіальний склад суду у суді першої інстанції означає, що справа розглядається судом у складі…
Відповідь
322. Колективний договір набирає чинності з дня…
Відповідь
323. Коли допускається закритий судовий розгляд?
Відповідь
324. Коли допускається проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури?
Відповідь
325. Коли допускається участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть)?
Відповідь
326. Коли за загальним правилом переходить до лізингоодержувача право власності на предмет договору фінансового лізингу, якщо сторони цього договору уклали договір купівлі-продажу предмету лізингу (рухомої речі)?
Відповідь
327. Коли копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надсилається особам, які беруть участь у справі?
Відповідь
328. Коли особа набуває повноважень судді?
Відповідь
329. Коли Позивач може збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову заяву, яка приєднується до адміністративної справи?
Відповідь
330. Коли позивач може змінити підставу або предмет адміністративного позову?
Відповідь
331. Коли починається перебіг процесуального строку?
Відповідь
332. Коли починаються повноваження народних депутатів України?
Відповідь
333. Коли суддя не може брати участь в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу)?
Відповідь
334. Кому держави-учасниці гарантують права і свободи, визначені в Конвенції про захист прав і основоположних свобод?
Відповідь
335. Кому з перерахованих осіб може відшкодовуватися моральна шкода, завдана смертю фізичної особи?
Відповідь
336. Кому за загальним правилом належать продукція, плоди та доходи від речі?
Відповідь
337. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням?
Відповідь
338. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
Відповідь
339. Кому належить право власності на допоміжні приміщення багатоквартирного будинку?
Відповідь
340. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України…
Відповідь
341. Конституційні права і свободи…
Відповідь
342. Координація інтересів різних соціальних груп, ідеологічний плюралізм та передача владних повноважень органам місцевого самоврядування є ознаками…
Відповідь
343. Копію якого документу адвокат зобов’язаний долучати до адвокатського запиту?
Відповідь
344. Куди звертатися у разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України?
Відповідь
345. Майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати, наступної за датою…
Відповідь
346. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею…
Відповідь
347. На кого покладається обов’язок сплати суми за проведення судової експертизи та послуги перекладача у разі задоволенні позову?
Відповідь
348. На кого покладено обов’язок доказування у кримінальному провадженні?
Відповідь
349. На підставі чого здійснюється користування жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду?
Відповідь
350. На підставі якого документа, що має силу виконавчого листа, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку?
Відповідь
351. На посади якого складу військовослужбовців Збройних Сил України за контрактом не можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства?
Відповідь
352. На що поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини?
Відповідь
353. На який максимальний строк призначається покарання у виді позбавлення волі неповнолітньому за вчинення тяжкого злочину?
Відповідь
354. На який максимальний строк прокурор області може продовжити досудове розслідування, якщо його неможливо закінчити у визначений законом строк внаслідок особливої складності провадження?
Відповідь
355. На який строк встановлюється покарання у виді виправних робіт?
Відповідь
356. На який строк за загальним правилом видається ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності?
Відповідь
357. На який строк застосовується адміністративний арешт?
Відповідь
358. На який строк застосовуються виправні роботи як вид адміністративного стягнення?
Відповідь
359. На який строк може бути відсторонена від посади особа, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину?
Відповідь
360. На який строк може бути направлена особа до медичного закладу для поглибленого спостереження, дослідження і проведення стаціонарної психіатричної експертизи?
Відповідь
361. На який строк може бути тимчасово вилучено посвідчення водія за наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів?
Відповідь
362. На який строк призначаються громадські роботи згідно з КУпАП?
Відповідь
363. На який строк призначаються прокурори?
Відповідь
364. На який суб’єкт покладається завдання щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство?
Відповідь
365. На яких засадах поділу здійснюється державна влада в Україні?
Відповідь
366. На яких стадіях вчинення злочину завжди можлива добровільна відмова?
Відповідь
367. На які із зазначених правовідносини поширюється юрисдикція адміністративних судів?
Відповідь
368. На які типи, за законодавством України, поділяються акціонерні товариства?
Відповідь
369. На якій основі укладається господарський договір, якщо його зміст рекомендований органом управління суб’єктам господарювання, а сторони за взаємною згодою мають право змінювати окремі умови?
Відповідь
370. На якій стадії розгляду справи суд допускає забезпечення позову?
Відповідь
371. На якому принципі ґрунтується діяльність Кабінету Міністрів України?
Відповідь
372. На якому речовому праві здійснює управління майном державне комерційне підприємство?
Відповідь
373. На яку особу покладено обов’язок щодо доказування правомірності рішення в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень?
Відповідь
374. Назвіть кількість присяжних, які підлягають виклику…
Відповідь
375. Назвіть строк подачі апеляційної скарги на вирок…
Відповідь
376. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється…
Відповідь
377. Оберіть вид необережності, якщо особа не передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити…
Відповідь
378. Оберіть вид необережності, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення…
Відповідь
379. Оберіть вид умислу, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і припускала їх настання…
Відповідь
380. Оберіть договір, сторонами якого є виключно суб’єкти господарювання…
Відповідь
381. Оберіть елемент норми права…
Відповідь
382. Оберіть елемент норми права…
Відповідь
383. Оберіть елемент норми права…
Відповідь
384. Оберіть із запропонованого, хто є суб’єктом звернення до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав юридичної особи?
Відповідь
385. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Який це елемент норми?
Відповідь
386. Одним із загальних принципів права є…
Відповідь
387. Однією зі складових принципу захисту довіри є…
Відповідь
388. Ознакою публічного права є…
Відповідь
389. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені…
Відповідь
390. Оригінали письмових доказів, що є у справі, за клопотанням підприємств та організацій повертаються їм…
Відповідь
391. Основи законодавства про охорону здоров’я є прикладом…
Відповідь
392. Основними напрямками діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність, є…
Відповідь
393. Особа вправі оскаржити рішення господарського суду в касаційному порядку впродовж…
Відповідь
394. Особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою…
Відповідь
395. Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. Яка особа розглядає такі зауваження та приймає рішення за наслідками їх розгляду?
Відповідь
396. Ототожнення права і закону, переважання юридичної форми та недооцінювання зв’язку права з іншими соціальними явищами, є ознакою…
Відповідь
397. Оцініть об’єктивну сторону дій, якщо встановлено змову на вчинення злочину середньої тяжкості, пристосовано засоби і знаряддя злочину, створено умови для вчинення злочину…
Відповідь
398. Парламентсько-президентська республіка є…
Відповідь
399. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є…
Відповідь
400. Перебування на яких посадах НЕ обмежує громадянина в праві бути членом політичної партії?
Відповідь
401. Першим міжнародним актом, який декларує повагу до прав людини, є…
Відповідь
402. Питання про порушення провадження у справі у першій інстанції розглядається…
Відповідь
403. Питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, вирішуються судом шляхом…
Відповідь
404. Під дією якої статті Конвенції підпадає заява щодо неналежного розслідування скарг затриманої особи про погані умови поводження чи утримання?
Відповідь
405. Під час проведення попереднього судового засідання суд НЕ може…
Відповідь
406. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім…
Відповідь
407. Під час якого допиту свідка в суді дозволяється ставити навідні запитання?
Відповідь
408. Підставою для відмови у прийнятті позовної заяви є…
Відповідь
409. Підставою для зупинення провадження у справі є…
Відповідь
410. Підставою для припинення провадження у справі є…
Відповідь
411. Після спливу якого строку, особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї, якщо не було встановлено власника?
Відповідь
412. Подача позовної заяви у спорі, що випливає з адміністративних правовідносин, до господарського суду, тягне за собою…
Відповідь
413. Позов про поділ спадкового майна, яке складається з кількох об’єктів нерухомого майна у різних місцевостях, пред’являється до суду…
Відповідь
414. Позовна заява подається до господарського суду…
Відповідь
415. Порядок досудового врегулювання господарських спорів НЕ поширюється…
Відповідь
416. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України…
Відповідь
417. Права і свободи, визначені в Конвенції про захист прав і основоположних свобод, гарантує (ють)…
Відповідь
418. Право власності на які об’єкти може передаватися за договором довічного утримання…
Відповідь
419. Право земельного сервітуту – це…
Відповідь
420. Право на працю належить до прав…
Відповідь
421. Предметом договору лізингу можуть бути…
Відповідь
422. Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини НЕ мають права…
Відповідь
423. При прийнятті на роботу випробування може бути встановлено для…
Відповідь
424. При стягненні аліментів на неповнолітніх дітей розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати…
Відповідь
425. При яких органах утворюються Центри надання адміністративних послуг?
Відповідь
426. Прийняття Регламенту з додатками є способом…
Відповідь
427. Прийняття яких законів є допустимим в частині обмеження прав та свобод громадян в окремих випадках?
Відповідь
428. Прикладом нормативного договору у ролі джерела права є…
Відповідь
429. Примусові заходи медичного характеру застосовуються до осіб…
Відповідь
430. Протягом якого максимального строку з дня відкриття провадження у справі адміністративним судом вирішується адміністративна справа з приводу рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо суд реалізує своє право на продовження розгляду справи?
Відповідь
431. Протягом якого строку боржник має право подати заяву про скасування судового наказу?
Відповідь
432. Протягом якого строку з дня вчинення проступку до судді може бути застосовано дисциплінарне стягнення?
Відповідь
433. Протягом якого строку не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання?
Відповідь
434. Протягом якого строку підлягає державній реєстрації громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи?
Відповідь
435. Протягом якого строку подаються на державну реєстрацію накази міністерств?
Відповідь
436. Протягом якого строку розглядаються та вирішуються справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?
Відповідь
437. Протягом якого строку суд зобов’язує прокурора усунути недоліки обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру?
Відповідь
438. Протягом якого строку суддя обіймає посаду?
Відповідь
439. Протягом якого строку судове рішення, що набрало законної сили, за загальним правилом звертається до виконання?
Відповідь
440. Протягом якого строку, за загальним правилом, має бути розглянута і вирішена адміністративна справа, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України?
Відповідь
441. Проявом якого принципу права є вимога про обов’язковість судових рішень та неможливість їх перегляду крім виняткових, передбачених законом, випадків?
Відповідь
442. Рішення господарського суду складається з…
Відповідь
443. Розмежування права і закону та пріоритет прав людини, пов’язаність права не з державою, а з природою людини, є ознакою…
Відповідь
444. Система органів держави, що забезпечує державну владу шляхом виконання завдань та реалізації функцій держави, називається…
Відповідь
445. Скільки захисників можуть одночасно брати участь в судовому засіданні по захисту одного обвинуваченого?
Відповідь
446. Скільки разів допускається відкладення попереднього судового засідання?
Відповідь
447. Скільки суддів входить до складу колегії при перегляді судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку?
Відповідь
448. Скільки часу надається заявнику для подачі індивідуальної скарги до Європейського суду з прав людини?
Відповідь
449. Співучастю у злочині є…
Відповідь
450. Спосіб регулювання суспільних відносин між учасниками, які є юридично рівними, є…
Відповідь
451. Справи окремого провадження можуть бути..
Відповідь
452. Сторона захисту заявила клопотання про визнання висновку експерта психіатричної експертизи підозрюваного недопустимим доказом у зв’язку з тим, що останній був примусово залучений для її проведення за постановою прокурора. Яке рішення повинен прийняти суд?
Відповідь
453. Сторонами в цивільному процесі є…
Відповідь
454. Стосовно кого, згiдно статті 11 Конвенцii про зaхист прaв людини i основоположних свобод, держaвa може зaпровaджувaти зaконнi обмеження реaлiзaцiї передбаченого в нiй прaвa нa свободу мирних зiбрaннь тa свободу об’єднaнь з iншими особaми?
Відповідь
455. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати…
Відповідь
456. Структурна частина тексту певного джерела права, що є словесно-документальною формою вираження норми права або нормативно-правового припису – це…
Відповідь
457. Суд витребовує необхідні докази…
Відповідь
458. Суд встановив, що позовна заява подана без додержання вимог щодо форми і змісту позовної заяви. Вкажіть, яке рішення має прийняти суд в цьому випадку…
Відповідь
459. Суд має право вийти за межі заявлених вимог і з власної ініціативи вирішити питання про…
Відповідь
460. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше…
Відповідь
461. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше…
Відповідь
462. Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановив, що справа не підсудна цьому суду. Вкажіть, яке рішення повинен прийняти суддя в даному випадку?
Відповідь
463. Тлумачення норми права, яке здійснюється судом у зв’язку з розглядом конкретної справи і є формально обов’язковим лише для випадку, з приводу якого роз’яснюється зміст норми, є…
Відповідь
464. Треті особи вправі оскаржити рішення місцевого господарського суду в апеляційному порядку впродовж…
Відповідь
465. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як…
Відповідь
466. У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити…
Відповідь
467. У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими ж самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав…
Відповідь
468. У день свого 14-річчя особа вчинила умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Чи є така особа суб’єктом злочину?
Відповідь
469. У зв’язку з порушенням транзитного проїзду через територію України іноземця було затримано працівниками Державної прикордонної служби України, про що протягом години з моменту затримання повідомлено прокурора. Протягом якого строку, в необхідних випадках, може тривати адміністративне затримання іноземця для встановлення особи та з’ясування обставин?
Відповідь
470. У разі дострокового припинення договору найму житла договір піднайму (суборенди)…
Відповідь
471. У разі невиконання продавцем обов’язку про попередження покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається, покупець, котрий не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар, має право…
Відповідь
472. У разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні внаслідок задоволення заяви про його відвід, хто вирішує питання про покладення повноважень на іншого прокурора?
Відповідь
473. У разі неподання позивачем без поважних причин матеріалів, необхідних для вирішення спору, на вимогу господарського суду…
Відповідь
474. У разі якщо було видано виконавчий лист, а боржник добровільно виконав свій обов’язок, суд визнає виконавчий лист…
Відповідь
475. У реалізації якого права обмежений державний службовець?
Відповідь
476. У чому виявляється принцип поваги до незалежності суддів у діяльності прокуратури?
Відповідь
477. У чому відмінність акта правозастосування права від нормативно-правового акта?
Відповідь
478. У чому полягає обов’язок доказування?
Відповідь
479. У чому полягає перевищення меж необхідної оборони?
Відповідь
480. У чому полягає суть засади змагальності сторін?
Відповідь
481. У чому полягають зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?
Відповідь
482. У чому проявляється особливість застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві?
Відповідь
483. У який спосіб відшкодовується моральна шкода?
Відповідь
484. У який строк здійснюється державна реєстрація міністерства як юридичної особи?
Відповідь
485. У який строк та в якому порядку Верховна Рада України збирається на засідання у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях?
Відповідь
486. У який строк уповноважена службова особа повинна доставити затриману особу до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу?
Відповідь
487. У яких випадках вартість майна, що реквізується, може бути відшкодована його власнику не до, а після припинення права власності на нього?
Відповідь
488. У яких з наведених випадків за вчинення злочинів давність не застосовується?
Відповідь
489. У якій організаційно-правовій формі може здійснювати свою діяльність концесіонер?
Відповідь
490. У якій формі виплачуються дивіденди акціонерного товариства?
Відповідь
491. У якій формі слід укладати договір страхування?
Відповідь
492. У якій формі, за законодавством України, можуть існувати акції акціонерного товариства?
Відповідь
493. У якій частині письмової ухвали зазначається суть клопотання та ім’я (найменування) особи, що його заявила?
Відповідь
494. У якому випадку адміністративний суд НЕ визнає примирення сторін?
Відповідь
495. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі?
Відповідь
496. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про залишення позовної заяви без руху?
Відповідь
497. У якому випадку господарське зобов’язання припиняється?
Відповідь
498. У якому випадку договір найму (оренди) житла підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню?
Відповідь
499. У якому випадку можливе застосування аналогії закону?
Відповідь
500. У якому випадку позовна заява повертається позивачеві?
Відповідь
501. У якому випадку розгляд адміністративної справи розпочинається спочатку?
Відповідь
502. У якому випадку суд НЕ приймає визнання адміністративного позову відповідачем?
Відповідь
503. У якому випадку судовий розгляд адміністративної справи здійснюється у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами?
Відповідь
504. У якому з випадків мова йде про вторинну правову допомогу?
Відповідь
505. У якому із випадків допускається представництво прокурором інтересів держави у суді?
Відповідь
506. У якому із випадків НЕ порушено вимог закону про застосування спеціальних засобів поліцейськими?
Відповідь
507. У якому порядку приймаються акти Кабінету Міністрів України?
Відповідь
508. У якому порядку проводиться примусове виселення із займаного жилого приміщення?
Відповідь
509. У якому розмірі земельні ділянки лісогосподарського призначення можуть передаватися у приватну власність?
Відповідь
510. Упродовж якого строку з дня надходження документів з Європейського суду з прав людини Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження?
Відповідь
511. Ухвалою від 09.11.2016 р. місцевий господарський суд порушив провадження у справі за позовною заявою ТОВ «Декав», що була одержавна цим судом 07.11.2016 р. Визначте початок перебігу строку вирішення спору у цій справі…
Відповідь
512. Ухвалюючи рішення судом не було вирішено питання про судові витрати. Вкажіть, яке рішення має прийняти суд для усунення вказаного недоліку…
Відповідь
513. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона…
Відповідь
514. Фізична особа є власником квартири, що знаходиться за адресою 1, але за даною адресою не зареєстрована. Тимчасово проживає за адресою 2, а у вихідні дні перебуває за адресою 3. Яка адреса вважається місцем її проживання?
Відповідь
515. Фізична особа-підприємець має середньорічний дохід, що дорівнює 9 млн. грн., та 40 найманих працівників. До якого типу підприємництва має бути віднесена фізична особа-підприємець?
Відповідь
516. Формою реалізації зобов’язальних норм права є…
Відповідь
517. Хто визначає кількість поручителів при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки?
Відповідь
518. Хто виконує функції судового розпорядника у разі його відсутності у судовому засіданні?
Відповідь
519. Хто виступає суб’єктом права постійного землекористування?
Відповідь
520. Хто відкриває перше засідання новообраної Верховної Ради України?
Відповідь
521. Хто відповідно до статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність) має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання?
Відповідь
522. Хто відповідно до чинного законодавства наділений правом вирішувати питання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким?
Відповідь
523. Хто вправі проявити ініціативу відносно надання (витребування) додаткових доказів, необхідних для розв’язання адміністративної справи?
Відповідь
524. Хто встановлює розмір винагороди опікуну?
Відповідь
525. Хто входить до складу Пленуму Верховного Суду?
Відповідь
526. Хто входить до числа осіб, які беруть участь у адміністративній справі?
Відповідь
527. Хто входить до числа сторін по справі у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?
Відповідь
528. Хто є власником майна, переданого господарському товариству учасниками як вклад до статутного (складеного) капіталу?
Відповідь
529. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?
Відповідь
530. Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи?
Відповідь
531. Хто є суб’єктами судового тлумачення права?
Відповідь
532. Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку?
Відповідь
533. Хто з вказаних суб’єктів, що потребують поліпшення житлових умов, НЕ має права на першочергове надання житла?
Відповідь
534. Хто з наведених осіб допускається для участі в кримінальному провадженні як захисник?
Відповідь
535. Хто з наведених суб’єктів доказування приймає рішення про недопустимість доказу?
Відповідь
536. Хто з перелічених осіб не може бути заставодавцем?
Відповідь
537. Хто з перелічених суб’єктів НЕ має права звертатися з конституційним поданням для офіційного тлумачення Конституції України?
Відповідь
538. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?
Відповідь
539. Хто здійснює дисциплінарне провадження щодо судді?
Відповідь
540. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?
Відповідь
541. Хто здійснює приведення Президента України до присяги?
Відповідь
542. Хто із вказаних осіб НЕ є спадкоємцем першої черги?
Відповідь
543. Хто із вказаних осіб НЕ має обов’язку зберігати адвокатську таємницю?
Відповідь
544. Хто із вказаних суб’єктів може набувати права постійного землекористування?
Відповідь
545. Хто із перелічених осіб НЕ є суб’єктом відповідальності за вчинений злочин?
Відповідь
546. Хто із перерахованих осіб може бути понятим під час проведення слідчої дії?
Відповідь
547. Хто із учасників зборів кредиторів боржника має право вирішального голосу?
Відповідь
548. Хто користується рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування?
Відповідь
549. Хто має здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність)?
Відповідь
550. Хто має право користуватися природними об’єктами права власності народу за Конституцією України?
Відповідь
551. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?
Відповідь
552. Хто може бути присяжним?
Відповідь
553. Хто може бути свідком у цивільному процесі?
Відповідь
554. Хто може бути стороною у договорі комерційної концесії?
Відповідь
555. Хто може звернутися до суду з позовною заявою щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?
Відповідь
556. Хто не може бути протиправно позбавлений права власності?
Відповідь
557. Хто призначає на посаду і звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій?
Відповідь
558. Хто такий спеціаліст у цивільному судочинстві?
Відповідь
559. Хто уповноважений задовольнити клопотання про скасування арешту на майно на стадії досудового розслідування?
Відповідь
560. Хто уповноважений ініціювати колегіальний розгляд справи у місцевому адміністративному суді у разі її особливої складності?
Відповідь
561. Хто формує склад місцевих державних адміністрацій?
Відповідь
562. Хто, крім осіб, які беруть участь у справі, є іншими учасниками адміністративного процесу у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?
Відповідь
563. Через кого народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя?
Відповідь
564. Чи буде комісія по трудових спорах обов’язковим первинним органом по розгляду спору про поновлення на роботі, що виник на підприємстві з числом працюючих 19 чоловік?
Відповідь
565. Чи вважатиметься укладеним трудовий договір, якщо наказа чи розпорядження про зарахування працівника на роботу видано не було, запис в трудову книжку не внесено, але працівник фактично виконував роботу, хоч і без відома роботодавця…
Відповідь
566. Чи входять до складу спадщини особисті немайнові права?
Відповідь
567. Чи застосовується до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого затримання?
Відповідь
568. Чи зберігається за працівником заробітна плата при переведенні його на іншу постійну нижчеоплачувану роботу?
Відповідь
569. Чи зобов’язані сторони угоди про примирення узгоджувати міру покарання?
Відповідь
570. Чи може бути піддано перегляду (цензурі) листування осіб, засуджених до позбавлення волі, з Європейським судом з прав людини?
Відповідь
571. Чи може бути ухвалене в підготовчому провадженні рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції?
Відповідь
572. Чи може надаватись службове жиле приміщення з перевищенням максимального розміру жилої площі на одну особу?
Відповідь
573. Чи може частина щорічної відпустки бути замінена грошовою компенсацією, якщо таке бажання висловить 17-річний працівник?
Відповідь
574. Чи може юридична особа бути стороною договору найму житла?
Відповідь
575. Чи потребується згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою?
Відповідь
576. Чи проголошується окрема думка судді в судовому засіданні, який не згідний із судовим рішенням за наслідками розгляду адміністративної справи?
Відповідь
577. Чи регулює трудове законодавство працю членів кооперативів, фермерських господарств?
Відповідь
578. Чи робота на умовах неповного робочого часу тягне будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників?
Відповідь
579. Чим вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?
Відповідь
580. Чим визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору?
Відповідь
581. Чим визначаються компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України?
Відповідь
582. Чим визначаються підстави набуття і припинення громадянства України?
Відповідь
583. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
Відповідь
584. Чим встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?
Відповідь
585. Чим є звернення громадян, де висловлюється рекомендація щодо діяльності органів державної влади, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян?
Відповідь
586. Чим є звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування?
Відповідь
587. Чим повинен керуватися суд для цілей посилання на рішення Європейського суду з прав людини у разі відсутності перекладу тексту рішення українською мовою?
Відповідь
588. Чим повинен керуватися суд у разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами Конвенції та/або у разі потреби мовного тлумачення оригінального тексту Конвенції?
Відповідь
589. Чим регламентується виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні?
Відповідь
590. Що визнано спільною спадщиною європейських держaв у преaмбулі Конвенції про зaхист прaв людини і основоположних свобод?
Відповідь
591. Що визначає зміст і спрямованість діяльності держави?
Відповідь
592. Що відбувається з давністю, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від суду або досудового слідства?
Відповідь
593. Що включає в себе поняття верховенства конституції?
Відповідь
594. Що входить відповідно до норм Цивільного кодексу України до складу спадщини?
Відповідь
595. Що є головним обов’язком держави?
Відповідь
596. Що є кримінально-правовим наслідком перевищення меж необхідної оборони?
Відповідь
597. Що є метою регулярного оцінювання судді?
Відповідь
598. Що є місцем укладення договору, якщо воно не визначене у договорі?
Відповідь
599. Що є найвищою соціальною цінністю за Конституцією України?
Відповідь
600. Що є основною функцією Національного банку України відповідно до Конституції України?
Відповідь
601. Що є підставою для виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від злочину?
Відповідь
602. Що є підставою припинення права користування земельною ділянкою?
Відповідь
603. Що є предметом договору фінансового лізингу?
Відповідь
604. Що є умовою здійснення адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави в Україні?
Відповідь
605. Що є умовою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання?
Відповідь
606. Що з вказаного може бути предметом застави?
Відповідь
607. Що з наведеного віднесено до поняття злочинної організації?
Відповідь
608. Що з наведеного віднесено до поняття організованої злочинної групи?
Відповідь
609. Що з наведеного віднесено до рецидиву злочину?
Відповідь
610. Що з наведеного відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є запитом на публічну інформацію?
Відповідь
611. Що з наведеного гарантовано статтею 6 Конвенції (право на справедливий суд)?
Відповідь
612. Що з наведеного є визначенням громадського об’єднання відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»?
Відповідь
613. Що з наведеного є обов’язковим для здійснення захисту захисником в кримінальному провадженні?
Відповідь
614. Що з наведеного застосовується у випадку, коли положення КПК України неоднозначно регулюють питання кримінального провадження?
Відповідь
615. Що з наведеного може бути достатньою підставою для огляду і дослідження доказів у місці їх знаходження?
Відповідь
616. Що з наведеного НЕ відноситься до форм народного волевиявлення?
Відповідь
617. Що з наведеного НЕ є підставою заміни кредитора у зобов’язанні…
Відповідь
618. Що з наведеного НЕ є принципами (засадами) господарського процесу?
Відповідь
619. Що з наведеного складає «право на справедливий суд», гарантоване статтею 6 Конвенції?
Відповідь
620. Що з нижченаведеного НЕ охоплюється змістом такого принципу адміністративного судочинства, як офіційне з’ясування всіх обставин у справі?
Відповідь
621. Що з переліченого НЕ є підставою для відставки Кабінету Міністрів України?
Відповідь
622. Що з переліченого охоплюється поняттям «житло» в розумінні статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) згідно з практикою ЄСПЛ?
Відповідь
623. Що з перерахованого є видом забезпечення позову?
Відповідь
624. Що забезпечує автоматизована система документообігу суду?
Відповідь
625. Що застосовує суд у разі невідповідності правового акта закону України або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України?
Відповідь
626. Що застосовують суди як джерело права згідно з Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
Відповідь
627. Що зобов’язаний зробити суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову за наявності третіх осіб?
Відповідь
628. Що із вказаного входить до структури правосвідомості?
Відповідь
629. Що із вказаного НЕ відноситься до повноважень Президента України?
Відповідь
630. Що із вказаного НЕ відноситься до принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні?
Відповідь
631. Що із вказаного НЕ є об’єктом суміжних прав?
Відповідь
632. Що із вказаного НЕ є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони правопорушення?
Відповідь
633. Що із зазначеного НЕ відноситься до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення?
Відповідь
634. Що із зазначеного не є передбаченою законодавством умовою для укладення письмового договору про повну матеріальну відповідальність?
Відповідь
635. Що із запропонованого переліку заходів виконання рішення Європейського суду з прав людини є додатковим заходом індивідуального характеру?
Відповідь
636. Що із наведеного НЕ може зазначатися в контракті?
Відповідь
637. Що має зазначити особа, яка заявляє клопотання перед адміністративним судом про витребування від інших осіб письмових доказів?
Відповідь
638. Що мають право оцінювати громадські об’єднання в рамках регулярного оцінювання судді?
Відповідь
639. Що може бути предметом договору лізингу?
Відповідь
640. Що може бути предметом договору факторингу?
Відповідь
641. Що не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
Відповідь
642. Що НЕ охоплюється поняттям «майно» згідно з практикою застосування ЄСПЛ статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод?
Відповідь
643. Що необхідно розуміти під невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження?
Відповідь
644. Що розуміється під судимістю?
Відповідь
645. Що слід розуміти під обмеженою осудністю?
Відповідь
646. Що таке «письмове провадження» в адміністративному судочинстві?
Відповідь
647. Що таке адміністративна процесуальна правоздатність у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України?
Відповідь
648. Що таке очевидна недопустимість доказу?
Відповідь
649. Що таке перехресний допит?
Відповідь
650. Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється…
Відповідь
651. Як визначається підсудність справ про банкрутство?
Відповідь
652. Як визначається підсудність справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України?
Відповідь
653. Як визначається підсудність справ, що виникає при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів?
Відповідь
654. Як визначається підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду?
Відповідь
655. Як вирішується судом питання про використання даних, отриманих з допомогою поліграфологічного дослідження детектора брехні?
Відповідь
656. Як впливає на призначення покарання та обставина, що особа вчинила замах на злочин?
Відповідь
657. Як згідно з Конституцією України забезпечується принцип верховенства права?
Відповідь
658. Як згідно з практикою ЄСПЛ, класифікується поводження, спрямоване на те, щоб викликати у людини почуття страху, пригнічення, неповноцінності?
Відповідь
659. Як зобов’язаний вчинити Президент України якщо Верховна Рада України долає вето Президента України на закон?
Відповідь
660. Як кваліфікувати дії особи, яка вчинила злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром?
Відповідь
661. Як кваліфікувати дії особи, якщо вона не усвідомлювала і не могла усвідомити помилковості свого припущення про наявність реального суспільно небезпечного посягання і при цьому заподіяла іншій особі тяжкої шкоди?
Відповідь
662. Як кваліфікувати дії особи, якщо вона не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, і при цьому заподіяла іншій особі тяжкої шкоди?
Відповідь
663. Як має вчинити адміністративний суд, якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази на підтвердження своїх вимог?
Відповідь
664. Як має діяти сторона захисту у разі відмови слідчого в задоволенні клопотання про залучення експерта?
Відповідь
665. Як мають бути встановлені втручання і обмеження прав, передбачених пунктом 2 статей 8-11 Конвенції?
Відповідь
666. Як може вирішити справу уповноважений на це орган (посадова особа) при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення?
Відповідь
667. Як називається дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі?
Відповідь
668. Як називається нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим?
Відповідь
669. Як називається товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном?
Відповідь
670. Як народ здійснює владу за Конституцією?
Відповідь
671. Як не повинна використовуватися власність?
Відповідь
672. Як оцінюється судом показання з чужих слів?
Відповідь
673. Як повинна бути визначена територіальна підсудність кримінального провадження, якщо особою вчинено кілька злочинів в різних областях України?
Відповідь
674. Як працює Верховна Рада України?
Відповідь
675. Як прокурор може вступити у справу, провадження у якій відкрито за позовом інших осіб, з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді в межах повноважень, визначених законом?
Відповідь
676. Як регулюється застосування мов в Україні?
Відповідь
677. Як розглядається справа на наступному засіданні після її відкладення?
Відповідь
678. Як слід вчинити суду, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом?
Відповідь
679. Як співвідноситься Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з українським законодавством?
Відповідь
680. Як сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору?
Відповідь
681. Як суд вирішує питання про допустимість доказів?
Відповідь
682. Як суд вправі сформулювати один з пунктів резолютивної частини рішення у справі щодо оскарження нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень?
Відповідь
683. Яка доля речових доказів, які знаходяться в господарському суді, після вирішення спору?
Відповідь
684. Яка з вказаних правомочностей НЕ входить до складу суб’єктивного права?
Відповідь
685. Яка з галузей права НЕ входить до складу приватного права?
Відповідь
686. Яка з гіпотез норми права вказує на життєві обставини, за наявності яких реалізується правило поведінки?
Відповідь
687. Яка з наведених обставин є підставою для закриття провадження у справі?
Відповідь
688. Яка з наведених обставин пом’якшує відповідальність за адміністративне правопорушення?
Відповідь
689. Яка з ознак НЕ характерна для публічно-правового спору?
Відповідь
690. Яка з ознак характеризує мінімальну заробітну плату?
Відповідь
691. Яка з перелічених обставин не враховується судом як така, що обтяжує покарання?
Відповідь
692. Яка з прокуратур входить до системи прокуратури України?
Відповідь
693. Яка із вказаних обставин є підставою для звільнення судді з посади?
Відповідь
694. Яка із вказаних функцій властива Вищій кваліфікаційній комісії суддів України?
Відповідь
695. Яка із вказаних функцій властива прокуратурі?
Відповідь
696. Яка із вказаних функцій належить Державній судовій адміністрації України?
Відповідь
697. Яка із вказаних функцій належить З’їзду суддів України?
Відповідь
698. Яка із вказаних функцій НЕ властива Національній поліції України?
Відповідь
699. Яка із зазначених ухвал слідчого судді не підлягає оскарженню під час досудового розслідування?
Відповідь
700. Яка із наведених обставин НЕ є підставою для відводу (самовідводу) експерта відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України?
Відповідь
701. Яка із обставин НЕ має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку?
Відповідь
702. Яка категорія спорів стосується «прав та обов’язків цивільного характеру» в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції та практики ЄСПЛ?
Відповідь
703. Яка кількість голосів громадян України, які мають право голосу, необхідна для проголошення всеукраїнського референдуму?
Відповідь
704. Яка кількість осіб входить до складу стійкого ієрархічного об’єднання, створеного для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів?
Відповідь
705. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років?
Відповідь
706. Яка мета заходів загального характеру щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини?
Відповідь
707. Яка мінімальна кількість депутатів має бути обрана до складу Верховної Ради України для того, щоб парламент вважався повноважним?
Відповідь
708. Яка мінімальна кількість народних депутатів України повноважна ініціювати питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?
Відповідь
709. Яка обставина допускає втручання і обмеження прав, передбачених пунктом 2 статей 8-11 Конвенції?
Відповідь
710. Яка обставина, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, є підставою для прийняття ухвали про повернення позовної заяви, якщо провадження в адміністративній справі ще не відкрито?
Відповідь
711. Яка обставина, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, є підставою для прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо провадження в адміністративній справі ще не відкрито?
Відповідь
712. Яка підстава відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ по статті 5 Конвенції передбачена для відмови в досудовому звільненні особи (наприклад, під підписку про невиїзд)?
Відповідь
713. Яка позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій?
Відповідь
714. Яка позовна давність застосовується до вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі?
Відповідь
715. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?
Відповідь
716. Яка сім’я вважається малозабезпеченою?
Відповідь
717. Яка сукупна відсоткова кількість голосів дає право учасникам товариства з обмеженою відповідальністю вимагати скликання позачергових загальних зборів?
Відповідь
718. Яке адміністративне стягнення може застосовуватись і як основне, і як додаткове?
Відповідь
719. Яке громадянство існує відповідно до Конституції України в Україні?
Відповідь
720. Яке з вказаних прав входить до складу спадщини?
Відповідь
721. Яке з вказаних прав на земельну ділянку НЕ може відчужуватися?
Відповідь
722. Яке з наведених видів покарань є основним?
Відповідь
723. Яке з наведених визначень описує розстрочку судового рішення?
Відповідь
724. Яке з наведених прав НЕ належить до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи?
Відповідь
725. Яке з названих прав відноситься до прав «третього покоління»?
Відповідь
726. Яке з нижче перерахованих прав належить до категорії економічних?
Відповідь
727. Яке з перелічених повноважень належить до повноважень Верховної Ради України?
Відповідь
728. Яке значення має вирок суду іноземної держави стосовно особи, яка вчинила новий умисний злочин на території України?
Відповідь
729. Яке значення мають висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду для суду?
Відповідь
730. Яке із вказаних тверджень відповідає вимогам КПК щодо застосування примусових заходів виховного характеру?
Відповідь
731. Яке із вказаних утворень НЕ є юридичною особою?
Відповідь
732. Яке із дисциплінарних стягнень НЕ застосовується до суддів?
Відповідь
733. Яке із зазначених рішень підлягає негайному виконанню?
Відповідь
734. Яке із зазначених рішень повинен прийняти прокурор у разі встановлення на стадії досудового розслідування підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності?
Відповідь
735. Яке із зазначених судових рішень НЕ може мати преюдиціальне значення для справи?
Відповідь
736. Яке має значення для суду рішення міжнародної судової установи при вирішенні питання про допустимість доказів?
Відповідь
737. Яке має право сторона (особа, яка бере участь у справі) отримавши судове рішення місцевого суду, яке було ухвалене проти нього і, на його думку, порушує його права та інтереси?
Відповідь
738. Яке майно відноситься до об’єктів особистої приватної власності дружини та чоловіка?
Відповідь
739. Яке мінімальне покарання у виді позбавлення волі призначається особі, яка не досягла до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку?
Відповідь
740. Яке питання охоплюється статтею 6 Конвенції «Право на справедливий суд»?
Відповідь
741. Яке підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями?
Відповідь
742. Яке покарання призначається до особи, яка вчинила готування до умисного злочину?
Відповідь
743. Яке право гарантується обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до статті 6 Конвенції (право на справедливий суд)?
Відповідь
744. Яке право має господарський суд у випадку надсилання матеріалів прокурору або органу досудового розслідування?
Відповідь
745. Яке право має сторона, що не погоджується зі змістом протоколу судового засідання?
Відповідь
746. Яке право НЕ охоплюється статтею 8 Конвенції в частині поваги до сімейного життя?
Відповідь
747. Яке призначається покарання, якщо суд не визнав за можливе застосувати давність до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який може бути призначено довічне позбавлення волі?
Відповідь
748. Яке процесуальне джерело доказу – фотознімка, на якому зображені підозрювані та який встановлює факт їх знайомства до вчинення злочину, знайдений при обшуку житла одного з них?
Відповідь
749. Яке рішення має обрати суд, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий, який погодився підтримати обвинувачення, не прибув до суду без поважних причин?
Відповідь
750. Яке рішення має обрати суд, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий, який погодився підтримати обвинувачення, повторно не прибув до суду без поважних причин?
Відповідь
751. Яке рішення має постановити адміністративний суд у разі подання позову після закінчення строків, встановлених законом?
Відповідь
752. Яке рішення має ухвалити адміністративний суд, якщо сторони у справі заявляють про те, що їм необхідний час для примирення?
Відповідь
753. Яке рішення має ухвалити суддя, якщо з’ясує, що заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?
Відповідь
754. Яке рішення може постановити адміністративний суд за наслідками підготовчого провадження?
Відповідь
755. Яке рішення може прийняти Європейський суд з прав людини?
Відповідь
756. Яке рішення необхідно прийняти, якщо іноземна держава просить видати громадянина України, який вчинив злочин поза межами України, для його притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду?
Відповідь
757. Яке рішення повинен прийняти суд у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності?
Відповідь
758. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо буде встановлено факт проведення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за межами строків досудового розслідування без отримання доручення суду на їх проведення?
Відповідь
759. Яке рішення приймається за актом помилування до особи, засудженої до довічного позбавлення волі?
Відповідь
760. Яке рішення слід прийняти суду у випадку, коли сплив строк давності по одному із двох вчинених злочинів?
Відповідь
761. Яке рішення слід ухвалити, якщо особа вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані збитки?
Відповідь
762. Яке рішення ухвалює суд при розгляді угоди про визнання винуватості?
Відповідь
763. Яке рішення ухвалює суд у випадку, якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення про посягання і при цьому заподіяла шкоду, яка не відповідала небезпечності посягання?
Відповідь
764. Яке суб’єктивне публічне право закріплено законодавством України за іноземцями?
Відповідь
765. Яке судове рішення викладається у формі постанови?
Відповідь
766. Який адміністративний суд розглядає справу, яка щодо однієї з вимог територіально підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги місцевому загальному суду?
Відповідь
767. Який вид діяльності НЕ охоплюється поняттям «публічна служба» у розумінні визначення, наведеного в КАС України?
Відповідь
768. Який вид санкції залежно від ступеня визначеності передбачено у цій нормі права: «Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (стаття 47 КУпАП)?
Відповідь
769. Який випадок охоплюється сферою дії статті 2 Конвенції згідно з практикою Європейського суду з прав людини?
Відповідь
770. Який документ підтверджує повноваження адвоката, що представляє в суді інтереси особи в межах надання безоплатної правової допомоги?
Відповідь
771. Який документ підтверджує повноваження законного представника, який бере участь в розгляді адміністративної справи?
Відповідь
772. Який документ посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги?
Відповідь
773. Який з видів забезпечення зобов’язань застосовується виключно до грошових зобов’язань?
Відповідь
774. Який з вказаних принципів НЕ відноситься до принципів громадянства України?
Відповідь
775. Який з наведених видів покарань застосовується до особи, яка стала непрацездатною після її засудження до виправних робіт?
Відповідь
776. Який з наведених договорів НЕ є видом договору найму?
Відповідь
777. Який з наведених принципів відноситься до загальних принципів господарювання?
Відповідь
778. Який з перелічених видів діяльності не належить до професійної діяльності з торгівлі цінними паперами?
Відповідь
779. Який з перелічених видів покарання НЕ застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину?
Відповідь
780. Який з перелічених випадків виключає можливість призначення покарання за сукупністю злочинів?
Відповідь
781. Який з перелічених випадків відкладення судового засідання є порушенням безперервності судового розгляду?
Відповідь
782. Який з перелічених документів є зайвим для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні?
Відповідь
783. Який з перелічених принципів є притаманним тільки для такої форми відправлення правосуддя, як адміністративне судочинство?
Відповідь
784. Який з перелічених принципів загальних засад кримінального провадження застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини?
Відповідь
785. Який загальний строк визначено Кодексом адміністративного судочинства України для подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції?
Відповідь
786. Який зміст принципу верховенства права передбачений Кодексом адміністративного судочинства України?
Відповідь
787. Який із видів адміністративного стягнення НЕ може бути застосований до неповнолітніх?
Відповідь
788. Який із вказаних заходів НЕ відноситься до регулярного оцінювання суддів?
Відповідь
789. Який із вказаних критеріїв характеризує зловживання правом?
Відповідь
790. Який із вказаних судів відноситься до вищих спеціалізованих?
Відповідь
791. Який із вказаних шлюбів є неукладеним?
Відповідь
792. Який із зазначених видів діяльності несумісний із перебуванням на посаді судді?
Відповідь
793. Який із зазначених суб’єктів владних повноважень є органом виконавчої влади?
Відповідь
794. Який із запропонованих суб’єктів входить до системи центральних органів виконавчої влади?
Відповідь
795. Який із запропонованого переліку заходів виконання рішення Європейського суду з прав людини є заходом загального характеру?
Відповідь
796. Який із наведених документів НЕ є установчим документом юридичної особи?
Відповідь
797. Який із наведених органів є органом оскарження під час проведення публічних закупівель, що забезпечує захист прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі?
Відповідь
798. Який із названих документів є установчим документом повного товариства?
Відповідь
799. Який із органів акціонерного товариства має право приймати рішення про затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства?
Відповідь
800. Який із органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?
Відповідь
801. Який із учасників адміністративного процесу характеризується як особа, що має необхідні знання та якій доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи?
Відповідь
802. Який максимальний строк покарання у виді позбавлення волі призначається при остаточному складанні покарань за сукупністю вироків у випадку, якщо один із вчинених злочинів є особливо тяжким?
Відповідь
803. Який нормативно-правовий акт надає визначення товариства?
Відповідь
804. Який орган виконавчої влади забезпечує формування та ведення Реєстру адміністративних послуг?
Відповідь
805. Який орган вирішує спір щодо юрисдикції Європейського суду з прав людини?
Відповідь
806. Який орган забезпечує формування та здійснює державну політику у сфері державної служби?
Відповідь
807. Який орган здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади?
Відповідь
808. Який орган при Президентові України є координаційним з питань національної безпеки і оборони?
Відповідь
809. Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням остаточного рішення Європейського суду з прав людини?
Відповідь
810. Який орган уповноважений на формування та ведення суддівського досьє?
Відповідь
811. Який пакет акцій акціонерного товариства вважається значним?
Відповідь
812. Який позитивний обов’язок держави за статтею 2 Конвенції «Право на життя», що містить вимоги до «ефективної судової системи», визнається в практиці ЄСПЛ?
Відповідь
813. Який порядок оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування?
Відповідь
814. Який порядок сплати судового збору у разі звернення до господарського суду кількох позивачів з вимогою немайнового характеру?
Відповідь
815. Який принцип охоплюється пунктом 2 статті 6 Конвенції «Право на справедливий суд»?
Відповідь
816. Який принцип права передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими законом?
Відповідь
817. Який режим встановлюється на території прибережної захисної смуги?
Відповідь
818. Який строк визначено Кодексом адміністративного судочинства України для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?
Відповідь
819. Який строк встановлено для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?
Відповідь
820. Який строк встановлено для пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя?
Відповідь
821. Який строк встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи для звернення до суду у справах щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів?
Відповідь
822. Який строк для процедури санації встановлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?
Відповідь
823. Який суб’єкт за Конституцією України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони?
Відповідь
824. Який суб’єкт здійснює державний контроль за використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?
Відповідь
825. Який суб’єкт може бути відповідачем у Європейському суді з прaв людини згідно з Конвенцією про зaхист прaв людини і основоположних свобод?
Відповідь
826. Який суб’єкт надає згоду на затримання судді за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність?
Відповідь
827. Який суб’єкт призначає Директора Державного бюро розслідувань?
Відповідь
828. Який суб’єкт приймає рішення про надання населеному пункту статусу міста?
Відповідь
829. Який суб’єкт проводить таємну перевірку доброчесності прокурора?
Відповідь
830. Який суб’єкт уповноважений за потребою утворювати тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України – військово-цивільні адміністрації?
Відповідь
831. Який суб’єкт уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської ради у випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови скликати сесію?
Відповідь
832. Який суб’єкт уповноважений обирати голову Верховного Суду?
Відповідь
833. Який суб’єкт, за загальним правилом, несе витрати пов’язані з утриманням предмета лізингу, його експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом, протягом строку фінансового лізингу?
Відповідь
834. Який суд є за Конституцією України найвищим судом у системі судоустрою України?
Відповідь
835. Який характер має для України рішення Європейського суду з прaв людини?
Відповідь
836. Яким вимогам має відповідати помічник судді згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»?
Відповідь
837. Яким документом визначаються права та обов’язки старости відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?
Відповідь
838. Яким методом правового регулювання впорядковуються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників?
Відповідь
839. Яким нормативним актом схвалюється Програма діяльності Кабінету Міністрів України?
Відповідь
840. Яким нормативно-правовим актом утворюється суд?
Відповідь
841. Яким правом Президент України користується?
Відповідь
842. Яким процесуальним актом визначається підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами?
Відповідь
843. Яким процесуальним законом, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, суд має керуватись при вчиненні окремої процесуальної дії?
Відповідь
844. Яким складом суду вирішуються в окружному адміністративному суді адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади?
Відповідь
845. Яким складом суду здійснюється кримінальне провадження у суді першої інстанції щодо застосування примусових заходів медичного характеру?
Відповідь
846. Яким складом суду здійснюється підготовче провадження, у випадку надходження до суду обвинувального акта щодо вчинення злочину, за який передбачено довічне позбавлення волі?
Відповідь
847. Яким способом може бути створений корпоративний фонд відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»?
Відповідь
848. Яким судам підсудні адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності?
Відповідь
849. Яким судом вирішуються адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України?
Відповідь
850. Яким судом вирішуються адміністративні справи за загальним правилом територіальної підсудності?
Відповідь
851. Яким судом першої інстанції вирішуються адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії?
Відповідь
852. Яким чином вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?
Відповідь
853. Яким чином визначається склад суду, що буде розглядати адміністративну справу?
Відповідь
854. Яким чином має бути посвідчене прийняття речі на зберігання, щоб вважалась дотриманою письмова форма договору?
Відповідь
855. Яким чином може здійснюватися реалізація господарсько-правової відповідальності відповідно до Господарського кодексу України?
Відповідь
856. Яким чином повинні застосовувати суди України Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод?
Відповідь
857. Яким чином треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу?
Відповідь
858. Яким чином утворюється, реорганізовується і ліквідується суд?
Відповідь
859. Яким шляхом обираються судді Європейського суду з прав людини?
Відповідь
860. Якими визнає Конституція України усіх людей?
Відповідь
861. Якими повинні бути засоби юридичного захисту, які вимагаються за статтею 13 Конвенції згідно з практикою Європейського суду з прав людини?
Відповідь
862. Якими правами користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?
Відповідь
863. Якими процесуальними правами наділені треті особи без самостійних вимог?
Відповідь
864. Якими процесуальними правами НЕ наділені особи, які надають правову допомогу?
Відповідь
865. Яких вимог необхідно дотримуватися у випадку відмови обвинуваченого від захисника?
Відповідь
866. Які акти видає в межах своїх повноважень голова місцевої державної адміністрації?
Відповідь
867. Які вибори підпадають під сферу дії статті 3 Першого протоколу до Конвенції?
Відповідь
868. Які види забезпечення позову НЕ є допустимими?
Відповідь
869. Які види судових рішень можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Відповідь
870. Які вимоги щодо надання адміністративних послуг можуть визначатися не тільки законами?
Відповідь
871. Які висловлювання журналіста, в світлі практики Європейського суду з прав людини, підлягають доведенню?
Відповідь
872. Які громадяни не включаються до списків присяжних?
Відповідь
873. Які дії дозволяється здійснювати на земельних ділянках, наданих для городництва?
Відповідь
874. Які дії здійснює суд, якщо задовольняється клопотання прокурора про висунення додаткового обвинувачення?
Відповідь
875. Які дії здійснює суд, якщо учасник судових дебатів після повторного зауваження у виступі допускає висловлювання образливого або непристойного характеру?
Відповідь
876. Які з зазначених виплат є компенсаційними?
Відповідь
877. Які з наведених видів додаткових покарань не застосовуються до особи, яка вчинила умисний корисливий злочин середньої тяжкості, у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням?
Відповідь
878. Які з наведених видів покарань можуть застосовуватись як основні, так і як додаткові?
Відповідь
879. Які з наведених реквізитів повинен містити наказ господарського суду?
Відповідь
880. Які з названих лотерей можуть проводитись в Україні?
Відповідь
881. Які з перелічених документів НЕ відносяться до цінних паперів?
Відповідь
882. Які з перелічених процесуальних дій віднесено законом до заходів процесуального примусу?
Відповідь
883. Які з перелічених спорів охоплюються сферою дії статті 6 Конвенції (право на справедливий суд)?
Відповідь
884. Які закони є органічними?
Відповідь
885. Які засоби використовуються для усунення правових прогалин?
Відповідь
886. Які засоби доказування НЕ передбачені у господарському судочинстві?
Відповідь
887. Які заходи вживаються державою з метою забезпечення відновлення порушених прав особи, на користь якої постановлено рішення Європейського суду з прав людини?
Відповідь
888. Які заходи застосовує суд, якщо в судове засідання без поважних причин не прибув прокурор?
Відповідь
889. Які заходи кримінально-правового характеру не застосовуються до юридичних осіб, уповноважені особи якої вчинили злочин по відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом?
Відповідь
890. Які із зазначених адміністративних справ вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ?
Відповідь
891. Які із наведених справ підсудні окружним адміністративним судам?
Відповідь
892. Які існують види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності?
Відповідь
893. Які межі дії у часі законів щодо здійснення провадження в цивільних справах?
Відповідь
894. Які наслідки для позивача, якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть їм оплачені?
Відповідь
895. Які наслідки настають у випадку, коли слідчий суддя відмовив погодити клопотання про проведений без попереднього дозволу обшук житла чи іншого володіння особи?
Відповідь
896. Які наслідки передбачені законодавством, якщо в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду?
Відповідь
897. Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу про вжиття запобіжних заходів?
Відповідь
898. Які особи мають право на приватизацію житлових приміщень?
Відповідь
899. Які особи мають право перебувати в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення адміністративним судом?
Відповідь
900. Які особи не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки?
Відповідь
901. Які особи НЕ можуть бути представниками в адміністративному суді?
Відповідь
902. Які особи НЕ належать до тих категорій працівників, проведення медичних оглядів яких зобов’язаний організовувати роботодавець?
Відповідь
903. Які передбачені законом наслідки, якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду?
Відповідь
904. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
Відповідь
905. Які підстави для застосування до учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, попередження?
Відповідь
906. Які підстави для передачі судом справи під час її розгляду іншому суду?
Відповідь
907. Які повноваження має міський голова у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету ради?
Відповідь
908. Які покарання при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків як основних складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно?
Відповідь
909. Які права за договором найму житла мають повнолітні особи, які постійно проживали з наймачем, у разі його смерті?
Відповідь
910. Які права має під час розгляду справи малолітня або неповнолітня особа?
Відповідь
911. Які правові наслідки закриття прокурором кримінального провадження щодо підозрюваного?
Відповідь
912. Які правові наслідки має відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави?
Відповідь
913. Які правові наслідки настануть, якщо суддю в кримінальному провадженні замінить запасний суддя?
Відповідь
914. Які правові наслідки НЕ може тягнути за собою наявність непогашеного дисциплінарного стягнення у судді?
Відповідь
915. Які правові наслідки тимчасової відсутності наймача або членів його сім’ї у жилому приміщенні будинку державного чи громадського житлового фонду без поважних причин понад шість місяців?
Відповідь
916. Які процесуальні витрати не враховуються і не стягуються з обвинуваченого при ухваленні судом обвинувального вироку?
Відповідь
917. Які речі відносяться до нерухомих речей?
Відповідь
918. Які системи заробітної плати передбачає тарифна система оплати праці?
Відповідь
919. Які складові елементи утворюють внутрішню будову норми права?
Відповідь
920. Які спори належать до юрисдикції адміністративного суду?
Відповідь
921. Які справи вирішуються за вибором позивача місцевим загальним судом як судом адміністративним або окружним адміністративним судом?
Відповідь
922. Які справи НЕ підвідомчі господарським судам?
Відповідь
923. Які справи підсудні місцевим господарським судам у першій інстанції?
Відповідь
924. Які справи суд розглядає в порядку окремого провадження?
Відповідь
925. Які справи суди розглядають у порядку цивільного судочинства?
Відповідь
926. Які строки передбачені для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?
Відповідь
927. Які суб’єкти можуть набувати безоплатно у власність та одержувати на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва із земель державної і комунальної власності?
Відповідь
928. Які форми припинення судимості передбачені в чинному кримінальному законодавстві України?
Відповідь
929. Якого віку мають досягти особи для реєстрації шлюбу за загальним правилом?
Відповідь
930. Якого права НЕ має офіційний спостерігач під час виборчого процесу?
Відповідь
931. Якого суб’єкта може повідомити прокурор про загрозу його незалежності?
Відповідь
932. Якого учасника цивільного процесу можливо замінити НЕ припиняючи розгляду справи, якщо справа розглядається спочатку?
Відповідь
933. Якому адміністративному суду, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів?
Відповідь
934. Якому суду підсудні адміністративні справи щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України?
Відповідь
935. Якою є обов’язкова умова для допиту як свідка особи, яка має дипломатичний імунітет?
Відповідь
936. Якою мовою повинен бути викладений за загальним правилом текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для цілей посилання на нього в судах України?
Відповідь
937. Якою обставиною є вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха?
Відповідь
938. Яку з дій вчиняє господарський суд у разі виявлення у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містить ознаки кримінального правопорушення ?
Відповідь
939. Яку обставину при призначенні покарання суд може визнати такою, що його (покарання) обтяжує?
Відповідь
940. Яку свободу гарантує держава?
Відповідь
941. Яку ухвалу може постановити суд за наслідками підготовчого провадження?
Відповідь
942. Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за нововиявленими обставинами з підстави, наявності істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, подана після закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням законної сили, суд…
Відповідь
943. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до їх повноважень, звернення…
Відповідь
944. Якщо позов пред’явлений не всіма особами, яким належить таке право, суд…
Відповідь
945. Якщо президент є одночасно Главою держави, очолює систему органів виконавчої влади та обирається усім населенням, то це є ознакою…
Відповідь
946. Якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, господарський суд першої інстанції зобов’язаний…
Відповідь
947. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється…
Відповідь

5/5 - (5 votes)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *